Socklots byrätts protokoll 1751—1761 av Ragna Ahlbäck

 

BYRÄTTSPROTOKOLL

 

Såcklot Bys uti NyCarleby Sochn Byräts Protocoll

d:n 29 Aprill 1751.
   

1:mo

Föreställer Hrr Bookhållaren wällbetrodde Anders Lööf, at så wida han för Tågs hemman hwarken höst ell:r wåhr kan betiena sig af bysens fiskewatn, i anseende till dess aflägenhet, och kostsamt folcks underhållande samt lång wäg med fördslor af dhet lilla som Gud behagar förläna, så med Rysior, Kattiskor, lill och dämpnot höst och wåhr, ty anhåller han uti byrädt at wijd Lodöhren med ströming Not få draga warp om warp ell:r hwart annat warp oanset dhet han med utbysmän lagt lag Samman, Så wida han wijd Wädöhren och de öfrige ställen kan sig för den långa wägen eij betiäna, at föra fisken utii warma Somar tiden och at under hålla der wijd apart fiskie Rödare lönar sig intet, begiärandes altså bylages ytran här utij.

Härpå gifwer Nu byelaget et Sådant Swar, at H:r Bokhållaren efterlåtes at draga Sin warv enär en an drager sin, nu i dhetta åhr men ei längre med ut bys män.


2:do

Anhåller H:r Bookhållaren at Byemännen mått utse honom någon Ny gårds tomt, men byemänen Säga sig icke weta hwart dhet skall wara, utan H:r Bokhållaren kan Siälf utse hvar dhet bäst kan sig giöra låta.

3:tio


påstår H:r Bokhållaren at få tiudra ell:r insläppa sina hästar på egna ägor så wid Ährningen 1) som höst och wåhr utan andras förfång hwilket af allom ofenteligen Samtycktes.

1) = Ährningen= plöjningen (med åder).


4
 

5:to


skola Ålderman med sina Bijsitiare Syna ängeshägnaden instundande wåhr hwilket Byelaget efterlåter, så wida dhet är stort beswär at ther med hela Byelaget skall beswäras men alla byemän skola sättja sitt bomärke på båda ändarne af hägnaden wijd 8 ö. S:mt wite.

At följa med Ålderman och bisitiarne at gå gärds gårds Syn, för ordnades Jonas Mickelsson och Johan Hansson, widare om det finnes någon giärds gård oduglig, och en Sådan som den äger will eij undergå hwad ålderman och Bisitiarne Synar, den Samma skall wara förplicktat at sielf kasta der på utbys åldermans Syn.


6:tio

till Sades them som hafwa giärds gårdar wijd Kyrck Kullöhren at dit förskaffa giärdsel.

7:do

Så wijda Lars Giärtrus har nu i winter mist en häst an hölt han at få taga en Borgar häst ifrån staden till bete för sina nödwändiga Somar kiöror, hwilket af alla grannarne bewiljades.

8:wo

beslöts at budkaflen skall Bäras af Tågs, Ahlnäs och Norssas 2 gånger, theremot Sigfrids åboer en gång.

9:o


Frågades Byemänen huru mycket törf the hade, hwar på Swarades som följer

Yrjas och Nissula 4
Hints Anders 5
Häming Jonas 4
Biörn Johan 5
Giästgifwars Anders Styrman 3
Anders Brygga 1

10:de


för böd Johan Tohmasson sine förre Not Interessenter, at de icke hädanefter få betiena sig af hans Not hus Så wijda de hafwa skilt honom if:n Noten, thes likes båten then de till forne hafwa haft till Sammans, Samt Not Gistan som står på bärget, äfwen Notekåtan.

på före gående Dato Nembl. d. 29 April, uplästes för Samtehe Byemännen by ordningen.

Ålderman Matts Snåre och hans bisittiare hafwa synt Före eldstad d. 1Maij 1751 somlig hafwa de funnit odogelig basto ugnar och wi benådade dem men de skolla bättra sig thet Lärer intet wara så långt till andra gången och en part utwiste sig wara obotlige emot synnesmänen

 d. 27. Maji

Hölts Byaråd uti Sochlotby i närwaro af Crono Landsman Wälachtadt H. Petter Bergdahl samt Byålderman if:n Carby Anders Warg med sine Bisittare Hans Warg och Lars Knuts Mats tå Crono Landsman tillsporde Bys boerne huru wida de woro nödige om Exemplar af Bordning [ning]en på finska språket hwaruppå efter thes utlåtande lämnade ett Exemplar till Sochlot och Carby Boernes gemensamma tienst hwilcka Byar äf:n tillförne haf. sine inbundne swenska Byordningar. 2)

2) Socklots exemplar är inbundet i en tunn pappärm.

Hwarefter uplästes Kong. Maj t:s allernådigste Bref till samtel. Landshöfdingarne af d. 20 Febr 1742 angående LandsCulturen med åtwarning att med upmärksamheet och eftertryck fortskynda theras egen wälfärd till thet theri högtönskelige ändamål.

Efter Johan Biörn blef öfwertygad att hafwa skickat sitt Barn med Åldermansstafwen till sammankallande i Byråd i Sochlotstorbyn hos åldermannen Mats Snåre men icke kunnat utredt på hwad ort och ställe den samma och hwad timma then skulle hållas ty böter han i förmågo afByordningen 8 ö. S:rmt med förmaning till samtel. Byemännen att taga sig för sådant till wara.
1:dd:r


På tillfrågan är giärdesgårdssyn hållen omkring besådda åkrar och ängar undantagandes att Hendrich Smeds och Pähr Nyckenän klagar der öfwer att giärdes gården skulle wara förfallen omkring Stor och Ytterst giärdor hwarpå Åldermannen jemte de öfrige Bys boerne förklara sig thermed att han intet blifwit tilsagt therom eij heller för de thesemellan warande syner kunnat medhinna i anseende hwartill såsom och at ingen skada säijes wara skiedt igenom thenne förfallna giärdes gård så befrias wäl ålderman med Besittarne härutinnan men med den åtwarning att hädanefter noga tillse att alla Åker och Engeshägnader hållas i tillbörl. stånd hwarwid åligger Bys Boerne när de förmärka någon felachtighet på giärdesgård och hägnaderne sådant straxt Ålderman tillkiänna gifwa. Grindarne angående intygas wäl wara i stånd doch ehrhindrade Liqvidations Comissarien och Sockneskrif. H. Gust Wessman att icke allenast Landswägsgrinden wid Kyrckkullöhren utan och Bywägs grinden på Hedet äro i oförsvarl. stånd hwarpå slöts att till i mårgon böra wederbörande ägare försätja thesse grindar i fullkoml. stånd så framt de will undgå then plich(t) som byordningen i ty mål förmår.

Till omansning i detta åhr utsattes för Storby trädesåkren Storåkren Lillbyn Tistellåkren samt Carbyboerne Gl. åkren och Wästergiähian således att desse åkrar blifwa behörigen dikade till Skar- och utfalls Diken breda renar borttagna och på åkren förda samt Skogen innom åkren bortrögda.

Bys wägen igenom Byn och till åbron sättes innom 14 dagars tjd i fullkomht till 6 ahl:rs bredd wid 2 d. S:rmts plicht hälst som den samma är Bysåboerne emellan tillförene fördelt.

