Socklot byrätts protokoll 1751—1761 av Ragna Ahlbäck

 

Fortsättning

BYRÄTTSPROTOKOLL

Början av kapitlet

 
Then 2. Julii.

Beslöts, at till näst instundande Tisdag Gud will, skola alla ängar wara befredade och frie för Boskap betande, samt alla giärdsgårdar och Grindar i förswarl:t stånd.

Michelä Mi(c)hell förmantes at inte hålla then wrenska häst på Sochlot bete, som han tagit if:n staden, så framt han icke will swara för then skada som theraf timar.

Till Fiorton dagar ifrån thenne dag skall dikena wid plicht upränsas i Karwiken, thå ock Syn skall hållas, hwarom Karby ålderman blifwit tilsagde.Then 26 aug: hölt Byaråd i Sochlot: thå klagades theröfwer, at Mats Snåre skall hafwa en hund som biter fåhr, af hwilken åtskillige lidit: hwar före fant Byerätten skiäligt, at förmana honom, at hålla thenne sin hund i band, wid 1 d:r S:rmts both och timade skadans återställande.

Sedan åtwarnades, at the som weta sig hafwa ängar oslagna i holmarne thet the them med thet första som sig giöra låter, berga.

Så klagade ock Byemännen theröfwer, at Herr Bookhållaren Lööf skall intaga till betande utbyss hästar på Grisellörn hwilke sedan sima till ängeshollmarne hwarföre beslöts, at så wida, alt mulbete uti holmängarne är samfält i Byalaget: Så bör icke H:r Bookhållare Lööf, utan Bysens minne intaga på Byssens mark, fremmande hästar, hwilket förut wid wite är förbudit, och hädanefter gällande skall wara.

Tillsades at en och hwar sätter sine Rijeugnar i stånd, till thes W:de skattningen skier, thå the skola synas.Then 23 Octb:r

Wid sammankomsten uti Byerådet läth ålderman Anders y rias, antekna them som under thes tijd blifwit ansedde med Böter nembl.

8 ö.
Pehr Wik för betande 8 ö., Giästgifwars Anders Anders:n äfwen
8 ö. för betande 8 ö., Johan Bryggar 8 ö. likaså för betande 8 ö. men the öfrige
8 ö . 8 ö. S:rmt som han blif:t ansedd med för uteblifwande, för skonas han 8 ö. för thenne gången.
1 d:r


Beslöts at Tåg, Nors, Sigfrids, Ahlnäs och Ranks hem:ns åboer, rödia i thenne höst ifrån åhn up till Sochlot åhn, samt intill Tågs hem:n och thes Siöhaga, uti 2.:ne dagars tijd, hwaröfwer Besittarne hålla hand öfwer som öfwer then Rödsel som the ärrige Storby boer uti lika många dagar giör emellan Kullgiälan och Byn. Men Lillby boerne Rödia en dag wid Leergräf:n och then 2.:ra wid Stubbhagan: och at the som hafwa ängar orögde inwid Byn.
Äfwenså at the af Byemänen som tillwärka tiera, intet få hugga på åhrets unnfång någon wed till salo, men the, som intet tillvärka tieru får på hwart helt Mant. hugga 2.0 fam:r wed efter Nye Mant:t räknat, thet ware sig af Biörk el:r Gran, och thet närmaste intill råen och thet i anledning af 1 § uti then wid Byordningen fogade tillökningen och bör the som hugga wed tillsalu låta syna then wed som the således låtit huggit.

Såwida thet befinnes at hästar finnes uti Storängen eller holmarne insläpta, och ingen will tillstå thertill gifwit lof: så bör the uptagas af Ålderman och Byemännen, samt uplysas.
Så bör också ålderman jemte Besittarne Syna hwarest Borgerskapet huggit timber till sine bodar på Torsön.

Tillsades förre ålderman Matts Snåre at inom 14 dagars förlop wid 2. d:r S:rmts wijte wisa redo för faldne böter under the åhr han warit Ålderman som anteknades till efterättelse.

Så förböds och Nybonds åboer at icke Kiöra öfwer Bysens åkren wid bar mark {mot then 10 §: uti tillökningen: wid 1 d:r S:rmts plicht.
År 1753 d. 30 Nov:
Hölts Bya Råd, tå upbars peningar af Byemännen till Fullmechtigen wed twisten emellan Kofjoki och Sochlotbyemän, tå Commissarien Wessman erhölt för Chartans öfwerstyrande till Landtmätaren Wikar 6: dahl:r Kop:rmt samt Nembdeman Yrias för förbemelte qwist 4 d:r 7 ö. samt för Lillollas Syn 6 dahl:r: Ålderman Anders Hints 4 d. och Hendrich Smeds 4 d:r äfwen för skogs twisten med Kofjokj till sammans 24 d:r 7 ö. tå ett öfwerskått af 1 d. 24 ö. Å(l)derman tillstältes, jemte 2 d. 23 ö. för ett par auctionerade tömar, som belöper till 4 d:r 15 ö. Kop:rmt.

Till nästa ting såsom fullmechtig för byen i twisten med Kofjokibyemän utses åldermannen Anders Hints och Olof Michellson Wijk, hwarföre them tillsades 1 d. för hvarje dag the i thenne sak ther dröija.

Thernäst påstå Byemännen att Charta Beskrifningen skall uttagas ifrån H. Commissarien Wessman och förwaras utij Bysens Kista, hwarföre Herr Commissarien wed 2 d. S:rmts wite pålades att till nästa Byeråd them afhämpta och ålderman tillställa.1754. d. 8 Januarii

Öfwerskåttet af the till Herr Rådman Lithowius upburne Medell af Byen 66 d. 16 ö. Kop:rmt, som är 6 dahl:r och 16 ö. tillstältes Åldermannen att förwara ut j Bysens Cassa.
Likaså blef på förestående Dato thesse 60 d:r Kop:rmt Herr Rådman Lithovius till stält för dess fullmechtigskap ut j Rå twisten med the Kofjokj byemän.

förut nämde 60 d:r undfått som qvitteres.

Sam Lithovius.

Hendrich Smeds kiärade therpå att eij Nybonde Johan infinner sig wed sammankomsten, utan sätter qwinfolck ut j sitt ställe, hwarföre Smeds påstår på Nybonde plicht, thes likes påstod Smeds plicht på Nybonde Johans hustru för det hon utbrast ut j oanständige ord och sade att Smeds utaf henne will hafwa staket, hwaröfwer beslöts att såwida Bye Rätten eij är underrät(a)dt om Nybonde Johan hafwr laga förfall eller och intet, ty upskiöts thermed till dess Bye Rätten therom närmare blifwer underrättadt, huru thermed förwetter 22) men för det Nybonde Johans hustru utbrast ut j oanständige ord emot Smeds Hendrich böter hon 1 d. S:rmt.

 


22) Förwetter = förhåller sig.
   

