— Lappo den 25 Maj 1869. Handlanden herr G. M. Hedström i Nykarleby stad har låtit bygga härstädes 2:ne stora lastbåtar, med hvilka plankor och bräder skola transporteras härifrån till Alahärmä; en hvar af nemnde farkoster kommer att inrymma 25 tolfter plankor, men de måste lastas, vid lägre vattenstånd, cirka tre verst nedanom Lappo kyrka, vid den såkallade Hevonselkä; och derföre anser man för högst nödvändigt att Lappo ån bör upprensas, åtminstone till en början från den såkallade Lappo lilla bron till ofvannämnde Hevonselkä, så att båtarna kunna lastas vid sagde bro. Upprensningen kan lätteligen om sommartid verkställas på några dagar, vid lägsta vattenstånd, då vattnet på de grundare ställen af farleden är knappa en fot. Upprensningsarbetet torde komma att kosta ganska ringa, emot nyttan som derigenom komme att vinnas, i synnerhet om den der stockbommen som hvarje vår är sträckt öfver elfven vid Pouttu hemman och ligger der med tusendetals sågstockar, ofta nog i flere veckors tid, kunde af stockflötarene flyttas till annat ställe, nemligen ofvanom Lappo stora bron, i närheten af Vainio Hissa eller Yli-Turja hemman, så att farleden vid Pouttu alla tider af sommaren finge vara öppen; man hoppas ock att stockflötarene för nästa gång flytta sin stockbom till omnämnda ställe ofvanom stora bron. Det påstås att stockbommen och sågstockarna som ligga och förhindra vattnets aflopp i elfven vid Pouttu, förorsakar farledens upplandning derstädes och sådant kan icke heller gerna af någon bestridas.


Lappobo, Vasabladet, 29.05.1869, nr 22, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
År 1913 utfördes omfattande rensningsarbeten i Lappo å.
Finna-fi, Mobilia. Fler bilder från arbetet.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2024-06-16, rev. 2024-06-16 .)