Sedan påmintes om Swinens ringande att en hwar som them Ega thet giöra så kiärt the them behålla wille och thes utom plichta.

D. 1 Maji är wäl syn hållen på eldstäderne men om och huruwida wederbörande förbättradt hwad bristfällighet befunnits skall ålderman med bisittarne i thenne dag syna och skåda då hwar och en efter 8 dagars förlopp wid den plicht som Byordningen förmår då och innom samma tjd bör måså ifrån Wåningshusen bortsopas som all ruten Takwed borttagen.

Härwid anförde Liqvidations Comissarien H. Gust. Wessman att som den Högdt:de Härads Rätten så wäl som Högwälborne H. Landshöfdingen och Riddaren af Kongl. Maj:ts Swärds orden G. A. Piper wäl- och höggunstel. lämnat Frostdals, Nybonds, Yrjas och Nissula samt Giestgifwars och Biörns hemmans åboer i Socklotby tillstånd att få i anledning af Hans Kongl. Maj:ts allernådigste förordning om Lands-Culturen af åhr 1740 samt lika nådigst ytterl. förklaring öfwer den samma Åhr 1742 utdika och intaga det så kallade Åkerträsket: Så tillsporde Comissarien samtel. Bys Boerne om och huruwida the theri wilja taga del eller ej. Hwaruppå the öfrige Bysboerne i Sochlot Lillbyn Anders Hints och Jonas Hemming nu som tillförene woro ständige dertill att the theruti ingen delachtigheet taga therpå Comissarien Wessman ehrhindrade sine medjnteressenter att the innom instundande Midsommar anlägga arbete på utdikningen så framt the wilja af en så högkongl. Nåd dehl achtig giöras samt bestå the therwid anwände umgielder, öfwer hwilcket alt han begiärte Byerättens protocoll.

Giärdesgården wid Kyrckullöhren så åtager Tågs sig att hålla till 7. fam:r likaledes Pähr Pährson Nykenän till 4½ f:r.

Jonas Heming behåller sin giärdesgård till des ordentel. Giärdesgårds delning hålles. Wid Kihlliden äfwenså Erich Nybond.

Beslöts att Syn skall nästkommande Torsdag Klock. 8 på samblings platsen wed Nybond Qwarnen wed dett så kallade Storträsket.

Erich Jacobson begiärte delning och jämkning omkring Ransviks ängen som bewiljades med åtwarning att hålla sine änges teegar i fullkoml. stånd.

Liqvidations Comissarien H. Gust Wessman jemte des not jnteressenter Erich och Johan Nybond samt Giestgifwars beswära sig deröfwer att en del Bys Boer skola på egenwilligt sätt fråntaga them theras not warp när lotten på dem föll. Hwarföre the förbehålla sig them till behörig domstohl instämma låta med anhållan Byarådet wille förmana Bys boerne att taga sig till wara för slike skadelige egennyttigheter som och skedde hwaröfwer beslöts att then som hädanefter af Byemännen tager then andras not warp enär Touren på honom faller skall böta i d:r S:rmt och mista then undfångne fisken.

Bonden Hindrick Smeds i thenna by klagade theröfver, att Liqvidations Commissarien Wessman och åboerne å Nybonde hemman Erick och Johan Nybonde skola i thenne wåhr ifrån gl:a stället bortfört Småholms änges gl:a skilljegård, af förra stället; Men när bemelte ärende förekom upsteg denne byss ålderman och bisittare, säljande sig ei kunna wara i ståndh thenne saak sluta; bemelte ålderman Snåre förekallades tå han förklarade sig således, att han ei wille sin granne så ondt honom till någon plicht fälla, så wida honom Snåre war kunnigt thet att [att] Härads Rättens Extract skall wara utfallit att en hwar som dehl ther städes äger böra gierdes gården stänga; hwarföre och så wida han således med thes bisittare giorde sig sielfwa gäfwoge antogs ålderman ifrån Carby Anders Warg och bisittarena Mats Lars Knuts och Hans Warg, tå thetta ährende förenades som följer.

Tå han sade at förenembde Fråst och Nybonde åboer borttagit och omsatt thet gierdsle eller gierdesgård som widh förstnembde Småholms 3) anges skildnad af nyo Byamännen upsatt blifwit Commissarien Wessman infördt följande Dictando. Att Hindrick Smeds anförde Klagan består så mycket mindre af någon grund, såsom befogad och rättmätig skönjes 1:mo therutaf att ingen dehlachtighet hitintill i samma gierdesgård ägt, 2:o bor på thenne sida om wiken hwars Creatur och boskap aldrig therstädes mula, utan så är när äng:ne öpne blifwer, tå han af thenne intächt bättre förmåhn äger än för. 3:o äro Fråst och Nybonde åboer för bemelte marck skattlagde, hwilka wi efter lag äga inhägna, och som [som] Smeds således uti 2:ne Bye Mäns och LändsMans öfwerwaro eftertänckeligen och dierft sätt, welat tilläga mig och Nybonde åboer i så måtto wåldswärckan, så anhålles om plicht, samt att så wida Byålderman och bisittarena äro jäfwoge så begiärer sistnembde åboer syn på thenne gierdesgård huru gild gierdesgården finnes, dock påstods icke plicht hwarcken på ålderman eller bisittarena, häröfwer slöts efter byamännens tagne afträde. Under thet bya Rätten woro stadde att öfwerläggia om förenembde saak, inkom Liqvidadions Commissarien Wessman och opwiste förenembde Härads Rätts protocoll, hwar uti LänsMan Bergdahl är på Byamännens begiäran förordnadt samma gierdes gård dehla, tå efter noga bepröfning beslööts,
beträffande Hindrick Smeds klagan öfwer then borttagne och flyttade gierdesgården, så hade honom ehuru wähl som åtskilligt wid undersöckningen anfördt till sin befrijelse, ei bordt utbrista, att the borttagit gierdes gården, utan ther öfwer bordt tahl föra, att ingen betahlning för Byamännens giorde arbete är them tillstält; hwarföre och så wjda han inför Byarätten och wid ByaMänens sammankomst oanständeligen öfweri;d:r farit thes grannar så sakfälles han till En dahl:r S:mt efft: B: O: i §

 


3) I handskriften står Småholms.

 
och som ålderman Snåre obefogdh endast therföre ifrån bya Rätten opsteg, att han ei thes granne saakfälla wille, hwilket och thes bisittare giorde; hwarföre och så wida thetta war en sådan Sak som honom icke if:n thes syssla afstängt, utan synes således thet han twärt emot B: O: i: § sig försedt, hwarest således står thet ålderman med thes bisittare böra
2 d:r alla Disputer afgiöra: I följe hwaraf Ålderman ansees med 2 d:r och
2 d:r

bisittarena med hwar sine En dahl:r S:mt enligt B: O; tillökte §:  §: och then syn som Commissarien Wessman begiärdt, kan nu ei skie, så wida Härads Rätten, thet till dehlning utsedt, hwilken om så påfordras för sig gå skall wid påfordran.


af Bysens Kasa ut gifwer ålder mannen Matts Larson 5 dalder Kåpar mynt till hans Lön som far till her dax man till Wöro

Petter Petterson till hans Lön 4) dito till Mats Harald 3 d. Kmt.

Extracts Lösen 2 d. 22

4) Från och med "af Bysens" är anteckningen gjord med ovan handstil.