1 d. Thernäst påstod H. Com:e Wessman plicht på Smeds för det han öfwer then utsatte tijden drögt ifrån byerådet, med underställan om Rätten kan finna Smeds wara anten med drycker öfwerlastad eller och intet, jemte det att Smeds med oliud framfarit, samt att Smeds bad H. Com:n stiga till dören, häröfwer stadnade Rätten ut j det sluut, att som Smeds medelst oanständige ord bad H:r Com:n gå till dören och eij befatta sig med saken så böter Smeds therföre 1 d. S:rmt,
 

men för hwad H. Com:n widare anfört befrias Smeds; eftergif:s af Byn så för Smeds som för Nybonde Johans hustru.Then 14 Maij Blef Byeråd hållit med Sochlot Bysmän; Närwarande hem:ns Innehafwarene therstädes Herr Rådmän Lithovius och Aulin, samt H:r vice Bookhållaren Lööf:

Thå äskade Åldermannen at Byemännen må i anledning af Byerådets slut utaf then 23 sistl:e upgifwa, till huru många famnar wed i förl:e Winter en och hwar af them till salu huggit, samt hwilke af them framfördt Törfwed till Tieru tillvärkning. Hwarefter fölljande uptekning företogs 23)

 N:o
Mant.
Wed
f:r
Tör-fwed
f:r
Anmärkning
 
Öfver
hugs
wed
D.
ö.
1
3/4
Giästgif. And.
6
thes son Elias närvor  
Ibid Johan
   
Ibid Brita
frånvarande Siuk  
2
5/12
Sigfrids Jacob
3
närvarande  
Ibid Erich
thes hustru Annicka b
5
2
16
3
5/12
Snåre Mats
thes måg Jacob  
4
19/48
Wik Pär
6
Elias b
19/48
Ibid Mats
9
Olof b
16
3
5
1/4
Tåg
H:r Bookhållar Lööf  
6
11/48
Nybondes Johan
7
3
närvarande b
7
13
16
11/48
Ibid Erich
Son Hindrich b
7
13
16
7
3/16
Ahlnäs Råd: Lith:
10
H:r Råd: Lithovius  
5
8
3/16
Alnäs Råd: Aul:
10
H:r Råd Aulin  
5
9
5/12
Haralds Jac
12
4
Fad: Mats nr
7
3
16
10
1/3
Michelä J
5
Fadern Michelä  
11
1/8
Yrjas And:
5
Måg: Staffan  
1/6
Ibid Johan
10
närvarande b
3
3
16
12
5/24
Nors And
7
närvarande b
4
2
13
3/16
Björn Joh
4
närvarande  
4
    Flytning
118
25½     43    

23) Flera siffror i tabellen är dubbelskrivna eller överstrukna och därför svårtolkade. En del har synbarligen blivit överstrukna för att summan betalts.

 

    Flytning 118 25½
Transp.
  43    
14 1/3 Hemming Jonas 10 5 närvarande n 10. 5  
15 7/24 Nyckenen Pär 3 4 Son Johan   3    
16 1/4 Rank Tho: 3 närvarande    
17 1/3 Hints And   5 närvarande    
18 11/48 Fråstes CommissarieWessman        
19 1/4 Järtrus Lars 5 närvarande n 5 2 16
20 5/12 Smeds Hind 17   närvarande b 7 3 16
      156 42     65 32 16
2. d.


Häröfwer beslöts

At hwar ock en utaf Bysmännerne som huggit wed till Salo utöfwer thet qvantum, som på hwart Mant. then 23 sidst:ne Octb. blifwit utsatt skall enl:t förestående fördeelning betala för hwar famn 16 ö. K:rmt hwilka peng:r komma at anwändas till Byssens gemensamma tarfwor, sig bestigande till Trettjo twå dah:r 16 ö. Krmt och aflefwereras till ålderman i Byn.

The 3 d:r 16 ö. K:rmt som Hendrich Smeds bör för wedhögge ärlägga afföres på hwad han af Byen haf:r at fordra.
Then 22. Junii 1754

Samtycktes thertill at ålderman emot qvittance betahl:r för Målarens underhåll till handelsman Hensig 3 d:r 8. K:rmt.

Så utnämde ock Byemänen ålderman Anders Hints at wid tillfälle resa till gamCarlby emot skiuts och daxpennin:r 1 d:r 16 ö. K:rmt om dagen, at hemta Chartor.

Uti nästkommande weka skall hwar åbo upränsa dikerne uti Karwiken öfwer sine Ängar, och om lördag skall theröfwer skie Syn.

Sedan beslöts at ålderman jemte Besittarene skall syna thet timmer, som Johan Biörn huggit, och om thet doger at nyttias till huus samt huru många stockar till antalet, the äro.
d. 2.9 Junii hölts Byija råd och ålderman Anders Jakobsson tillfrågade Giästgifwars åbor om the tager någon del uti nya Småholms hegnan som Her Komisarien Wesman hafwer stengd. Bonden Johan Tåmasson och bonden Erick Jacson och nu utan någon öfwer ens kommelse hafwer lemnat del Giästgif åbor uti samma hegna och efter Johan Tåmasson framsteg och sade kiära att intet up mig jag är alena ther mest sade han till åldermanen jag förskiuter tig tu får inthet döma i then saken tå sade ålder man Anders Jachson till bonden Johan Tåmasson så må tu skafa ut bys ålderman till mårgon som är d. 1 julii klåkan tie för midagen hwarom innthet theet skier så settes 2. daler silfuer munts böte för honom; 24)

24) Från och med »d. 29 Junii» år stilen valhänt.
Then 1 Julii:

Bonden Jacob Harald angaf Johan Nybond för det han i förledne aftons uti Byerådet skall haft oanständige utlåtelser: säjandes uti Bye Rätten wara ingen Rätt och at de wille äta up honom samt att B. Rätten ei wore i stånd at dömma honom: Johan Nybonde förewände at han ei annat sagdt, utan at han ei hölt Rätten domför uti thenne Sak, theruti then sielf war dehlägande at dömma; men samtel. Byemännen intygade at Johan så sagdt, som anfört är: och som Johan Nybond finnes oanständigt upfört sig i ord emot Bye Rätten Sakfälles han enligit B: Ordningens I:§: till 1:d. S:rmt.

Johan Nybond tillsades at wid 1 d. S:rmts wite nästkommande onsdag borttaga sine får ifrån Lodören och Hest bodan, efter samtel. Byemännens bifall och samtycke.

Byamännen eftergaf Joh: Nybond then 1 d. S:rmt, för oanständig ord emot B: Rätten, mot thet han i denna Sommar håller på Småholman den omtwistade skilljegården wid macht; dock at twisten och hwad utbys Rätten dömt, står fast tills widare slut i målet faller. 25)

25) Böterna utbyts alltså mot arbete.

Tillkommande Lögerdag böra alla wara tillstädes wid Storträsket at dika ängiarne, om de willja undfly Laga plicht; och det wid 8 ö. S:rmts wite på man.
Then Decemb: 1754
26)

26) Datumsiffran saknas.

Sedan Bya Rätten satt sig framkallades Bonden Matts Snåre, och frågades för hwad ordsak han förl:ne wåras anmodat Bya Rätten om Byss boernes sammankallelse och icke sielf kommit tillstädes, ehuru rätten sent till K. 7 om aftonen med Byemännen på honom wäntadt: hwarpå swarades: att han icke fådt tillräckelig underrättelse på hwad tijd det skie skulle, och som Snåre hwilcken anhållit om Bya Råd sig eij instält och eij annat kunnat förebära, än att han eij wetat tijden enär det skie skulle, ehuru hans skyldigheet bordt warit att sielf komma till städes enär han Bya Rätt begiärt så dömes han enl:t B:D: 11 § i tillöcknings puncterne till 2. d. S:rmt.

1 d.


Thernäst upteddes Sakörs längden under förra åldermannen Mats Larson Snåres tijd, hwa(r)af finnes att bysens medehl af the under hans tijd influtne böter bestiger till 43 d. 4 ö. hwaraf han utbetalt i bysens tarfwor efter Räkning 32 d. 14 ö. och kommer således att ersätta bristen med 9 d. 22 ö. till Bysens ålderman:

Bonden Mats Snåre under stälte Bya Rätten dett Anders Nors som bijsittare, och sutit wed det slut som blifwit giordt att 5 f:r wed på hvarje 4:del huggas skulle hwilcket Nors skall öfwerträdt och påstår således plicht å honom. Nors närwarande, förklarade sig att såwida han kommit att hugga något mera wed än han bordt så har han therföre blifwit belagt med 2 d:r Kop:rmts böter, det han ersätta will, påståendes å Snåre plicht för sitt påstående. Therefter beslöts att som Snåre sökt påtala en afgiord och dömd sak emot Nors om wedhugget så dömmes han Snåre therföre enl. B:D: 1 § till 1 d:r S:r.


