Nykarleby seminarium 1873—1971

Minnesstenen av Arto Penttinen restes 2001 på initiativ av Pehr Tonberg och Samuel Lindgrén/Finlands svenska skolmuseum framför förra direktorsbostaden och internatet, numera Residenshuset.


Protokollsutdrag på Nykarlebys webbplats från stadsstyrelsens möte den 18.09.2000 ang. anhållan om bidrag för minnessten.


CK:138/0/134

32 ANHÅLLAN OM BIDRAG FÖR MINNESSTEN; FINLANDS SVENSKA SKOLMUSEUM R.F

Föreningen Finlands svenska skolmuseum r.f. har tagit initiativ till att resa en minnessten på skolområdet framför Residenshuset. Föreningen har inbegärt anbud på, och godkänt skiss för det monument som skall stå som en påminnelse av Seminariet i Nykarleby, en bildningshärd som verkade i Nykarleby under perioden 1873-1971. Föreningen uppskattar totalkostnaderna till 60.000 mk varav 30.000 mk har utlovats som bidrag från olika fonder.
     Ansökan riktad till Nykarleby stad gäller därför 30.000 mk. Föreningen framför också en önskan om att stadsstyrelsen torde utse en representant för staden i den arbetsgrupp som handhar ärendet.

SD: Stadsstyrelsen torde anslå 30.000 mk ur anslaget för stadsstyrelsens dispositionsmedel för uppförande av en minnessten över Nykarleby seminarium och utse en representant i arbetsgruppen. Beslutet meddelas Ek, sökanden
och den valde representanten.1
8
7
3

1
9
7
1


Foto: FL juli 2002.

NYKARLEBY
SEMINARIUM

KUNSKAPSKÄLLA
BILDNINGSHÄRD

 

Direktorsbostaden i början på 1900-talet. Förstoring.
Mikael Schalin tillhandahöll ur Carin Schalins samlingar.
(Inf. 2014.05-18.)


Läs mer:
Minnesplatta.
År 2015 utdömdes huset.
Seminariet i kapitlet Fakta.

(Rev. 2016-02-07 .)