Babels torn


I taket ovanför korsmitten i kyrkan finns en målning av den fallna staden Babylon, utförd av Daniel Hjulström 1749. I 1 Mosebok kapitel 11 vers 1—9, här i H. M. Melins översättning av år 1877 läser vi:


Babels torn. Språkförbistring.


1.

Och all werlden hade enahanda tunga och mål.
2.Då de nu drogo österut, funno de en slätt uti Sinears land, och bodde där.
3.Och de sade till hwarannan: Kommer, låter oss slå tegel och bränna. Och de togo tegel för sten, och jordbeck för kalk.
4.Och de sade: Kommer, låter oss bygga en stad och ett torn, hwilkets höjd skall räcka upp i himmelen, och görom oss ett namn, att wi icke tilläfwentyrs må warda spridde öfwer hela jorden.
5.Då steg Herren neder, att han skulle se staden och tornet, som menniskans barn byggde.
6.Och Herren sade: Si, det är enahanda folk, och enahanda tungomål ibland dem alla, och de hafwa detta begynt att göra; och nu skall intet blifwa dem för swårt, hvad helst de tänka till att göra.
7.Nu wäl, låt oss stiga neder, och förbistra der deras tungomål, så satt de icke skola förstå hwarandras mål.
8.Och så skingrade herren dem dädan i alla land, så att de upphörde bygga staden.
9.Derföre kallades dess namn Babel, efter Herren der förbistrade all werldens tungomål, och Herren spridde dem dädan i alla land.


I Uppenbarelseboken i början av kapitel 18 läser vi:


Babylons fall

1.Och sedan såg jag en annan ängel nederkomma ifrån himmelen, den stor makt hade; och jorden wart upplyst av hans klarhet.
2.Och han ropade med stark röst, sägande: Fallet, fallet är det stora Babylon, och erwordet djefla boning, och alla orena andars tillhål, och alla orena och styggeliga foglars tillhåll.
3.Ty alla folk hafwa druckit af hennes boleris wredeswin, och konungarne på jorden hafwa bolat med henne, och köpmännen på jorden äro rike wordne af hennes yppighets makt.

 

Fallen fallen är then store staden Babylon:


Foto: FL, juli 2005.


Läs mer:
Kommentar av Zachris Schalin.
Fler torn.
Daniel Hjulström och takmålningarna i Nykarleby kyrka av Kari Appelgren.
(Inf. 2005-07-30, rev. 2007-08-01.)