 


61. Laduland som Lillbys fää betar både höst och wåhr Ty Byemännerna sielf betyga 21. Ladu Land som både Stor och sombl. Lillbys åboer beta tillsamman. Ty the sådde att byemännerna skola dem skona denna gången men giöra the thet andra gången så sakfälles them.

Liqvidations Commissarien Gust Wesman anförde klagan theröfwer att bys åboerne nembl. Elias Wijk, Pähr Nyckenen, Hendrick Smeds, Matts Harald, Jöns Giertruds Lars, Sigfrid Sigfreds i denne sommar fört theras kalfwar på Wädörs holme hwarigenom des äng blifwit upbett. Hwarom the så förentes att thesse förenämnde tillställa Herr Commissarien trenne Itt godt höö för hwar Kalf the therstädes haft, hwarmed Commissarien förklarade sig nögd och påstod på them ingin plicht. Ty byrätten thet samma efterlåter.

Sedan anfördes Klagan theröfwer att the Lillbyboer undantagandes Fråstas, och Nybonds hemmans åboer insläpt theras boskap i Hässarwyks äng utan att [tillsäja] derom tillsäja ålderman och grannarne i byn. Hwaröfwer beslöts att byrätten med bysboerne wäl för denne gången will hafwa dem för then plicht the sig ådragit för skönt; men skola the andra gången thermed beträdas skola the dubbla böter wara underkastade.

Ternäst anhölt Hendrik Smeds att få till enskylt bete höst och wåhr nytta des enskylta ängesmarck i Lädöra bestående af 5 Laduland hwarwid the Lillby boer sig undandrogo i swaro måhlet hwarefter öfwerenskommo som föl.

Aldenstund de flästa af Storby af byamännen neka och emot stå att Smeds åbon skall få enskylt beta des förberörde angå och bya rådet har sig noga bekant att denne om förmälte äng som är belägen innom en hägnad med de öfrige bys ängarne i Öskatan eij kan utan grannarnes förfång afstängas altså kan byrätten icke samtycka till hans begäran utan förb. med betandet gementsamt som af ålder warit hafwer. Sedan detta warit afkunat förklarade Hendrick Smeds sitt misnöje och hänskiöt sin sak under utbys åldermans råd hwilcket honom bewiljades i anledning af Byordningens 26 §; doch så att sådat begiärar och att han strax erlägger i stämpla Pappers afgift 7 ö. Kop:mt och uti Protocols lösen 1 d. 16 ö. samma mynt.

Tillstundande Torsdag skall war och en stänga sina Ladu domar samt Häsior och Johan Biörn wara förplicktad att gifwa åldermannen tillkiänna.

Tillkomande tjsdag 8 dagar till böra Storholmarne vara af bärgade, thå tillsagts Ålderman om lof till betande.


Ålderman i Carby war den 25 Juli i Lill Sochklotby hos bondemannen Thomas Johanson Blifwit Sakfält till 2 d. S:rmt för thet han eij uträttat sin tienst richtigdt.D. 1 Augusti 1751

woro bönderne Oluf Wijk, Elias Wijk och Jonas Häming eij till städes, enär giärds Syn hölts i Karwijken, Såsom och Nämbde man Anders

3 d.
Kmt

Yrjas och Hans Mårtensson Yrjas, ty sakfälles Elias Wijk till 8 ö. S:m,

Oluf Wijk dito 8 ö., Jonas Häming 8 ö., Nämdeman Anders Yrjas 8 ö.,

dito Hans Yrjas 8 ö. alt Silf. mynt.

 


Byräts Protocol af d:n 14 october 1751


1:mo


Sedan Byemänen blef före läsen till underrättelse Kongl. Maijstets Aller nådigste bref af d:n 20 Februari 1742 före togs på följande sätt som följer,


2:do


före hade ålderman at han åtskilliga gångor har påmint byalaget at förbätra deras Eldstäder.

3:tio

Klagar ålderman, at han åtskilliga gångor har påmint Jakob Hints at förbätra sin bastugu ugn.

4:to

äfwen har Jonas Häming haft oduglig ugn som af bisitiarna är Nederbruten, ocn nu å nyo wähl upbygd, igiän.

5:to

Anders Yrjas hade äfwen en oduglig bastug ugn som äfwen är upbygd.

6:tio

Giästgifwars äfwen för 2 bastugu ugnar som äfwen äro upbygda.

7:tio

Pehr Nykonen hade äfwen en oduglig Rijugn

föregående hemmans åboer warda här med sakfälte till 16 ö. S:mt för sina eldstäder, Jacob Hints 16 ö., Jonas Häming 16 ö., Nämdeman Anders Yrjas 16 ö., Giästgifwars Anders Andersson 16 ö., dito Giästgifwars Johan Andersson 16 ö., Pehr Nykonen för en Rijugn 16 ö., alt Silfwermynt, som sig bestiger till 7:16 d. Kop. mt inalles. Pehr Nykonens Rijugn lemnas för denna gången odömd tils Nämdeman Lassila här om gier sitt witnes betyg. 5)

Skall wara eftergifwit efter Byåldermannens intygande, men Bysens rätt utgår.

5) Nämndeman Lasssila var hemma från Kovjoki.


8:vo

Sedan föreställes byemänen at up Rödja beteswallen i tre dagar hwarest dhe dhet beqwämligast finna.

9:do

har byemännen begynt at anlägga stengiärds gårdar. Såsom Nämbdeman Anders Yrjas 2 f:r, Johan Nybond till 30 f:r, Wijk Oluf och Elias 8 fambnar, Smeds Hindrik 6 famb. Äfwen Ahlnäs Åboän Hr Rådman Aulin och Hr Rådman Lithofius 8 famb:r, dito Jacob Hints 10 famb:r äfwen Comisarien Wessman 4 famb:r färdigt men dåck en [en] stor dehl anlagt dessutom som eij är färdigt; Sigfrids har äfwen 8 fambnar Ny stengiärdsgård, Mickelä Mickel har och anlagt 4 fambnar, de öfrige åboer hafwa Nu härtils eij kommit at anlägga Någon stengiärdsgård så wida på deras åker träet; är stenlös Jord dock hoppas at framdeles om de Kunna sig på utmarken upbryta någon åker af stenig Jord wilja de det då fort sätja.

10:de

Beslöts af byemännen at uti instundande winter hugga wed och föra till Åminnet 10 fambnar på hwart hälft mantal och de mindre och större hemman i Proportion ther efter. Och Samtycka de dhet witet at then mera hugger och framförer till Åminnet skall Bota så mycket som wärdet på hans dehl af weden Kastar.

