N Y K A R L E B Y   L K

SEXTIOÅRING HYLLAD


Lärarinnan vid Forsby folkskola Helga Björklund blev på sin högtidsdag varmt hyllad av vänner och bekanta med sång, blommor och dyrbara gåvor.

På kvällen före uppvaktades hon av distriktsbor med sång och blommor. På dagen visade kommunens lärarkollegier henne sin aktning, och på kvällen var skolans nuvarande och tidigare medlemmar av direktionen in corpore jämte fruar samlade i det blomsterprydda hemmet.

Vid dessa tillfällen talade å lärarnas vägnar Ture Granqvist och på direktionens vägnar skolans föreståndar R.[agnar] Dahlstedt, varjämte gåvor överräcktes. Ännu på söndagen var vänner och grannar inviterade på kaffe.

Fröken Björklund dimitterades 1921 från seminariet i Vasa och fick genast anställning vid lägre skolan i Soklot, där hon verkade i 15 år tills tjänsten på grund av elevbrist indrogs. Efter en intervall på tre terminer kom hon till Forsby, där hon verkat i 20 år och fortfarande arbetar.

Utom skolan har hon främst ägnat sig åt ungdomsverksamhet inom frälsningsarmén men även åt söndagsskolan och Hoppets här. De senare åren har hon även verksamt tagit del i ortens martarörelse.Vasabladet, den 26 mars 1953. I slutet på 60- och början på 70-talet var Helga fortfarande verksam i Frälsningsarmén och bodde i samma hus som den.

Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2019-06-10, rev. 2019-06-10 .)