8 ö.

Anders Rank bötlägges till 8 ö. S:rmt för det han eij richtigt framfört åldermanna stafen till sin granne Michellä Michell; men om Rank framdeles kan öfwertyga Michellä sig ricktigt bud framfört: erlägger Michellä thesse böter. Betalt d. 14. febr: 1755 dessa 8 ö. S:rmt.
Sedan efterspordes huru många fambnar wed en och hwar fört till Staden och huru mycket nu härifrån dit föres hwarpå eij någon säker underrättelse kunde erhållas: utan blef belefwat att på hwarje 1/4: del efter gamble Skatten skall huggas till salu 5 f:r wed:

l d  .


Bonden Johan Biörn sakfältes enl:t 5. § i tillökningen i B:O: till 1 d:r S:rmt för thet han i Brännon nedfält 33 st timmerstockar och ther låtit ligga i 3 år, så att thet nu är odugl:t; blifwandes han wed lika plicht på lagt att i winter thetta timmer hem kiöra. Ofwannembde böter bet: med l d. Srmt.

Jacob Harald pålägges wed l d. S:rmts plicht att till nästa Bya Rå fram skaffa Bysens finska Byordning.

Ålderman och Bijsittarena upsade sin tienst, och kommer en annan att i theras ställe att wäljas.


Saköres Längd för År 1754 27)

27) En del siffror år överstrukna.

     
Krmt
 
N:o 2 Sigfreds Erick bet.    
4 Wijk Pär b 2:—  
  d:o Mats   1:16  
6 Nybond Johan   3:16  
  d:o Erich   3:16  
9 Harald Jacob bet 3:16  
11 Yrias Johan   1:16  
12 Nors Anders bet 4:—  
14 Hemming Jonas   5:—  
19 Gärtruds Lars bet 2:16  
3 Snåre Mats bet 9:—  
16 Rank Anders bet — :24  
13 Biörn Johan   3:—  
    S:a 41:8  
   
Häraf är Bysens andel
 
13:24
 
    Åldermans d:o   13:24 }  41:8
    Bijsittarenas   13:24  
    Änn bör af Snåre för upburne Medell af Byn upbäras   9:22  

1 d.

Den 17 Januari 1755
hölts byja råd uti Stor Sochlot by på Ahlnäs Hemman, tå framsteg Jacob Mattsson Harald och sade til Åldermanen tu dömmer som tu wil, och skrifwer som tu wil, alt ther före sak fälles han efter första Para gra till en daler si fwer mynt. 28) Betalt d: 14 febr: 1755 1 d. S:rmt.
 


28) Åldermannen var synbarligen skrivkunnig.År 1755 then 21 Januarii sammanträdde samtl:e Sochlot Bys Boer på Fråstas hem:n i samma By, thå gafs wid hand, at åboerne på Fråstas, Nybonds, Biörn, Hints, Backs, Yrias, Giästgifwars, Sigfrids och Smeds, hem:n träft tidigt om Morgonen nästledne fredag el:r then 17 i thenne Månad, H:r Rådmannen i NyCarlby Stad Jacob Neumans dräng Hans Johanson och Handelsmannens therstädes Cilljan Malms drä(n)g Elias, innom Sochlot Rå at hugga Biörkskog wid then så kallade Hedes liden, af hwilka the tagit theras medhafvande hästar, till wedermäle, som ägarene igenfått: hafwandes the then 18 nästpåfölljande låtit samma åwärkan syna, igenom nemdemännerne Michel Broms och Erich Lassilla som befunit wäg liggia ifrån förenemde ställe till staden, och ther war nedfält och bordtfördt Biörkträn till 10 Lass, med the 2:ne Lass som warit lagd efter thesse hästar när the blifwit ärtapade, hwilka the äfwen med slädarne, natten el:r morgonen, förut bortfördt. Wid samma Syn är äfwen befunnit, at på then så kallade Petershaga el:r Sweturs Äng, Jacob Sigfrids i Sochlot tillhörig, är fålt och affördt utaf the Biörkträn som blifwit lemnade till gräswextens bibehållande 10 Lass.

Then 17 sent om aftonen: träffade Bonde Gärtruds Larsas son Johan Larsson, Saltsiudaren Jacob Nyström och Landbonden på Ahlnäs hem:n Elias Son Mats Eliasson Rådman Forseens dräng Mårten, som sade sig skiutsat. Natten therpå emellan Lördagen och Söndagen, är hoos Mats Snåre sönderskurit 30 f:r noth som hängde uti lidertaket, så at then aldrig kan brukas, samt och här oxar Romor på 2:ne par Rankor, hoos Per Nyckenen 1 par Romor, hoos Jacob Harald 1 par Romor, för Landbonden på Ahlnäs hem:n Johan Pålsson sönderbrutit en järnskodd arbetssläda och ett Swinhårsrep om 5 famn samt 2½ f: hamprep sönderskurit i små stycken och hoos Anders Nors 2:ne par Romor i små bitar.

Then 19 hafwer Mats Snåres Son Elias Matsson blif:t slagen på Landsvägen i Stads toget af en Borgar dräng, när han kom ifrån Staden.

Then 21 förföljde Rådman Bongs dräng Nils Fred: Linqvist, Hindrich Smeds när han kom ifrån Staden, alt till Rådman Collins Rija uti Stads Tåget förutan flere blifwit på gator och wägar öfwerfallne.

Hwarföre beslöts

At ålderman skall utwärka Stämning till nästa Ting med [med] NyCarlby Sochn på drengarne Hans Johanson och Elias, för theras föröfwade åwärkan på Sochlot Skogen. Och skall hoos Högwälborne Herr General Majoren Landshöfdingen samt Riddaren nu redan ödmiuk ansökning yrkas, at NyCarlby Stads Lofl:e Magist må hochrättwiseligen antydd at, hålla sträng hand öfwer Stadsens drängar, på thet Allmogen må niuta wägafrid på theras Kyrckio och Lands väg, samt uti någon actors öfwervaro, anställa behörig undersökning om thet nidingswärk som uti Sochlot by skiedt, till Banamännernes upteckande, emedlertjd skall Bref till H:r Probsten afgå, at Banlysning må bevilljas på slika Ilgärningsmän.

Sedan tillstältes Jacob Harald för thet thes fader utvärkat Stämning på Rådman Aulin, angående wedhögge 1 d.

Äfwenså för återstående förlag till Syn, åt Hindrich Smeds 1 d:r 16 ö. K:rmt.

Ålderman Anders Hints betalt till Synemännerne, uti then åwärkan som drängarne Hans Johnasson och Elias giort på Sochlotskogen nembl.

till Nemdeman Broms daxp:r 1:16  
     1 skiuts 1:13 2:29
Nemdeman Ehrich Lassilla dpr 1:16  
     Skiuts 12 1:28
    4:25

till wälplägning
 
18
Äfwen en daxpeng: för ålderman   1:16
Skiuts 1:13 2:29
Erich Nyckenen 1.  
     Skiuts 1:16 2:10
    10:18Så wida Jacob Harald haft Byordningen på finska omhänder och then förslitit; ty bör han innom 14 dagars förlop så återlefwrera i By Rätten then samma som han emottagit och thet wid 3 d:r K:rmts wjte.