11:te


Klarerade Ålderman Mats Snåre sig ifrån sina Bisitiare Lars Giärtrus och Johan Nybond, och betalte them de Sakören som för åhr 1750 hade them till fallit Nembl:n 12 d. Kmt hwardera.Wijd byrådet d:n 14 Oktober 1751. Anhölt Ålderman Mats Snåre, at efter den högtährade herads Rättens gunstiga betalning noga giöra sig under Rättat om den Eld som den 7 Jullij under gudstiänsttijden har begiynt at brinna, på Såklot Öfwerhedet; Nu såsom Jacob berätade inför den högtährade härads Rätten, at han har warit under hela gudstienst tijden Sedan han mötte H:r Comissarie Wessman i Nordnästået, har warit wid Giästgifwars. Så berättar nu alla Giästgifwars Åboer, at han aldrig där har warit; undantagandes hoos Eriks hustru Brita Andersdotter hwilken berättar at han till henne kom enär Röken Begynte Synas, hwilket äfwen dhes dotter Anna Eriksdotter och witnar. Och Kom i den mening at låta luska sig; men där icke drögdts Någon timas tijd, förr än alla grannarne måste till Elden, at Släcka. 6)

6 Denna notis, i handskriften lösryckt från rätt tidsföljd, har insatts på behörigt ställe.År 1751 d. 4 Nowember
höls Efter förgongen ansäijelse by Råd ij Såklot bij på Nårs hemmanet då öfwerlagt 7) blef, huruledes dett wore nödwändigt at bringa till slut den twist, som ännu är oafgiord emellan denna, ock Kofjoki by om Råa och skildnad i Skog ock Marck; då i förstone oplästes den Lofl:e Härads Synerettens Utslag i Måhlet af åhr 1735, hwarvid ock byemännen giorde sig underrättade om dhe Wittnens utsagor, som af wälbemt:e Syne Rätt afhörde blifwit; hwarefter samtel:e närwarande Byemännen efter öfwerlägning, enhälligt stadnade i det slut: at förenämde twist, skall med samnad hand och alfwarsamhet, enl:n förbem:te Utslag och dhe deruti föreskrefne steg, till ändtel:t slut bringas, åtagandes sig en ock hwar af Byemennen at utan gensago gå i Utlägning i proportion af ens och hwars innehafwande hemans storlek; derjemte afgiordes och enhelligt bijföls: at den omkostnad, som på en och hwar efter richtig uträkning kommer, skall straxt om någon skulle wisa sig med betalningen trög och motwillig, af Byens Ålderman och bisittiare, utan widare rättegång utmätas. 8) Hwarwid Rådman Samuel Lithovius såsom ägande hemman i Byn och deltagande i twisten anmodades at åtaga sig denna åfwan omr:de twist till utförande emot richtig och skiälig betalning och arfwode som thertill, ock nu närwarande, sig nögd och willig förklarade. Och at alt detta må desto säkrare richtighet och bestånd winna; ty blef thette beslut med Namns och Bohagsmärckens undersättiande bekreftat. Åhr och dag som föreskrifwit står.

7) Från och med "År 1751" till och med "då öfwer" är skrivet med ovan handstil, stilen växlar alltså mitt i ett ord.

8) Denna överenskommelse ingicks väl för att byordningen var så pass ny.

 
[Inf. 2006-05-08.]


1 d
Then 22 Novemb. woro Sochlot och Karby Ålderman med Bisittarena jemte Byssboerne, at syna the 3:ne hööhässior i Karwiks ängen, som blif:t i förleden Sommars el:r höst, af Kreaturen upbette och betans: at häsiet på Långflyet; har wäl, Boskapen Kunnat medelst en swag hägnad tillslippa; men häsiet på Bredängen och ledet wid gaml. Landsvägbroen, har warit wäl omhägnade så at Boskappen eij kunnat utan menisko tillhiälp them till koma besynnerligen som all nedbruten hägnad war utifrån häsian och ledet rånde och förde. Men hvilken som thet sednare giordt säger sig ingen weta.

Therefter anförde vice Bookhållaren H. Lööf att rån emellan Tåg och Hintz äng uti Ledörsänge blifwit flyttad inpå Tågs hemmans änges teg till 7 f:rs bredd, utöfwer then skildnad Jacob Hintz uti ålderman Mats Snåres och flere byss boers närwaro åhr 1750 om sommaren utwiste och med påle blef utmärkt; hwilket äfwen åldermannen med Byss boerne with thetta tilfället befunno: doch som hvarcken Jacob Hinys el. Thes Son nu woro tillstädes; ty anstår med målet til et annat tilfälle.Åhr 1751. d. 20 December hölts Byeråd i Sochlot by å Fråstas heman, i närwaru af Ålderman Matts Snåre och Bisittaren Jacob Harald. Då först undersöktes om Budkaflens richtiga omkring gång Byemännen emellan, hwarwid befants, at Bonden Jacob Anderson Sigfreds försummat at redicht lefwerera budkaflen if:n sig, derföre han blef sakfäld till 8 ö. S:rnt enl:t By ordningens 1 §:

Sedan undersöktes hwilka eij woro närwarande då föl:nde woro borta neml:n Bisittaren Anders Anderson Giestgif:s, Jonas Heming, Anders Jacobsson och Johan Biörn hwarföre de sakfälles till 8 ö. S:rnt hwardera enl:t förberörde §:

Åldermannen frågade Byemännen hwilcken af dem, till sidsta sammankomsten d. 9 sidst:ne December warit ordsaken, hwarwid gafs wid handen, at Bonden Johan Nybond, först utskickat budkaflen, som likwäl först bort gifwa Ålderman wid handen, innan han Beswärade Byemännen uti en mindre angelägenhet at komma tillsamman hwarföre han belägges med En d. S:rnt.

H:r Bookhållaren Lööf beswärade sig deröfwer, at någre af Byemännen, öfwerfallit des drängar med hoot, under det de huggit wedh i skogen, hwaraf drängarna skall blifwa träskie och eij wilja giöra hwad dem befalles, och begierte at Byemännen, för denne gång måtte allenast få förmaning at eij härefter förmena hans drängar hugga wedh i deras samfälliga skog; som i Byemännens närwaru skiedde; Med begiäran H. Bookh. Tillhåller sina drängar at i fall någon af stadsboerne som eij äger dehl i skogen, skulle hugga ock kiöra if:n Sochlot skogen någon wed, dem straxt angifwa, som han lofwade giöra.

Derefter androg ock H:r Bookh:n at wid en skiende Syn, på en äng, Twärängen kallad, d. 22 Nowemb: sidst:ne skall rån finnas wara flyttadt 7 f:r inpå H:r Bookh:s äng, hwilcket han wille Åldermannen skulle undersöka om. Men som Byrätten eij kunde utreda denna sak så hänwistes

H:r Bookh. Lööf at till den lofl. Härads Rätten den widare utföra.

Som ingen anstår at samman kalla allmoge mindre kring skicka budkaflar och ty medelst missbruka Kronones märcke, än the Personer hwilka ärhållit öfwerhet:s tillstånd thertill, altså ock så wida konungens höga befallningshafwanden i orten förordnadt mig till upsyningsman öfwer By rätterne i NyCarleby S:n, at tillse huru skickehn wid the samma tillgår; Så kan jag eij underlåta enl:t min plicht at hemställa Byerätten, Bonden Henrick Smeds, bisittaren Matts Lars Knus, Ålderman Henrick Kåld if:n Sundbyn förfarande d. 10 sidstl. i denne månad tå thesse trenne uti mindre nödigt och als intet wichtigt mål sammankallat 3:ne Byars inwånare utan at förut i anledning af Byordningen sådant tillkienna gifwa Åldermannen at utgifwa kallelsestaf eller budkafla.

Bonden Matts Lars Knus närwarande Förklarade sig, at sådant warit hela CarByens begieran, då han först warit till H. Häradshöfdingen Malleen, at begiera af honom Skattläggningen men blifwit förwist till H:r Commissarien Wessman hwarpå han med Henrik Smeds, och Ålderman Kåll gådt till H:r Commissarien och begierdt låna hus, till Byemännens sammankomst, som H:r Commissarien honom efterlåtit, hwarpå Byemännen kommit till hopa.

