Minnestavla över Slaget vid Juthas


En afbildning af minnesvården vid Juutas, utförd i ljustryck hos hr Lars Östlin i Stockholm, har i dagarna utkommit på hr J. W. Nesslers i Nykarleby förlag. Å afbildningen, som upptager ett blad i qvart format, synes i midten minnesvården med bautastenen och von Döbelns medaljongsporträtt, samt de båda taflorna med slutstrofen ur „Döbeln vid Juthas“: „O, fosterland, hvem spanar dina öden,?“ etc. På sidorna äro, omslutna af emblem, de öfriga inskriptionerna på minnesvården anbragta och öfverst läses: „Georg Carl von Döbeln, Juutas 18 13/9 08. — Priset är 1 mk.

 


Detta är inte det som berättas om, utan ett som gavs ut som faksimil i vykortsformat A5 av Nykarleby Museiförening i början på 1980-talet. År 2008 utgavs det på nytt i format A4 för att uppmärksamma att 200 år förflutit sedan slaget vid Juthas. Nästan på dagen 10 år efter att detta infördes, publicerades det riktiga.


På kopian fanns även:

Allmän kyrkostämma hölls den [?] d:s i Nykarleby kyrka angående Jeppo kapells afskiljande till eget pastorat, och motsatte sig moderkyrkoförsamlingens medlemmar, denna anhållan, hvaremot pastoratets presterskap äfvensom krono- och konsistoriiombud ansågo rättvist vara att densamma tillstyrka.

[Undantaget som bekräftar regeln – min uppfattning är att det brukar vara ”Jepobåoan såm sete se hoålt imåot”. Med reservation för mina kunskaper i Jeppodialekten].


Utnämnd till riddare. Chefen för telegrafstationen i Nykarleby, kollegiesekreteraren R. Wegge till riddare af Stanislaiordens tredje grad


Gårdshandel. Kapten Granholms gård har inköpts af målarmästaren Öhrnberg för en summa af 1,000 mark.


[Råkar sitta med en försäljningsannons, som ingick i Wbl, W.T. och NP 1890 och med följande ordalydelse:

PÅ ÄLFSTRANDEN

Nära Kuddnäs belägna gården (som kapten Granholm egt och nu eges af handlande Frans Öhrnberg) säljes billigt med förmånliga betalningsvilkor, eller — om köpare ej finnes — uthyres liberalt äfven på flera år. Både köpe- och hyresaftal böra göras med

FREDRIK FORSSÉN
I Nykarleby

Det måste ju ha gällt den gård Pelle Solvin nu äger, skulle jag tro.
Lars Pensar i januari 2005.


Österbottniska Posten den 29 juli 1886.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-02-23, rev. 2015-02-07.)