Så hafwer och Hindrich Smeds för Skattläggningens afhämtande ifr:n H:r Häradshöfdingen Malleen, med skiutsen inberäknat at fordra 2 d:r 16 ö. K:rmt som Byålderman betalar.

Hwad Herr Comissarien Wessmans försummelse wed Stemningens utwärkande på NyCarleby Stads Borgerskaps drengar angår så berättade bem:te Herr Commissarien sig intet wilja hafwa något för sitt beswär utan om Byemännen will bewilja honom något så ståndar dem fritt. 29)

29) Sidutrymmet nedanför tabellen och hela följande sida upptages av uträkningar som synbarligen har samband med tabellen.


Nye     gl Skatt 1/4 del
1. Wiik Pär     1. Smeds 5 f.
1. Snåre 2.f:   1 Wijk 5:f
1. Nyckonen 2   1 Harald 5.f.
1. Lars Gertruds 5.f:   1 Michola 5.f.
1. Sigfreds 5.f.   1 Ranck 5 f
1. Giestgif:s 5.f   1. Sigfreds 5.f.
1 d:o     1. Alnäs 5
  1 D:o 5
1. Nors 3.
1. gl. 5.
1. Yrias 3.
1 D:o 3.
1. Nybond 1 gl d:o


Jackop Haral på står plit på Matt Larson Snåre för oanständige ord som wid samankomsten på byråde Efter första paragraf att Jackob Haral vären var alt så blir Matt Snåre bött lat en d. silfver mynt. 30)

30) Från och med »Jackop Haral» är handstilen valhänt.

Ofwannemde Böter betalt d. 14 febr: 1755: med 1 d. S:rmt.
1755 d. 14 febr: hölts byaråd tå åldermannen Anders Hints äskade blifwa endtledigad if:n åldermans sysslan. Altså skred Byemännen till nytt åldermans wal som följer nembl:n

  Harald Jacob Heming Jonas Sigfreds Erick
Giestgif. Anders 1    
Dito Johan 1    
Dito Isak 1    
Yrjas Anders 1    
Dito Johan   1  
Heming Jonas 1    
Hints Anders   1  
Biörn Johan   1  
Nybond Johan     1
Dito Erick 1    
Comiss: Wessman 1    
Smeds 1    
Wik Pähr 1    
Olof     1
Snåre Mats      
Nykonen     1
Harald      1
Jöns Lars 1    
Mickelä Mickell     1
Rank 1    
Sigfreds Erick 1    
 Dito Jacob 1    
Alnäs Brita 1    
Dito RådM. Aulin  1    
Nors Anders 1    
Tågs 1    
Summa 17: 3: 5:

Efter föregående wal, kommer Jacob Harald at detta år förestå Åldermans tiensten som utwaldt Sigfreds Erick och Johan Giestgifware till Bisittare.

Samma dag tillsade Ålderman samtel. Byemännen at the förser sig med giärdsle så lenge föret påstår på det ingen må förebära någon okunnighet.
1755 d. 1 Maij hölst byråd på Alnes heman då ålderman befaltte att wis dag sedan tiugu är förbijd skal wis dag sättas att ala skorstena om de är sottade och bastunnar är förswarlijga, samtelijg Lilbyman begarte att Commesarijen Wesman lämna utt fätåge på åskatan.

ålderman tillfråga bymennen om de är wijlij att betala till Johan Larson ij Pedersöree för dett han war på Rijksdagen angående Seglatsion då samtelij by mennerna intet gaf Något rent swar så på mintes om wägen till åbroen och Kyrkwägen så snart dätt blijrr tårt före så snart blijr tillsagt 31)

31) Från och med »1755 d. 1 Maij» är stilen valhänt.

Åhr 1755 then 6 Octb:r blef Byeråd hållit uti Sochlot by på Fråstas hemman; närwarande utom Liqvidations Commissarien Gust. Wessman Byrättens ledamöter, af Byemännen 32)

32) Byrättens ledamöter = åldermannen och bisittarna.

Nemdeman Anders Yrias   kyrckio verd
Mats Snåre  Elias Wik
Per Nyckenen Tåg Anders
Gärtruds Lars Giästgif Isak
Michelä Erich Ibid. Elias
för Erich Rank för Johan Liq:s Commissarien Wessman
Jacob Harald Heming hust. Margeta
Sigfrids Jacob Hints Jacob
Nors Anders Biörn Johan
Nybondas hust: Margeta
ibid Erich
Wik Olof
Smeds Hindrick

 

Tå gaf Ålderman tillkänna, at fast än ByRätten för 4 wekor sedan tillsagt åboen på Sigfrids hem:n Erich Jöransson, at icke wid then plicht som B:Ord 30 §: utsätter efter sist:ne Michaeli hysa hoos sig förafskeedade Saltpetersiudaren Jacob Jacobsson, så wida han skulle föra med Byemänen ett förargeligit lefwerne med hoth och med säjelse, samt föröfrigit medelst fiskande giöra them förfång och utsätta pålar och Stakar på theras fiskewatn till Kroksättning, begiärandes Erich Sigfrids förklaring, hwarföre han icke efterkommit ByRättens slut. Then sistnemde som satt Bisittare upsteg och satte sig i thes ställe Bonden And. Nors hwarpå Erich Sigfrid sade at han utsagt berörde Jacob, men at han icke welat honom åtlyda, thet rår han intet före, Beklagandes Byemännen sig öfwer thenne Jacob at han lefwer med them ganska ofredssam och påstod högel. at han må blifwa utur Byen drefwen.

Hwaröfwer beslöts

at så wida Erich Sigfrids utsagt förafskiedade Saltpettersiudaren Jacob, blifwer han wäl för thenne gången för böter befriad, men förbiudes, at icke efter 3:ne dagars förlop wid 2 d:r S:rmt wite honom Jacob hysa eller at någon annan i Byalaget wid samma plicht honom lemnar wiste eller huusrum, och skall ByRätten tillsäga Jacob at inom samma tijd som förbemält är, sig utur Byen förfoga.

Sedan anteknades at Sochlot Lill- och Storby boer hafwa således öfwerens kommit at Storby byss boer hålla ängeshägnaden med watugården wid macht Wästerom wiken, och åter Lillbymän med flere, som nedannemde fördeelning uthwisar, theremot then östra sidan om Wiken, enda till Karwiken.

  Num:r Hägnad
f:r      
Watugård
Fråstas 1 42  
Pär Styrman Fors 2 16  
Nybond 3 59  
Yrjas 4 4
Kåll i Sundbyn 5 39
Frill i Kyrkbyn 6 9
Nygården 7 6
Biörn 8 6
Heming 9 9
Giästgifwars 10 108 35

 

Thernäst klagade Byemännen theröfwer, at Johan Biörn, skall hoos sig inhyses hålla förre Torparen på Tåg hem:n Erich Matsson, och som han är Byen till förfång: ty begiärde the at han ifrån Byen må blifwa utsagd. Biörn förklarade sig hafwa honom utsagd, och tillstår at han är tienstlöös; hwarföre bör hwarken Biörn eller någon annan i Byen same Erich efter 3:ne dögns förlop hysa, wid then plicht som B: Ord. 30 § utsätter.

Äfwenså skall Gabriel Johanson som öfwer Sommaren suttit hoos Isak Giästgifwar med thet första förfoga sig tijdt hwarest han tagit sig i Nurmå Prästegård Landbondskap och thes förinnan, bör han intet nyttia Byens fiskiewatn till egen förnödeheet.