Att häradshöfdingen Edle H:r Carl. W: Mallen, skall hänwist desse tre at begiera af mig dett omhänderhafde Conseptet till skattläggningen, så har dett intet till den ändan skiedt at sancka på mig trenne byars sorl och öf:r lopp, therlikwäl jag bör äga såsom husägare all fred och hägn, så för ohöfwiska ord som någon åtgierd.

Att jag har låfwat them hus till förbe:mte sammankomst har i annan afsicht icke heller kunnat skie, än som nu, tå jag tänckt wigtiga Ährender skulle förehafwas under Byrätt, men intet kunnat mig föreställa, at jag skulle blif:a ofredad uti mitt egit hus så at jag måtte taga if:n sammankomsten afträde. Till bestyrckande af thesse sednare omständigheter, wille Bye Rätten afhöra, såsom bisittaren Hans Henriksson Warg som nogsamt lära kunna berätta hwad som förenades. Hans Warg förekallad; berättade sig eij något kunna minnas mera, än oanständigt wäsende hållits. På erhindran sade han ock at Matts Lars Knus skulle sagt Nuolka Jalat wiel, han men full wij skall ännu gifwa honom gåfwor och skäncker och mente H:r Commissarien Wessman, fast han eij nemde honom i namn.

Matts Lars Knus nekade sig på något sätt oroat H:r Commissarien, eller ohöfwiskt tält emot honom.

H. Commissarien anhölt at desse förenemde Bönder, måtte tillhållas, at [för] allenast få en förmaning så framt de nu wilja tillstå sitt fehl och en an gång afstå med sådant, men i fall de wilja neka, förbehöll han sig at Lagehn dem till tala.

Åldermannen Anders Warg berättade sig betalt desse efter nemde Bönder at gå till Commissarien, och fråga om H:r Commissarien wille gifwa dem skattläggningen utan Byeråd, eller eij, men huru sedan aflupit wiste han intet.

Men H:r Commissarien nekade, emot dett att de begiert mindre något om någon skattläggning utan allenast hus rum. Härwid beslöts:

Att emedan Henrik Smeds och Henrick Kåll eij nu woro tillstädes, så upskiöts härmed denna gången, emedan ock dagen är redan förliden, till des Ålderman finner nödigt härnäst samman kalla Byemännen, då Kåll och Smeds böra wara till städes wid dem förelagt i d. S:rnts wite.

Anders Jacobsson belägges med 8 ö. S:rnt böter för det han försummat at gå på rågång efter åldermans befallning d. 12 sistl:ne December.

Byrätten tog i öfwerwägande att hwad angår Bonden Jacob Andersson som försummat at riktigt lef:a budkaflen if:n sig och derföre bött 8 ö. S:rnt så emedan han eij tillfullo är blif:n öfwerbewist, så warder han denne gång för böterne frij.

Sammaledes och the som eij straxt wid Rätten sätte sig wore tillstädes, men straxt derpå sig infunno nembl:n Bisittaren Anders Andersson, Jonas Heming, Jacob Andersson och Johan Biörn botte, warda if:n böterne frij.

Ålderman Matts Snåre upsade sin Åldermannatienst hwarföre wahl till en ny Ålderman förrättades

 
Snåre
Giertruds
Lars

Phr

Olof
Wiik


Heming
Tågs 1 1    
Alnäs 1
d:o 1
Fråstas 1
Nårs
Sigfreds 1
d:o 1
Rank   1  
Michilä   1
Giertruds   1
Harald 1
Nickonen 1
Snåre 1
Wijk 1
d:o   1
Smeds   1
Giestigf:s   1
d:o 1
d:o 1 10
Yrias 1
d:o 1

8

    Lars
10
 
Hemming 1
Hints 1
Biörn 1
Nybond 1
d:o 1
 
  15

Emedan Lars Giertruds wunnit mästa voterne, så warder han ock nu härefter för ålderman erkiend, härefter utnemde Ålderman Lars Gertruds till sine Bisittarer nembl:n Phr Nickonen och Jonas Heming.

Therefter anförde Liqvidations Commissarien H. G: Wessman, at som högwählborne H. Landshöfdingen och Riddaren af Kongl. Maijst. Swerdsorden genom högtwördat utslag förordnat at utaf the förståndigaste Män i Byn utses till Ålderman men de fleste i Sochlott by icke dess mindre utwaldt denne Lars Gertruds till ålderman i besagde by förmodel. i den afsicht at the nu framdeles skohla få lefwa efter egen godtycke och efter sätta the skyldigheter som Byordningen dem pålägger, så kan jag eij undgå med mindre jag honom erhindrar at så framt han icke till alla dehlar efterkommer hwad Swerjes Lag innehåller och förmår, utan lämnar Byemännen tygell frij lefnad så skall han tillika med hans bisittare eij undgå at blifwa besökt med utbyss byaråd.

Föröfrigit har jag för min dehl at hembära ålderman [man] Matts Snåre jemte Bisittarene taksäijelse för then tid the fört Bya Rätten hwilcket jag förmodar alla Rättsinta i Byelaget lärer med mig instämma.

Jonas Hemming för föröfwat owett emot Ålderman blef sakfäld till 1 d. S:rnt som utsökes.

H:r Rådman Hans Aulins Son Isack Aulin, giorde en förfrågan till Byemännen om honom kunde tillåtas at kiöra hemåt någon wed if:n Sochlott skog, hälst på Sanden litet Ahlewed. Men Byemännen swarade at the endast håller sig wid Byrättens slut och H:r Rådman Aulins och Lithovi giorda lesta wid byrådet d. 6 october 1750.d:n 20 Janoarii 1752
tillfrågade Mats Snåre, Hindrick Smeds om han wille ingå i then förlikning som byalaget hade slutit, emel. drängen Olof honom Munstrins dräng! han Swarade Näij Så wijda at han alena hade pantat them så will han them och behålla tils förlikning ell. laga slut sker, 9)

9) Ett eller flera ord utelämnade. Denna anteckning, från och med "d:n 20 Janoarii", ingår inte i rätt tidsföljd, men har insatts på behörigt ställe.

2

Wijk Pehr Swarar at han har intet at giöra ther med utan den som hugget har fått.

Wik Mats Swarar Sammalunda.

Mats Snåre Säger at han will Släppa dhes Ränker Såwida han sätter 12 d:r i pant och hela byelaget hafwa ther till Samtyckt förut.

Pehr Nykonen Swarar at dhet giorde Smeds på sin frij hand han Säger sig intet giöra ther med.d. 23 januari 1752

Mats Snåre bettalte Elias Wik 6 d. Kmt för dhet han fordrade dito betalt Erick och Nils Lassila för thes beswär med 3 d. Kop:mt. 10)

10) Den första anteckningen av den 23 januari, är med ovan handstil. Varken denna eller följande anteckning ingår i rätt tidsföljd, utan har flyttats.

