Nils Alarik Fougstedt


Fredagen den 17 dec. 1943 avled hastigt förre direktorn vid Nykarleby seminarium N. A. Fougstedt i en ålder av 72 år. Direktor Fougstedt var stadd på ärenden i staden, då han plötsligt segnade ned på torget, där han omedelbart omhändertogs och fördes till staden sjukhus, där tillkallad läkare endast kunde konstatera, att döden inträtt till följd av hjärtslag.[Alarik Fougstedt porträtterad av Georges von Swetlik 1942. Lars Pensar tillhandahöll bild av målning i stadens arkiv. Förstoring
(Inf. 2016-01-31.)]


Nils Alarik Fougstedt var född i Kristinestad den 22 febr. 1871 och blev student från Vasa lyceum 1890. Efter avlagd teologisk dimissionsexamen 1895, blev han fil.kand. 1900 och promoverades till fil.mag. samma år. Åren 1900—1907 var han lärare i svenska och religion vid Raumo samlyceum, 1907—08 lärare i finska och religion vid svenska samskolan i Kristinestad och från 1908 lektor i religion och finska språket vid Nykarleby seminarium till 1938, då han vid uppnådd pensionsålder avgick.

Utom i sina huvudämnen undervisade Fougstedt under olika perioder i psykologi, biblioteksvård, pedagogik, matematik och kemi vid seminariet.

År 1931 utnämndes han till anstaltens direktor, vilken tjänst han innehade till inträdd pensionsålder. Som prorektor och t.f. direktor ledde han även seminariet tidigare under kortare eller längre perioder.

Vid Nykarleby samskola har direktor Fougstedt även under olika tider handhaft undervisningen i religion, matematik och finska språket. Under en följd av år har han suttit som ordförande i denna skolas direktion och innehade jämväl denna förtroendepost vid sitt nu timade frånfälle.

Det är en lång och utomordentligt fruktbärande lärargärning direktor Fougstedt utfört. Som lärare i det centrala läroämne, som religionsundervisningen intagit och alltjämt intager i seminariet och folkskolan, har han utövat ett stort inflytande på den religiösa inriktningen i hela det svenska Finland. Ty nästan alla nuvarande manliga lärare i våra svenska folkskolor har rönt intryck av direktor Fougstedts gedigna och starka personlighet. Genom sin pliktkänsla och samvetsgrannhet och sin sedliga religiösa livsåskådning stod han alltid som ett manande föredöme för sina lärjungar. Hans undervisning var klar, koncis och metodisk och kemiskt fri från alla oratoriska utvävningar. Men den fängslade likväl lärjungen och ledde honom till det mål, vartill den siktade.

Om ock lärarkallet fängslade direktor Fougstedt och städse sporrade honom att ge det bästa av sin kraft och sin person, hade han även starka intressen för allmänna värv i samhället. Under en lång följd av år var han ledamot av Nykarleby stadsfullmäktige, vars ordförande han varit ända sedan år 1927. Dagen före sitt oväntade frånfälle presiderade han ännu som ordförande vid det långa och krävande budgetsammanträdet, till synes utan ansträngning.

Utom i fullmäktige har han suttit i ett antal styrelser och nämnder i staden, och där nedlagt ett stort arbete staden till fromma.

Under en lång följd av år var även direktor Fougstedt även församlingens kyrkokassör och till sin död medlem av dess kyrkoråd.

Skyddskårssaken och nykterhetsrörelsen ägde i honom en varm vän och var han under yngre år en trägen och verksam medlem i Nykarleby nykterhetsförening. Han var dess viceordförande i många år, och när han på grund av hög ålder trädde tillbaka som aktivt verkande medlem, kallades han till föreningen hedersordförande. Även på dessa områden var direktor Fougstedt sålunda ett manande föredöme.

En god människa, en vördad lärare och en högt aktad samhällsmedlem har lyktat sitt livsverk.
Frid över hans minne!


Österbottniska Posten december 1943.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Märkligt att inte frun Ester F. nämns.
Mer om Fougstedt.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2010-11-07, rev. 2016-01-31.)