Så Kommo och Byemännen således öfwerens, at i thenne Winter skall åboerne få på hwar 1/4 Mant. efter gaml:e Mantal hugga 5 fam:r wed till salo, som the [the] innan afförningen låter syna, för hwar famn som öfwerhugges bötes till Byen 16 ö. K:rmt doch then oräknat som the hugga på sine ängar.

Widare uplästes Byordningen till alla sine puncter.

För thet wedhögge som drängarne Elias och Hans föröfwat uti Sochlot skogen hafwer ålderman emottagit femtjo fyra dahl:r K:rmt, hwartill Mats Snåre till sätter 2 d. 5 ö. Krmt thå thesse medel stå orörde för Byssens Räkning.

Hemmans Innehafwarene på Fråstes, Snåres, Norrs, Michelä och Isak Gästgifwar samt Johan Yrjas, påstodo at Törfweds skogen må antingen skiftas eller samfält nyttias på Sådant sätt, at ett wist antal törfwed föreslås på fierde dehlen och the som inga Barka nya, måge få af them som medelst hartande underslagit sig skogen någre famtal törfwed, 33) emot thet, the till lika famtal till them barka och förfärdiga: Thå till redigheet erhållande först uptogs hwad hwar och en i förleden Winter huggit nembl.

33) Harta = avbarka första gången.

  f:r
Hindrich Smeds 8
Haral(d) Jacob 4
Per Nyckenen 4
Wik Olof
Järtruds Lars 4
Nors
Snore 6
Giästgif:s Anders 3
Biörn Johan 3
Jacob Hints 5
Hemming Jonas 5

Therefter beslöts at ingen får hugga törfwed, till thes at Protocollerne genomsees och för hwar och en upföres huru många famn:r en och hwar af them i the sednare åhren huggit.

Sedan klagades theröfwer at Nybonds Åboerne, utöda skogen med theras tegeli Bruuk; hwaröfwer beslöts at i thenne Winter skall Johan Nybond för thet han i förledit År och the förra Åren försålt och till tegelwed nyttiat Bysens skog, intet, få i thenne Winter försällja någon wed, men Erich som mindre nyttiad skogen får försällja helften emot hwad på 1/4 är lofgifwit.

Michelä, Nyckenens och Ranks hem:ns Åboerne, tillsporde Byemännen, om the hafwa theremot, at the wid Åminne instängt sig Såldat Äng, hwarwid ingen hade något at påminna, utan bör then i häng och fred stå.
Then 11 Octb:r war Sochlot bymän tillstädes på Nors hem:n thå tilsporde Anders Rank, samtel:e Byss boerne, hwilkenthera af them som barkat törfwed förledne Wåras et åhr sedan på hans hemmans Törfweds härd österom Kackor Träsket, hwilket ingen wille tillstå, hwarföre Anders Rank förbehölt sig then nedhugga, så wida han utom samma tracht ingen törfwedsskog skall äga.

Sedan blef intet slut om törfweds skogshögget, anstår thermed tills widare.


Then 15 Novemb:r lef(were)rade Handelsman Hensich 15 d:r Krmt för thet hans dräng Jöran Matsson huggit i dag 1 Lass ahlwed i Sochlot skogen; hwaraf betalas till Nemdeman Michelsbacka 2. d:r 8 ö. K:rmt.

(Inf. 2006-06-18.)

 

Åhr 1756 then 12 Januarii blef Byaråd hållit uti Sochlot by. Närwarande wederbörande ållderman Jacob Harald och Besittarena Johan Giästgif:r och Erich Sigfrids samt af the öfrige Byamännen nembl. ifrån Ahlnäs Herrar Rådmännen Samuel Lithovius och Hans Aulin samt för Tåg Herr v. Bookhållaren Lööf och för Fråstas Liqvidations Commissarien Gus. Wessman,

Nors Anders
Sigfrids Jacob
Rank Anders
Michelä åboen sjuk satt Lars Järtruds i sitt ställe.
Jöns och Järtruds Lars
Nyckenen Pär
Snåre Mats
Wik Olof
Ibid Elias
Smeds Hindrich
Nybonds Erich
Ibid Erich
Biörn Johan
Hints Anders
Hemming Jonas
Yrjas Staffan
Ibid
Giästgif:r And.
Broman Son Elias
Ibid Isak är intet hemma

Tillsades af Byarätten Hindrich Smeds, at till nästinstundande Kyndersmässa wid then plicht som Byord: 17 § förmår, försättia allmänna Byewägen nedan före thes gaml:e tomt i fullkoml:t stånd medelst sands påkiörande.

Äfwenså böör inom samma tijd Wiks hem:ns Åboer, tijt till Smeds gl:e tomt wäg påkiöra thes wäga andel sand wid samma plicht. Likaså Sigfrids åboer nedanföre theras gård.

Hwarförotom tillsades samtel:e Storbysmän, att hwar och en för sig, kiöra inom flest instundande Kyndersmässo tijd, sand på theras Byawäg andehlar, stadga bringas, så at thesse wägastycken kunna gillas wid skiende Syn, wid then plicht som Byordningen förmår.

Så beslöts, at alla som äger åkerstycke uti Mats åkren undantagandes Norrs, Ahlnäs och Tåg skola giöra 1 daxverke medelst sand kiörning uti Kulltåget in till åkerledet; men Ahlnäs, Tågs och Nors böra sätta wägen i stånd wid begge Ahlnäs grindarne enl:t Byarådets slut af then 5 octb:r 1750 såsom hörande till theras vägastycke.

Hindrich Smeds påstod at innan ålderman med Besittare fåå taga af träde ifrån sysslan thet ålderman bör efter åtskillige förra påminelser, byta Bywägen, Byemänen emellan, ifrån Wiks hem:n till thet så kallade Låset. Hwaröfwer beslöts, at then öfrige Byevägen såsom nödwändigare igenom Byen bör först sättas i godt stånd, hwarefter och sedan sådant skiedt är, kommer thenne omförmälte wäg at deelas Byemännen emellan; hwarwid iachtagas bör, at then som mera bygt i allmänna Byevägen kommer at niuta lindring i then förstnemde.

Som Byrätten beslutit d. 25 Januarii 1753, at till Pålsmäsan bör Lill Bymän rödia Winterwägen öfwer Nonäs åkren el:r nästkommande Lögerdag, theremot kommer Storbyggarne at hålla medelst rödning hålla Wintervägen wid macht in till Stads Råen.

Thernäst förböds at intet Kiöra öfwer Prästas ägor el:r åkrar, uthan efter upstickad väg genom ängen.

Therefter anfördes Klagan theröfwer at Hindrich Smeds skall i förleden Sommars antagit på bete en häst af Borgaren Carl Holmlund; men Smeds förebar theremot at han i förleden Wåras Köpt samma Häst, och then i sistl:e höst till Holmlund åter försålt. Theröfwer beslöts

At Hindrich Smeds åligger till nästa Byeråd, förse sig med Carl Holmlunds attest med Edel:n förplichtelse, at han i förledne Wåras en sådan handell med Hindrich Smeds slutat, i annor händelse, kommer Hindrich Smeds, at ansees efter tillökningens 4:§: i Byord, för thet han utom tvångsmål och Byemännens lof tagit andras in på ett samfålligt Mulbete.

thernäst beslöts enhälligt af Byelaget, at Commissarien Wessman kommer at niuta sitt arfwode såsom Crono Fullmächtig uti Rå twisten med the Kofjoki boer i et för alt till Sakens slut, Sextio Sex d:r Km:t hwarmed bem:te H:r Commissarie förklarade sig nögd dock med thet förbehåld, at, om saken skulle blif:a widlyfftig och tillskynda mehra beswär än nu kan föreställas, då niute skiählig tillökning, hwilcket och af Bymennerne bifölls, ber:de Arfwode skall H:r Commissarien till ställas utan uppehåld så snart saken blifwit till ända bracht antingen wid Härads Synne Rätten eller och genom förlikning.

