Juthas hängbro

Versrim tillägnat den nyrenoverade
hängbron [som byggdes 1929].

Juthas hängbro mot Forsbysidan.
Juthas hängbro på Forsbysidan.
Foto: F.L., juli 2004.

Juthas bro sig åter sträcker,
över ån så fin och smäcker.
Över älvens is och vatten,
båd´om dagen och om natten.

Tvenne byars karlamakter,
har gjort dagsverken i takter.
Man ur huse´ har man gått,
alla har de gjort sin lott.

Förra vintern ren de skänkte,
trävirke för brons behov.
Haralds sågen klinga blänkte,
och sitt strå till stacken drog.

För att pengar få till bygget,
har man fått försöka mycket.
Hålla både fest och bal,
uti Juthas fina sal.

Inkomsten från tvenne fester,
har bron fått för sitt behov.
Som av bygdens unga gäster,
offrats för att slippa ro.

Marthorna sin plikt har känt,
jobbat hårt för denna länk.
De med flinka händer bakat,
kaffebröd, som gott har smakat.

Detta är ej första gången,
när det gällt att hjälpa till.
Marthorna har visat mången,
vad de kan om blott de vill.

Lärar Dahlstedt med sin kör,
hjärtats strängar har sökt stämma.
Till en något högre sfär,
där vi stundom helst hör hemma.

Lundqvist har nog mest fått springa,
därför allting väl har gått.
Han har knappast hunnit ringa
när det varit riktigt brått.

Brons kassör vi ej få glömma,
han ett tack också bör få.
Ty nu får vi åter strömma,
över älven två och två.

Hela kommittén för bygget,
syssla fått med ganska mycket.
— som en ande över alla,
har de också fått befalla.

Som bevis att samarbete
går iland med stora ting.
Är nog detta broarbete,
gjort — som av en syskonring.

Nu den sträcker sina händer,
ut från tvenne byars stränder.
För att knyta broders band,
framåt vandra, — hand i hand.

Bron har kostat stora värden,
Kanske „Brunte“ nu nångång.
Med ett lass vid överfärden,
får höra spända vajrars sång.

Om blott nästa släktled får,
fortsätta i fädrens spår.
Skall vår hängbro aldrig mer,
bliva sned och ruttna ner.

Juthas-namnet och förpliktar,
när mot framtiden vi blickar.
Oss att hålla skölden ren,
som på gammalt svenskt manér!

Våra fäder vill vi lova
som oss givit denna strand.
Att förvalta och förkovra,
detta sköna fosterland.

Bygdens söner — bygdens döttrar
hållen helig fädrens dygd.
Så skall aldrig släktens ätter,
uppge denna svenska bygd.

Nu till sist ett tack till alla,
som vid arbetet på bron.
Låtit Eklund sig befalla,
som i rena barnatron

D i c k  [Valter Fagerholm]Bron har igen fått slagsida. Min fru Karin i bakgrunden.
Bron har igen fått slagsida. Min fru Karin i bakgrunden.
Foto: F.L., juli 2004.På kopian fanns även:

Kuddnäsområdet föreslås bli naturreservat.
      Stiftelsen Zacharias Topelius barndomshem har beslutat att anhålla om att hela Kuddnäsområdet måtte förklaras för naturskyddsområde.
      Under år 1949 besöktes Kuddnäs av 3.774 personer, vilkas inträdesavgifter uppgick till 50.000 mark. Stiftelsen har dessutom XX gånger blivit delaktig av Finska Tidningsutgivareföreningens veckotidningssektion VEC XX donationer sammanlagt 1,5 miljoner mark. Direktören för Rautatiekirjakauppa Oy, Gustaf Blomqvist, som effektivt medverkat till att stiftelsen blivit delaktig av dessa donationer, fick stiftelsens minnesmedalj i brons. Till fru Elin Malin, som avsagt sig återval till styrelsen, framförde mötet ett tack för hennes mångåriga arbete till förmån för Topeliushemmet.

ÅBO AKADEMI. Kansler för Åbo Akademi har utnämnt filosofiedoktorn Erik Ludvig Birck till docent i nordisk historia.


Österbottniska Posten nr 14/1950.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Invigningsfest och historik över tillkomsten.
Dikten omnämnd av effe.
Kuddnäs i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur tidningen.
(Inf. 2004-10-05, rev. 2010-04-15.)