Mårten Holmberg 1854—1932


Holmberg, Mårten Henriksson (f. 13/8 1854 Vörå, d. 30/4 1932 Hfrs), skolman, fil.kand. 1887. H., genomgick Nykarleby seminarium och var 1877—1927 folkskollärare i Hfrs. Han spelade kring sekelskiftet en framträdande roll inom arbetarrörelsen, men bröt med denna sedan den radikaliserats och var med om att bygga upp den konstitutionella arbetarrörelsen. H. var 1893 med om att stifta den tvåspråkiga Finlands folkskollärare- och lärarinneförening och grundade 1900 Finlands svenska allmänna folkskollärarförening.

H:s son, ämbetsmannen, jur.lic. (1949) Håkan H. (1898—1976), känd även som genealog, var 1950—62 chef för statsrådets translatorsbyrå; skrev bl.a. faderns biografi, utgiven under titeln M.—H. Folkskolmannen och arbetarvännen (1938), och en matrikel över Finlands häradshövdingar (1959).


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
H gick i skriftskola i Nykarleby.
Första årgången lärarkandidater dimitterade år 1877.
(Rev. 2023-02-06 .)