Carl Axel Gottlund 1796—1875


Gottlund, Carl Axel (f. 24/2 1796 Strömfors, d. 20/4 1875 Hfrs), folklorist och författare, en av finskhetsrörelsens föregångsmän. G. studerade först i Åbo och 1816—25 i Uppsala, där han bl.a. utgav den första samlingen tryckta finska fornsånger. Han företog 1817 och 1821—22 forskningsfärder till finnbygderna i Dalarna och Värmland och arbetade energiskt (bl.a. genom en petition till ständerna) för att förbättra villkoren för befolkningen i dessa nejder. G:s kulturhistoriskt värdefulla reseanteckningar har publicerats på finska (1928) och svenska (1931). Kring 1825 bosatte han sig i Stockholm, där han skrev ett vidlyftigt arbete, avsett att utgöra början till en vetenskaplig litteratur på finska, Otava [Karlavagnen] eli Suomalaisia huvituksia (I—II, 1831—32, III 1929), som innehöll uppsatser rörande finl. arkeologi, etnografi och historia. Redan detta verk röjde, att G:s ambitioner var större än hans sakkunskap. Han flyttade 1834 tillbaka till Finland, fortsatte sin skriftställarverksamhet och blev 1839 lektor i finska vid universitetet. G., som stod på krigsfot med de övriga fennomanerna (bl.a. för att hans Otava råkat i skuggan av Kalevala), utgav även några finska tidningar, men dessa trakasserades av censuren eller indrogs. Han präglades mot slutet av sitt liv allt mer av bitterhet, samtidigt som hans egenheter allt tydligare framträdde. (I. Heikinheimo, Kaarle Aksel G. I., 1933).


Uppslagsverket Finland (1982).


I del I av Suomalaisia huvituksia finns prenumeranter stadsvis förtecknade. I ”Ny Carleby” var följande prenumeranter:
- Calamnius, Fredr., Borgmästare
- Castrén, Erik, Kyrkoherde
- Sjöstedt, Fredrik, Kyrkoherde
- Stenbäck, C. Fredrik, Kontraktsprost
- Topelius, Zachr., Provincial-Läkare och Riddare


Läs mer:
G. gjorde ett märkligt fynd vid Munkgrottan.
G. i Svenskt biografiskt handlexikon på Projekt Runebergs webbplats.
(Inf. 2005-02-13.)