Således ware belefwat

Sedan upsade ålderman Jacob Harald thes åldermannatienst [tienst] jemte besittarena; hwarföre stadnade i omröstningen uppå Jonas Hemming, som utnemde till besittare Yrjas Johan och Per Nyckenen. Åldermannen emottager wid första Byeråd Byerådshandlingarne med Kistan och medlen för hwilka förre ålderman thå wisar redo.


Åhr 1756 d. 3 Februari hölts Byia i Stor Såchåt by, tå utgaf Åldermanen Jacob Matsson af bysens Kassa til Anders Bins 7 dalder, för det han hafwer warit på bysens ärende til Wasa, Jacob Mattson beckom 1 dalder 4 ö. för dett han hafwer låtit stema Borgare drängar angånde om råwärkan alt Kåppar mynt.

Samma dag lefrerar jag, Jacob Mattsson Bysens Kista til Jonas Häming som nu blifwer Ålderman med byssens almäna penningar som är 48 dalder 6 ö. koppar mynt.

Amen plura. 23)

23) Från och med »Åhr I756» är stilen valhänt. Amen plura är överstruket.
År 1756 d:n 23 Marti hölt bya Rå uti Lill Socklot by hos åldermannen Jonas Hemming, närwarande samtel. Sochlotbys boer.

Till then Nya Broo syllans anskaffande hafwa följande af Bysboerne med häst och karl warit en dag till forsän then att afhämpta och framskaffa

Nembl:n

Hendrich Smeds, Olof och Pär Wijk, Mats Snåre, Jacob Harald, Jöns Giertrubs Lars, Thomas Rank, och Anders Nors; hvaremot de öfrige af grannarne enär Sysslor härnest felar, komma en slik att förskaffa.then 14 Maij hölts Byeråd uti Sochlot By:

Thå uplästes för Byssboerne then för thenne By författade och af Härads Rätten faststelte Byordningen.

Tillsades Byemännen at the förbettra sine Eldstäder, och sota sine skorstenar, till thes synen skier.

Äfwen åtwarnades Bysboerne, at intet intaga på bete någre kreatur af någre utbyssmän, wid then plicht som Byordningen utsätter.

Lika så at Byemännen sätta sine ängeshägnader i stånd efter hand, till thes the få weta när Syn kommer öfwer the samma, at skie.

Likaledes at the försätta sine åkerleder i stånd till åkrarnas vård. Therefter tillsades Erich Nybond, at hafwa sin galt utur vägen så wida han är ilsk, så framt han i alt annat fall will undgå answar.

Norrs och Alnäs hemmans Åboer åtwamades, at intet som härtills skiedt någre gångor, utsätta med budkaflens kringförande en orichtig sammelltijd så framt the villja undgå dubell plicht.

Wederbörande tillsades at med thet första upsättia skillje giärdesgårdar, emellan Storsweden och Yttras giärdet i stånd, som finnes nederblåst.

Isak Giästgif:rs Swärfader Erich Jacobsson, frågade hwar han kunde för sin Swärson kunde få Stornothrum, thå Anders Norss påtog sig at honom emottaga, som anteknades.
Åhr 1756 then 19 Octb:r
församblade sig Sochlot Byemän hoos ålderman Jonas Hemming thå förestälte för them Private som Krono Fullmächtig H:r Rådman Samuel Lithovius och Liqvidations Commissarien Wessman och gåfwo Byemännerne tillkänna at the i går träffat i förlikning med Kofjokiboerne, uti Råå twisten thesse Byar emellan på sätt och wiss som förliknings skriften innehåller med tillfrågan hvad the therwid kunna hafwa at påminna: thå Ålderman Jonas Hemming, Hindrich Smeds, Mats Sigfridsson och Erich Wik, Jacob Harald, Jöns och Järtruds Lars, Jonas Michelä, Anders Rank, Sigfrids Erich och Jacob, Anders Norss, Andor och Anders Giästgifware, Johan Yrjas, Mats Johansson Hints, Johan Biörn, samt Nybondas Johan och Erich eller Hindrich woro alla nögde med förlikningen; men Mats Snåre hade intet widare therwid at erhindra, än han will sig yttra, när förlikningen blifwer för honom upläsen.

Therefter uptogs hwad ålderman Jonas Hemming betalt utaf the af Jacob Harald um händer bekomne 48 d. 6 ö. K:rmt.

Nembl.

till Rådman Aulin 11. 12
till Commissarie Wessman för resan till Wasa 18  
För Kistnäbbens repar:   8
Påst Porto för ett Bref till Landtmätare Gutzen   18

Transport

30. 6
Transport
30. 6
     
Till Pär Nyckenen för bewistande Tinge 3. 25
  33 31
till Ålderman för Sochnestugå Syn 2.  
  35 31
I Behåld således 12: 1

Och som nödwändigheeten fordrar, at Liq: Com: Wessman affärdas till Wasa med förlikningen at hoos hochvälbome Herr Gen: Major och Landshöfd. samt Riddaren söka Confirmation: så kommer Byen at bestå

till Spornberg

6  
till skiuts åt Wasa 14. 17
Transp.
20 17
Transport
20. 17
resolutions lösen 7.  
Förtärings Peng:r 9.  
  36. 17

Och som till thenne utgift fattas 24 d. 16 ö. K:rmt; ty Kommer sådant at upbäras af Byen som sig bestiger på hwarje Röök 31 ö. K:rmt.
Åhr 1756 d:n 19 Nov.
hölts Bya Råd i Socklotby på Ahlnäs hemman. Till undersökningens bewistande wed den Wälllofl. Härads Rätten, enl. Konungens Höga Befallninghafwandes utslag, om nybyggets anläggande å Torsöhn, utsåks Bönderne Mats Snåre och Jacob Hints såsom fullmechtig, hwilcka hafwa at på stå det bysens rätt oförkränkt blifwer, och åtniuter therföre behörigt arfwode.


Böter
1
dahl:r
24 ö.

För det Bonden Johan Nybonde icke efter tillsäjelse infant sig at dika ut j Storträsket, erlägger han i bysens Cassa 1 dahl:r, och för efter satt grindbygnad wid Karwiken 24 ö.

Ingen skall wara till låtit at sätta något ris eller patwircke hwarcken i Diup eller Skata Sunden, then häremot bryter böter 1 dahl. S:rmt.Åhr 1756 d:n 6 Decembr
samlade sig samtel. Socklot Bysboerne på Alnäs hemman, och Rådplägade om följande mål.

1:0 Sedan Commissions Landtmätaren Niils Rörings arfwodes Räkning för Rågångens upgående emellan Kofjokj och denne by therutj han fordrar 54 d. 8 ö. K:rmt blef upläst, beslöts enhälligen at samma Medell skulle upbäras, efter något öfwerläggande af Röketalet, och belöper å hwarje Rök till 2 d. 2½ ö. Kop:rmt.

2:0 Thernäst fordrade Herr Commissarien Wessman sine utlagda peningar wed sidstl. Härads ting för Extract Lösen och upgången skiuts för sig och Krono fullmechtigen uti Kofjoki saken till sammans 7 dahl:r 6 ö. Äfwen och begiärte Herr Rådman Aulin Remar peningar för 2:ne år 6 d:r Kop:rmt, hwilka till upbörd af Röken bewiljades, som belöper till 16½ ö. d:o mynt.

Utaf åfwanstående 7 d:r 16 ö. har undertecknad undfåt min utlegning till Regements fullm: skiuts 1 d:r 16, som qvitteras

Sam. Lithovius.

på andra sidan stående Sex dahl:r Kopp:mt är ricktigt Betalt som qveteres.