Den första anteckningen av den 23 januari, är med ovan handstil. Varken denna eller följande anteckning ingår i rätt tidsföljd, utan har flyttats.d:n 23 Januari 1752

Aldenstund Hindrik Smeds ej har fullgiort hwad han sig åtagit, uti Byrådet förleden höst 1751 ty Sakfälles han till at Böta För försumelse emot Byrätten, till Så stora Böter som resolutions lösen är Nembl:n i d. 16 ö. Kmt.

Enär föregående punct blef för Smeds Hindrik tillgifwen, framsteg han inför byerådet och begiärte utdrag af Protocollet ändoch at alt war honom tillgifwit, samt öfwerhopade Bisittaren Jacob Harald med smädes ord; ty finner byerätten skäligt för hans otidiga upförande emot byerådet Sakfälla honom till 1 d. Silf:mts Böter.

Sedan sade Hindrick Smeds sig hafwa Något at Påminna ålderman om, som för denn gången eij hinner till.


följer här nu Wotering och åldermans wahl.

ålder mannen Matts Larsson Snåre till frågade sinna bye men om the skole sam tycka med att kiöpa thenne timbran som Hendrik hafwer Låtitt byga och the swara alle änteligen neii. Soklot d. 28 januarii Anno 1752.

Herren Herr Hadelsman Andreas Munstrin sade att han skule ick till råd sina drängar att kiöra till Soklot skogen att huga wed i Soklot skogen. Her Handels man Anders Munstrin begiärade sina ränker som wart ut pantat af han dräng i Soklot skogen byie mennerna hafwa slutit att her handels man skall få sin rank och pant setter 12 d. Kopar mynt till nemde man Erik Lasila till thes Herads rätten får skilia them.  11)

11) Från och med "ålder mannen Matts Larsson Snåre" är handstilen valhänt.

Ålder mannen Lars Mattson till sade sinna byije men att the skulle kiöra timber till före sagde Capplanens bostäl, emedan föret på står så framt the wille undfly plikt som ordningen hafwer att innehålla. Sedan thet warit af kunnat på minthe Han sinna byije men at the skulle skaffa giesellett till the giärdes gårdar som the wetta wara för fallne ware the sig så wäll till Åkrar eller till ängars giärdes gårda. Sedan på min the them at the skulle skaffa sådana timber till före sagda åbros upp bygelse skall behöfwas Kaflar och annat hwad behöfwes.Soklott d. 24. Februarii Anno 1752: L: M: 12)

12) Anteckningen torde vara gjord av ålderman Lars Mattsson.

Then 26 Mardi beslöts i Byarådet At Storby boer rödiar och dikar i Åhr Lillåkren, Larsåker och Storgähl, Samt Lillbyn Leråkren och thet wid plicht, hörandes ålderman jemte Bisitiarene syna huruwida Byemännen fullgiöra theras skyldigheter.

Wid tienl:g tjd i Sommar uprensas dikena i Karwiken och giöras nya diken up till Maren såsom uti Storträsket hwar igenom sine ängar som ålderman med besittare haf:r hand öfwer.

Sedan instälte sig handelsman And. Munstrin if:n NyCarleby Stadh med föreställning om icke Byemännen wille låta försona sig med des dräng Israel Gabrielsson för de 2:ne Lass wed han i denna Wintter huggit i denne Byss skog hwaruppå Byemännen samhälligt sig utlet at om H:r Handelsman Munstrin låter förfärdiga en kista för Byn af en alns längd och af ½ ahlns högd samt 3 qv:rs Bredd med Beslag, handtag, Lås och gångjärn samt rödmålad på hwilckens lock wid målningen sättes thessa ord med swart Målning Sochlot Byss Åldermans Kista Åhr 1752 lämnadt af And: Munstrin hwarmed bem:te handelsman å drängens wägnar sig ock förklarade nögd at med första fullfölja aldra sidst till den 1 Maij.

De hoos Nemndeman Lassila i Kofjoki innestående 12 d. lefwereras ock tillbaka åt H:r Munstrin

And. E. Munstrin 13)

13) Bykistan används ännu.

Then 21 Aug. hölts Byaråd i närwaro af samtel. Byemän, tå Åldermannen förehafde och åtsporde Byemännerne om the wilja betala Herr Rådman Aulin then omkåstnad han med Resohns utlösande och skaffande haft angående Landtmätarens förskaffan att upgå Bye eller Sochne Rå emellan Kofjokj och Sochlotby, hwaråt allesammans åtnögde och öfwerens komma att samma utgiöra efter Rö-talet, hwaremot doch Staffan Yrias och Thomas Ranck wäl motsade, men som the flästa Rösterne föllo therpå at thesse 36 d. skulle efter Röketahlen utgiöras ty förblif:r thet och therwed, och belöper till 1 d. 15 ö. på hwarje Rök.

Och som Staffan Yrias utbrast i försmädelse emot Byemännen at the skiälla åt honom som hundar ty kommer han therföre att anses enligt B: O: 1. § med 1. d. S:rmts plicht.

1

Sedan frågade ålderman hwilcken nu till påstående Ting skulle blifwa fullmechtig, angående Råhägnaden emellan thenne och Kyrckioby, tå Byemännen föllo på åldermannen at han sig dit begifwa skulle. Tå han wed samma tillfälle bestyr om fångskiutsens utbekommande genom sedlarnes inlefwererande till Härads Rätten.

Thernäst påstod Mats Snåre plicht på the som släpt in Creaturen utj Byörs hagan, men som ingen wiste med säkerheet genom hwilckens hagan sådant skiedt, så wida skiljegården war nederrifwen, ty kommer therå syn at anställas om Bertilsmässo dagen efter Middagen.

Sidst anförde Bisittaren Pär Nyckonen beswär theröfwer att Anders Giestgif:rs öfwerfarit honom med smädeord i Byemännens när waro tå han påmint Giestgif:rs at bärga holm ängarne på det att Byemännen ther skulle få beta, ty böter han therföre 1 d:r S:rmt tå

  Giestgif:r sedan sade sådant wara giort af afwund, efter till bärgande ännu tijd är.
 

Then 26 aug.

Till nästkommande Måndag, skall alla the som äga ängar oslagne i Sochlot holmarne och Karbyn afberga sine ängar och thet i stöd af 27: §. B.ord: och skulle thes förinnan något finnas instämmes hela byn at befria sig med Edh ifrån nedrifwandet.

[Inf. 2006-05-13.]

 


1752 d. 21 Octobris
woro samtel. byemännerne till sammans Kallade då åldermannen Matts Larson förestälte Byemennerne om rågårds upp stängande emellan staden och Kyrckiobyn å enna sidan och Såcklot å andra sidan; hwar wid swarade lillbygarene ät om storbyemennerna intet will taga dehl i hegnan wid Karwickträsket så wella de intet swara för sine dehlar i rågården, hwar å storbyemennen framstego, och begärde efter sine hemmans dehlar bytas från lillbygarena i de omrörde rågård som är å war hälft med staden 1426 ½ famnar, hwar wed åldermannen tant skiäligit o(c)h faststälte at d. 23 huius eller nesta fredag will gud, at Byta byerne emellan, hwar wed blef ut nämbd för Lillbyen Anders Miche(l)son o(c)h Jonas Hemming o(c)h för Storbyen ålderman Lars Mattson o(c)h Per Nickonnen och at efter gammalt bruck efter röcke tahlet bytas skall; som å Storbyens 15 röckar belöper 856 fambnar å Lillbyen 10 röckar äfwen 571 famb. som fasts tält o(c)h skiedd är.

