Einar Hedström död


I söndags på eftermiddagen gick bankdirektör Einar Hedström bort från detta jordiska efter en kort sjukdom. Liemannen fann honom ute på villan i den skärgård, som för honom betydde hembygd och fosterland.  

Einar Hedström var en av de sista genuina Nykarlebyborna av sin generation och en av dem som starkt kände kärleken till hemstaden och bygden som en livgivande faktor. Han kände och älskade Nykarlebynejden som få, dess natur och liv just nu lika väl som dess öden under gångna släktled. Få personer, om ens någon, hade så rika kunskaper om staden och dess invånare under tidigare generationer, som Einar Hedström. Årtiondens mödosamma av kärlek fyllda forskningar hade gett honom dem. Som få har han varit skickad att bevara kontakten mellan gammalt och nytt. I sitt föräldrahem kom han redan tidigt att knyta bekantskap med den dåtida kultureliten i staden, hans verksamhet senare i denna stad har fört kultursamhörigheten vidare till senare släktled.

Den yttre ramen kring Einar Hedströms liv var en verksam och initiativrik människas dagliga arbete. Efter studentexamen och studier i Helsingfors blev han en banbrytare för folkhögskolan i många kommuner i svenska Österbotten. Hans kärlek till fädernebygden och den starka känslan av samhörighet med bygdernas folk gjorde honom särskilt lämpad för detta kall. Tidigt knöts han även till journalistskrået som redaktör för tidningen Syd-Österbotten, en bana som han sedan under en lång följd av år fortsatte i hemstaden som huvudredaktör för denna tidning. Saklighet och flykt präglade hans pennas alster, lokala notiser låg honom varmt om hjärtat och Erks kåserier hade ständigt sin månghövdade, intresserade läsekrets.

Från år 1921 knöts hans verksamhet åter vid hemstaden, då han blev direktör vid Helsingfors Aktiebanks kontor här. Han engagerades snart i det kommunala och kulturella livet här och var bl. a. medlem och ordförande i stadsfullmäktige.

Inom segelsällskapet Ägir var han under fyrtiotalet år den drivande kraften. Som seglare var han oslagbar i Nykarlebyvattnen och ypperlig överallt, där han deltog, vanligen med båtar av egen konstruktion. Hans prissamling torde vara bland de största i Österbotten. Alldeles särskilt intresserade han sig för skärgården med villan och Brudholmarna.

Einar Hedström var i yngre dagar en kraft i många sångkörer, hans intresse för svensk sång har bl. a. tagit sig uttryck i medverkan vid utgivandet av sångsamlingen »Sjung».

Speciellt har den avlidne vårdat Topelius-traditionerna här och bl. a. nu under många år skött om Topeliushemmet på Kuddnäs med pietet och gedigen sakkunskap.

Staden har genom Einar Hedströms bortgång förlorat en markant kulturprofil, en gästfri, urban umgängesvän, en i ordets bästa mening sann lokalpatriot. Hans steg har ofta under senare år gått till gravgården ovan Ragnörforsen, bland dess minnen och under dess björkar trivdes han hela livet. När hans stoft nu skall jordas ned där i den sista vilan, sörjes det av saknad och sorg  

Österbottniska Posten hembär sin forne mångårige huvudredaktör sin sista hyllning, fylld avtacksamhet och saknad.Österbottniska Posten nr 31/1951.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Einar Hedström av Lars Pensar.
(Inf. 2020-10-18, rev. 2020-10-18 .)