Nyskiftesdikt

Detta är en dikt som finns bland Nyskiftesprotokollen,
alltså skiftet Forsby, Kyrkoby och del av Nykarleby stad.
Endast nyskiftet har ca: 330 microkort á 34 rutor per kort.578 §

Efter det att alla till nyskiftet hörande ärenden behandlats
delgavs bifogad besvärsanvisning.
Förrättnngsprotokollet upplästes


Det finns krig som pågått i trettio år
Men Nykarlebyskiftet nog detta slår.
Ingenjörer har kommit ingenjörer har gått
men nyskiftet det har alltid bestått.

Ägorna vandrat från far till son
och numera syns knappt den gamla rån.
Problem har här funnits och finns än i dag
då ingenjörens beslut inte funnit behag.

Ibland har men skällt och någongång bett
men ändå det hänt att det kunnat gå snett.
Stränderna hade ju förr ingen nytta
dem ville man gärna till skogsmark få bytta.

Men skräplandet blev ju med tiden guld värt
och snart hade alla en strandtomt begärt.
De räcker åt många men inte åt alla
och då kunde känslorna nog översvalla.

Med skiftet har bygden vid älven omdanats
marken har torrlagts och vägar har banats.
Avstånden är inte längre så långa.
och skiftenas antal inte så många.

Nytt har här byggts och gammalt har rivits
möjligheter för jordbruk har givits.
Nyskiftet nu till historien går
sakägarna åter sin sinnesro får.

Vi som var med vill tacka er alla
trots nyskiftet vill vi er vänner få kalla.


Med dessa ord, författade av kartritaren Eivor Emas, avslutade nyskiftet i Nykarleby.

Förrättningsstället den 16 maj 1991.
Förrättningsingenjör Martti Virnes

Godemännen: Stig Lönnqvist   Alvin NylundStig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Johan Willman kompletterade:

Förrättningsstället var Idrotts- och Ungdomsgården. Första protokollet är daterat den 17 december 1956:

1   §.

      Den 27 april 1951 hava bönderna Johannes Östman , Joel Molin , Elin Häger , Irene Hedlin , Nestor Söder och Erik Nyman hos lantmäterikontoret i Vasa län ansökt om , att lantmäteriingenjör måtte förordnas att verkställa nyskifte i Forsby och Kyrkoby byar av Nykarleby kommun samt å Nykarleby stads donationsjord i Vasa län.

— — —


Läs mer:
Nykarleby landskommun.
Innehållsförteckning till Poesi.
(Inf. 2022-09-26, rev. 2022-09-29 .)