Olof Aulin.

Omstående Landtmätaren Herr Nils Rörings arfwode fembtijo fyra dahl. 8 ö. är till underskrefwen betalt och honom tillställas skall: som qvitteres.

Sedan förestående peningar blifwit utbetalte, watt ett öfwerskått 3 d:r 18 ö. som åldermannen bör i bys ens Cassa för wa(ra) och therföre redo giöra.

Sidst skreds till nytt Åldermans wahl, tå efter omröstning Nybonde Johan Thomason thertill blef utsed, genom 18 st. Röster. Till bijsittare antogs Bonden Lars Giertruds och Elias Giestgifware, hwilcka Nyåret el:r d:n 3 Jan 1756 tillträder syslan samt emottager Bysens Kista och handlingar efter förut skiedd inventering.

Åhr 1757 then 12 Martii hölts Bye råd i Sochlotby på Alnäs hem:n närwarande Ålderman med Besittarene, jemte H:r Rådman Lithovius å egne och H:r Bookhå11(ar)en Lööf vägnar, och handelsman Niclas Aulin, Liq:s Commissarie Wessman samt the öfrige Byss männen.

Tå samtyckte Byssmännerne thertill at Pedagogen och Adjuncten Herr Hindrick Hedberg får i thenne Sommar släppa sin häst på Sochlot Sanden i bete, men om han skulle tillbyta sig någon wränskt warder ett sådant betande förment, såsom ock, om thes folk nedrifwa Rååhägnaden wid hästens uptagan och utsläppande, utom thet Herr Hedberg är answarig för thet våldbete som therigenom kan skie, äfwensom för hägnadens söndrande.

Thernäst upbars En d:r K:rmt af hwar Röök till Landtmätaren Fillmers arfwode för Torsöns affattande efter Räkning af then 23 sistl:ne Feb: sig bestiger till 57 d:r 16 ö. K:rmt hwaraf Sochlot By betalt helften el:r 25 d:r 24 ö., sedan Isack Giestgifwar som mindre nyttiat skogen betalt härtill 24 ö.

Likaså tillstältes åld(er)man Johan Nybond 2 d. 8 ö. K:rmt till H:r Landtmätar Rönholm för Rågång beskrif. emellan Sochlot och Kyrckiobyn, thå Byemännen ärlade 1 ö. S:rmt till lösen, blef behållit i Bysens Cassa 6 ö. K:rmt.

Föregående H:r Ingenieuren Fillmers Arfwode Tiugufem d:r Kopp:mt har undertecknad emot tagit af Ålderman Johan Nybonde; som härmed på bem:te H:r Ingenieurens wägnar qvitteras. Ahlnäs d:n 12 Martii 1757.

S:a 25 d. K:mt Sam. Lithovius.
Åhr 1757 then 21 Junii
församblade sig Ålderman jemte Besittarene och samtel:e Byemänen i Sochlot By på Hemings hem:n therstädes.

Tå tillstäldes ålderman Johan Nybond Bref till v. Borgmästarn Samull Lithovius på Brahestad, samt ett Bref åt Thomas Rank, till Sergenanten Anders Orreus, om Termin till Härads Synen, uti Råtwisten emellan them och Kofjoki By, som är utsatt till then 12 nästinstunda Julii.

Thernäst utnemde Byemännen Bönderne Anders Hints och Lars Järtruds, såsom fullmechtige at öfwerlägga med Kofjoki Bysboer så om Kåsthållet och qvarteret för Herr Häradshöfdingen och flere som komma Härads Synen, at bevista, som hwad nödigt thertill erfordras, hwarwid ållderman i byn, bör lemna them handräkn., uti hvad som utaf Byen kan komma at thertill bidragas, med mera som nödwändigheten fordrar.

Så beslöt och Byemänen, at the af Byemänen, som wid Landtmätare underhållet, wid Torsör Refn. undsat 1/4 Kanna Brännewyn, böra the andra theremot ersätta 1 Cap: malt. I föllje kommer, at fölljande Liqvidation theröfwer, at anställas

  till satt
Bränne-
wyn
Kanna
bör
gif:a
malt
         
Smeds Hindrich 1/8 1 Transport 12 13½  
Wik Elias 3/8 Giestgif. Bro: 1/8   1.
Wik Olof 1/8 1 Ibid: Johan      
Snåre Mats Ibid Isaac     1.
Nyckenen Per 1/8 1 Yrjas And: 1/8   1.
Harald Jacob 1/8 1 Ibid Johan    
Jöns Järtruds 1/8 1 Heming Jonas   ½  
Michelä Jonas 1/8 1 Hints And:  
Rank Thomas 1/8 1 Biörn 1.
Sigfrids Sigfrid 1/8 1 Fråst  
Ibid Jacob Nybond Johan   ½ 1
Alnäs Aulin Ibid Erich   ½  
Alnäs Lithovius Suma 14 20½  
Nors Anders 1/8 1        
Tåg          
Transport 12 13½        

Som wederbörande hem. böra utbetala thessa 20½ Cappar Mallit Malt böör thet på åldermans till säjelse till Fullmächtigerne aflefwerera, i godt och Förswarl:t slag, jemte ett Bröd af hwarje Röök, till Nemdemäns underhåll, jämväl drages försorg at fisk förskaffas och insaltas till nödigt behof.

Så anmärktes och at Nemdem. Anders Yrias hafwer at fordra för 9 mk:r Kött och 1 stop Korn gryn. äfwenså hafwer Wik Elias och Olof. samt Hindrich Smeds samt Giestgif. Broman och Jacob Harald något att fordra för thet the tillsatt, wid Landtmätar underhållningen. Men humblan till Maltet tillsätter Jöns och Järtruds Lars emot bet: I stället för smöret som bör erläggas 1 mark af hwarje Röök, tillsätter följande ostar, Nybonds Johan 1. Erich 1, Hints Anders 1, Järtruds Lars 1, Biörn Johan 1, som giör 5 stycken.

Sedan instälte sig fölljande af Byemännen som uti förledit åhr erhållit Spannemål utur KronoMagazinet, at afbörda sig thet som till thenne Span:s erhållande blifwit åkåstat

     
Transport
1:13
Nyckenen Pär 15.   Biörn Johan 15.
Nors Anders 10.   Smeds Hindrich 10.
Jöns Järtruds Lars 10.   Styrman Broman  
Sigfrids Jacob 10.   Hints Jonas 10.
Giästgif. Johan 10.   Yrjas Hans 10.Åhr 1757 d. 11 Julli hölt bra råd tå blef Johan Andersson sakfålt 2:d: för det hans häst insprungit uti den så kallade Hessarwik warest til witnen Yriäs råkat den samma häst med sitt hufolk och Per Nykonen med sitt husfolk ehuru wäl han blifwit förwarat häst.

Äfwen för det han Ei vistat bya blef han sak fåt 24 öre. 35)

35) Från och med » 1757» är stilen valhänt.

Then 15 Octb:r sakfältes H:r Bookhållar Lööf och Aulin till 8 ö. S:rmt för ute blif:de hwarthera.Åhr 1757 then 29 Octb:
samblade sig samtl. Sochlot byemän på Fråstes hem:,. tå blef Byeråd hållit uti Herr v. Krono Befallningsman Wälb:e Herr Carl: Reinh: Lööf samt å Råd- och handelsman H: Hans Aulins vägnar thes Son Handelsman H:r Niclas Aulin.