S D: förehafwdes o(c)h anföres huru mycket törfwe hwar och en detta åhr barckat neml.

 


Smeds 7 fambnar
Wick 4 fambnar
Olof Mikelson 4 fambnar
Snåre 7 fambnar
Harald 4 fambnar
Nyckenen 4 fambnar
Giertros 4 fambnar
Sigfrids 6 fambnar 
Simos 4 fambnar
Nybondas 12 fambnar
Hints 5 fambnar
Back 6 fambnar
Biörn 3 fambnar
Yrias 6 fambnar

S: D: föredrog åldermannen Lars Mattson o(c)h bepröfwade jemte byemennernas bejackande at för hwarie halft mantahl tillåta tolf fambnar biörck wed till staden at föra och försälja o(c)h fastställes i allas närwahro.

Äfwenledes kommit öfwerens at rödia för betet i Dahlabuskan som der wederböra Sigfrids, Alnäs, Nors, Tågs at der i genom eij tillskyndar någon olägenhet. Mitti byen skall o(c)h rödia i Kulltået. Yttersta Gårdar utij wicken nedan för åckrarna, hwart till allesammans böra sig infinna weckan till om freddagen eller d. 30 huius at rödningen wähl för sig gå o(c)h muhrbet blifwa i någorlunda stånd satta.

Lillbyggarena skall rödia o(c)h samma dag muhrbet i Stubbhagan i skiekeligit stånd sättja.

S: D: anklagade Johan Biörn Anders Hints o(c)h Jonas Heming o(c)h Giästgifwar Anders för det de olåfligit tagit får och å byssens ägor låta beta. Ty fant Åldermannen Lars Mattson, bisittiaren Per Nyckenen, o(c)h Anders Anderson Giästgifware för skiäligit efter bys ordningens 4 § första gången allenast böta 8 ö. S:mt med förmaning, framdehles sig för sådant ackta.

S: D: blefwo genom ofentel:e Auction försålt ett pr tömar som af Borgare blifwit tagit o(c)h nu genom uppropp med tiugu femb:öre betalte.

1752 d. 15. Decemb: blefwo byjemännerne samman kallade, då ålderman Mats Larson föredrog att wilja weta huru mycket hwar och en skiussat samt giort daxwercken wid Rågången Emellan Såchlot och Kåfiåki byar nembl:n

 

          Skiussatt:  
Hind Sme(d)s till Wexala 1½ M:
Elias Wick till Juutas 7/8:M:
Pär Nycken(nen) till staden och sedermera till Jacobstad 2:M:
Mats S 14)  

14) Överstruket från och med »Skiussat».


Per Nykennen skiussat ifrån NyCarleby stad till Jacobstad: med ett Bref som kommer att uptas till i d. 16 ö. K:rmt skius där före.

Äfwen Resolverades att alla 3 nyss:de daxwercken skulle uptagas som Rästerat därwed, så wähl med hästar som mans daxwercken.

Comisarien Wesman Rest:r 11 daxwerk.
Jacob Hints Räst:r En dag.
Anders Yrjas Räst:r 2 dagar.
Giästgifwars Johan   2 dagar.
Tågs Rest:r 2 dagar.
Alnes Elias för häst:n 2 dags wercke.
Alnes Råd:n Lithovius   11 dagar.
Sigfrids Jacob Räst:r 2 dagar.
Sigfrids Erick D:o 2 dag:r
Per Nyckenen Rest 1 dag.

dessa Resterande dagswercken böra utgå dett första som Byns arbete tarfwas.Then 25 Januari 1753

Tå upsade Jöns och Järtruds Lars sin åldermans tienst uti samtel. Byemännens närwaro; hwarefter skiedde en annan åldermans antagande, hwarpå the fleste rösterne föll på And. Hints, hwilken utnemde sig till bisittare Anders Nors och Johan Yrjas; doch bör Jöns och Järtruds Lars med Besittarene förblifwa wid beställning till thes han giordt redo för sin upbörd.

Rote interessenterne uti Roten N:o 118 beswärade sig theröfwer at Johan Biörn förhindrar thes Såldat nödt. väg till utgång ifrån thes torp hwaröfwer beslöts Bye rätten skall besee samma väg och therefter stelles vederbörande Klagelöse.

Therefter beslöts äfwen at tillkommande Lögerdag skall Lillby Byemän rödia winter vägen äfwen ofwanför Nonäs åkren. Herr Bookhållaren Lööf, Beswärade sig theröfwer at Nors hem:ns Åboer intet will hålla skilljegården i Siöhagan wid macht och begiär alttherföre deeln. på hägnaden therstädes, som bewilljades och skall skie af Byerätten.

Giorde daxwärken

Fråstas     2.
Nybondas     4.
Sigfrids Erich     1.
Michelä Jonas     1.
Ahlnäs Elias     2.
Ahlnäs Joh     1.
Nors     1.
Hans Yrjas     1.
  Nycken Nors Biörn 15)
Smeds 1    
Wik Per 1    
Ibid Mats 1    
Snåre 1    
Pär Nycken   1  
Harald 1    
Gärtruds 1    
Michelä   1  
Rank 1    
Sigfrids Erich 1    
Ibid Jacob 1    
Alnäs 1    
Nors 1    
Tåg 1    
Giestgif And 1    
Johan 1    
Isaac 1    
Mickelson 1    
Ibid 1    
Heming   1  
Hints 1    
Nybonde Johan 1 1  
Ibid Erich 1 1  
Biörn   1  
H. Comissarien     1
  18 6  

15 Åldermansval, sannolikt 1758. Jfr sid. 87 § 4

Förteckning på de daxwercken som byija mennerna giort wid samfelt arbete till d. 15. Decemb: 1752., nembl.

Smes Hind: allas
26
dagar
Elias Wick D:o
17
dag:r
Olof Wick D:o
15
dagar
Mats Snåre D:o
28
dag:r
Pär Nyckenen
16
dagar
Jacob Harald
19
dagar
Järtrus Lars
20
dagar
Michelä Jonas
10
dagar
Ranck Thomas
16
dagar
Sigfrids Begge
14
dagar
Alnes Johan
14
dagar
D:o Elias
10
dagar
And: Nårs
15
dag:r
Tågs
5
dag:r
Anders Bryggar
8
 
Styrman
11
dag:r
Erick D:o
8
dag:r
Anders Yrjas
15
dag:r
Hans Yrjas
7
dag:r

St

275
 

Jonas Hemming
15
dagar
Hins Anders
18
dag:r
Biörn
16
dagar
Nybond Joh:
11
 
D:o Erick
10
 
Comis: Wesman
5
 
 

 
350
st 16)

16 Den som faksimil återgivna uträkningen är till sin innebörd dunkel.


Åhr 1753 then 6 Aprill hölt Byerät uti Sochlot By och NieCarlby Sochn.

Förre åldermannen Lars Järtrus: gaf tillkänna, at han giordt redo för the influtne böter, som under hans tijd influtit till 8 dah:r 8 ö. hwaraf Byssens 1/3 del är 2 d:r 24 ö. K:rmt af hwilka han utgifwit i skiuts för sig til Jacobstad uti Byssens ärende 1 d:r 4 ö. och till Per Nyckenen i lika mål 1 d:r 16 ö. samma mynt, blifr således i behåld som Anders Hints emottagit 4 ö. dito mynt jemte Kistan och Protocollerne.

Med thet första som skie kan skall the Sundby Byemäns ängar i Karwiken stångfällas, samt therpå änges hägnad deelning skie.
Byemänen tillsades at igenstänga sine led och upsättia gärdesgårdarne, ther som [som] the är omkring rågåkrarne nederblåste, wid plicht och answar.

At hwar och en upmåkar sine wägastycken i Nonäs tåget. Tillsades at Skorstenarne skall sopas.Then 17 aprill
hölts Byeråd uti Sochlot by, thå upgafs till Liq:s Commissarien Wessman fölljande fångskiuts sedlar nembl.
1749 then 24 Junii Sigfrid Andersson skiutsat förrymde Såldaten Åman ifr. NyCarlby Stad till Munsala.

1750 then 11 Nowemb: Krono Länsman Haks qvitt:s till Bönderne Jacob och Sigfrid Sigfrid i Sochlot samt Eskil Hannula för drängarne Bengt Thomasson, Clemet Cemetsson och Thomas Bengtssons fongskiutsande ifr. Munsala till Pädersöre.
1752. then 5 Januari Thomas Rank skiutsat arest. Jacob Wennerström ifr. Munsala till Pedersöre.
Then 12. Januarii Per Nyckenen i Sochlot, skiutsat Jacob Wärn ifr. Munsala till Wöro.
Then 19 Janu: Olof Wik och Hindrich Smeds ifr. Sochlot skiutsat Såld: Joh. Fact, och Anders Laverbäck, ifr. Munsala till Wöro.
Then 18 aprill Jacob Harald, Jacob Snåre och Lars Gärtruds, skiutsat Såld. Jonas Forsberg, Erich Giästgif:s och Såld. Thomas Nordman ifr. Munsala till Wöro.
Then 4 Jonii Anders Norrs, och Jonas Michelä, skiutsat Tattarerne Johan Bergström och Jacob Wernström ifr. Munsala till Wöro.
Then 2.9 Sept:r Johan Alnäs skiutsat qvinsperson Karin Matsdotter ifr. Munsala till Wöro.
och påminte Elias Ahlnäs at han skiutsat ifr. Munsal till Wöro i Lag med Munsala boerne. 17)

17 Överstruket från och med »och påminte».

1748 then 20 octo. Anders Peet i Kofjok och Johan Nybond i Sochlot skiutsat Mats Hondikoin ifr. Sochlot till Munsala.
1753 4 aprill Johan Biörn skiutsat Barnamörderskan Margeta Carlsdotter ifr. Munsala till Wöro.

Sedan Klagade Hindrich Smeds at Olof Wik skall icke wårdat upsätia thes nedfallne giärdesgård, emellan Smeds gambla tomten och hamplandet, så wida giärdet är Rågsådt påståendes på honom Laga plicht; men som Smeds intet kan wisa, at något Kreatur i samma giärde warit, eller giordt någon skada: ty befrias wäl Olof för plicht, men bör thenne giärdesgård sättia i stånd till nästinstundande Lördag afton, så framt han will undwika plicht för tresko och fylla then skada som theraf händer: och ifall han thenne giärdesgård will ifrån sig leda: så söke delning.

Therefter Klagade Jacob Hints, at Jonas Heming, skall willja igenstänga then fahrwäg som blifwit brukat ifrån thes hem:n ell:r gård; men Jonas Hemming sade intet giöra någon förfång med gam. lindornas intekt wid Rjören: som ankommer på Honåm.

Sedan beslöts at i anseende till påstående fiskietijd, och gångbara fråssa Siukdom, hwarmed the Flesta äro bekajade: skall för Byemännerne sig inställa wid instundande ting, uti Kåfjoki Råtwisten: nembl. Hindrich Smeds Anders Hints för en dahl:r K:rmt om dagen.

1 d.8.

År 1753 d. 17 Maji
hölts byaråd ut j Sochlot by af NieCarleby Sochn, tå Byemännen tillsades att stänga sine änges hagor så snart som såningstijden är öfwerstånden. Thernäst upbars 4 ö. Kop:rmt af Röken till Rådman H. Hans Aulin för extractets utlösande ifrån Härads Rätten angående Kofjokj twisten, tå af samma medell ett öfwerskått till 1 d. 11 ö. Kop:rmt blef, them åldermanen förwarar ut j Bysens Cassa Kista.
 


Syn å Råskillnaden emellan thenne och Kyrckioby kommer d. 25 i denne Månad eller nästa Lördag 8 dagar till, at för sig gå, emedlertijd kommer af thenne Syne Termin, at lämnas Kyrckioby Åldermannen så tijdig del at han innan dess kan låta uphägna theras giärdesgård.

Sedan tillspordes samtel:e granname om the wilja för arendera på wissa År Linörsbäcken på Sanden tå thet till omröstande blef utstält och föll rösterne på följande sätt 18)

  ja Näij   
Smeds 1  
Olof Wijk   1      
Elias   1 19)

18) Fisket i Linörsbäcken var säkerligen ett verkfiske.
19) Från och med »Sedan tillspordes» överstruket.

Handelsmannen Herr Augustin Bong Anhölt at så wida hans hästar warit wane tillförene at gå på Sanden, de tå i fall det så hända kunde, at om de nu i sommar skulle simma öfwer ifrån wästra Sanden the tå som tillförene eij borde på sådant sätt fasttagas och i stallen insättas, utan straxt lämna honom tidig kundskap therom, på det han må kunna them sielf låta afhemta, therjemte anböd bem:te Herr Handelsman om Byemännen skulle wilja låta dess hästar gå och mula på Bysens Mullbete, en skiälig betahlning therföre, hwarpå the fläste swarade Näij; och sist erböd bem:te Herr Handelsman att till Byemännen för fiske ut j Linörs bäcken betala årligen 18 dah:r Kop:rmt på 3:ne års tijd, samt therstädes giöra alla nödige reparationer utan af räkning på Arendet; doch så at enär Arende årena wore utgångna, byemännen dess Reparationer ersätta borde. 20)

20) Från och med »hwarpå the fläste» överstruket.

Häröfwer stadnade Bye Rätten efter öfwerläggande med Byemännen, ut j följande slutt. Aldenstund Herr Handelsman Bongs hästar warit wane at tillföre gå och beta på Sochlot Sanden och annorstädes i Marcken, för then skuld kan hans begiäran ut j thenne delen eij afslås, utan böra byemännen i fall hästarne kommo öfwer på theras Mullbete, låta Herr Handelsmannen sådant tillkiänna gifwa, tå honom tillkommer the samma straxt afhämta låta, men hwad thet erbudna Mullbetes peningar wedgår, så kan Byerätten thertill eij sitt samtycke lämna, emedan samtel:e bysboerne thertill eij bejakade; sidst beträffande thet erbudne Arendet för fiske ut j Linöhrs bäcken 21), af hwilcket slut part lämnades, emot lösen 1. d. 16 ö. Kop:rmt.

21) Från och med »sidst beträffande» överstruket.

[Inf. 2006-05-21.]

 


Ragna Ahlbäck
 (1971) Socklots byrätts protokoll 1751—1761 sid 40—63.
Stig Haglund digitaliserade.

Fortsättning: Från och med den 2 juli 1753.