16 ö.
S:rmt


Tå lefwerade the sistnemde hwad the them then 15 i thenne Månad S:rmt ålagde 8 ö. hwarthera: hwarwid Herr Befallningsman giorde thet förbehåll, at när åldermans Ting sammankallas och H:r Befallningsman för ämbetes syslor eij kan sig inställa, at Byemännen eller Byrätten eij må för uteblifwande Saakfällas i synnerhet som Tåg hem:n är försedd med Torpare som sammankomsten kan bewista i mindre nödige mål.

Therefter samtycktes thertill at Herr Befallningsman Lööf unfår 18 d:r K:rmt för en gl. Rådoms inlösande, hwarom Byemänen H:r Befallningsman anmodat.

Wid thet tillfället Commissari Wessman begiärte thes skiuts pen:r ifrån Kofjok efter Härads Syn war slutat, utbrast Hindrich Smeds och Per Nyckenen at Kofjoki boerne hade wäl tid at skiutsa, så vida Commissarien var mera Kofjokboernes, än Sochlot fullmächtig som Commissarien förbehölt, them at therföre Lagföra.

Sedan Taxerades Byen för Liqvidations försäkrade arfvode sig till sammans räknat till 81 d:r 6 ö. samt för en gaml: Råådom som Herr Befallningsman Lööf inlöst med 18 d:r K:rmt samt 3 d:r K:rmt som H:r Rådman Aulin borde undfå för Remmande hwarföre Herr Befallningsman nu fek thessa 18 d:r äfwensom Herr Rådman Aulin sine 3 d:r. Men alla betalte Liq:s Commissariens arfwode, undantagandes Mats Snåre 6 d:r 3 ö., Hindrich Smeds 5 d:r 25 ö. och Anders Hints 5 d:r alt K:rmt.

Likaså Liqvederades så wäl, för hwad upgådt till Härads Syne Rättens underhållande, som thet som blifwit uti Torsö Reefning upgådt, så at alt blef bilagt och räk(n)at Bye(männen) emellan, och emot tog H:r handelsman Aulin 11 d: 14 ö. K:rmt som kommer at tillställas Herr handelsman Malm i NyCarlby.

NyCarlbys Lofl. Magistrat hafwer utskickat Petter Turdin, som hoos Byemännen anhölt, at the handlande, skulle få uppsättia en Bråbenk, utanföre Sochlot Sanden: hwaröfwer beslöts, at Com. Wessman och Nemdeman Anders Yrjas, Bönderne Mats Snåre och Järtruds Lars, skola med Stadsens fullmächtige utsee på hwilket ställe Staden thenne bråbenk will anlägga, och huruvida Sochlot by kan samma plats umbära.

Sedan framledne högwälborne Herr Grefwen och Landshöfdingen Creutzes utslag af then 27 Junii 1744 och högwälborne Herr General Majoren Landshöfdingen och Riddaren Gust. Ab. Pipers högtvördade utslag af then 24 aug. 1756 angående Skogdeelning i Sochlot, och utsatt 50 d. S:rmt förbud blef upläsna, påstod Herr Befallningsman at uti Byerådet må undersökas, hwilka förleden Sommar eller sedan sidst bem:te utslag bier Byemännen i Socknestugun kungiordt, barkat törfwed, men Byemännen nekade sig hafwa barkat någon törfwed, hwaruppå Herr Befallningsman förbehölt sig sådant bewisa.

Sidst lef:des till ålderman 6 d:r K:rmt som öfwer Taxeringerne stigit, at förwara till Bysens behof:
Åhr 1758 then 11 Januarii
blef Byråd hållit uti Sochlot på Hemming hem:an.

1:§: Wid thet tillfälle Byelaget förehölts huruledes uti Byens utskickades öfwerwaro, thet Lofl:a Borgerskapet uti NyCarlbj Stad utsedt utan före Älfsminne och innom Sochlot Byss Sjö Råå ett beqvemt ställe wästernor om then så kallade Finörs gräfwen, och Bäcken, ut på fjärden ther fartygarne pläga elljest hamna och ligga för ankar, hwarest berörde Stads handlande tänka upbygga en för them nödig pröfwad bråbenk, så wida inom thene Stads Siöråå ingen beqvemlig lägenheet skall finnas till en sådans upsättiande yttrade sig Sochlot Byemän, at the wäl villja lemna Nycarlbj Stads Lofl:e handlande tillstånd, at på thet utsynte stället, få upbygga och inrätta en för them tarfwelig bråbenk; doch med thet förbehåld, at the handlande och Borgerskapet intet på något sätt och under hvad skien thet wara må förolämpar Sochlot by uti fiskievatnet inom then emellan Staden och Byen varande Siörån, med något fiskande och olofl:t farande heller tillskynda them ofug och förfång, på Land eller strand, utan, at rättigheten till sjö och Land, förblifwa alldeles oförkränkt. Och så wida Staden i så måtto kommer genom thenne Bråbenk at nyttja någon förmån inom Sochlot Siöråå; Så förbehålla Bysmännerne, at Staden emottager remmandet för byn, utan någon betalning, till någon erkänsla theremot; hwaraf skall lemnas then högst:e Magistraten deel, i förwäntan af benägit swar om hvad Byen i så måtto sig förbehållit. Upläst och widkänt. 36)

På Sochlot byemäns väg:r

36) Paragrafnumreringen sträcker sig under detta och följande år över hela det löpande året.

2:§: En deel af Byemännen klagade theröfwer, at H:r Rådman Hans Aulins hästar skall uti förleden Sommars gådt uppå Storholmarne, och bedt på Ängarne, utan at the låtit synt någon skada heller at någon gärdesgård, blif:t bruten; hwilket thes Son H:r Olof Aulin närwarande bestred; I anseende hwartill och som intet byemännen kunde öfwertyga Rådman Aulin at thes hästar medelst betande skadat gräswexten, warder H:r Rådman Aulin if:n thetta tilltal befriat, doch med förmaning, at intet införa på Byens Mulbete någre hästar, som genom flying till skynda them skada på ägorne.

3:§: The 2 d. 24 ö. Kr:t som Giästgif. Johan Anderson blifwit saakfält till then 11 sistl:e Junii för thet hans ertappats på bete uti Hessarwiks äng, eftergafs honom. 37)

37) Sammankomsten hade hållits den 11 juli.

4:§: Så wida Åldermannen Johan Nybond utsutit sitt åhr, skreds till omröstning och nytt åldermans vahl; tå 18 röster föllo på Pär Nyckinen, 6 på Anders Nors och 1 på Johan Biörn hwarföre Per Nyckinen sig till besittare Michelä Erich och Anders Hints.

5:§: Wid åldermans Kistan som blef ålderman Per Nyckinen tillstält, fants ther wara 5 d:r 28 ö. K:rmt theraf är till Bysens nödtorft gifwit 4 ö. till ett ark Cardus Paper.

6:§: Then 24 Aug. instälte sig samtl:e Sochlot Byemännen jemte ålderman Per Nyckenen och Besittarene på Fråstas hem:n i berörda by hwarwid Liqviderades, om följande poster

Först uptogs hvad Anders Hints utlagt för Byen nembl:n Uti twisten med NyCarlby Stad, om deeltagandet i Prästegårds Byggnaden, Rättens arfvode Tiugu En dah:r 12 ö. fem dagars tid eller Tijo dal:r tractamenter till Nemden twå d:r 12 ö., återstående arfwode för bewistande förening med Staden, om samma byggnad, tre d:r Sochne fullmächtigens arfvode, Njo dah:r som giör till hopa fyratijo fem dah:r 24 ö. K:rmt på hvilken summa Hints ärhölt Trettjo Nye dah:r 28½ ö. K:rmt och utfordrar bristen af Tåg hem:ns innehaf, till En dal:r 26½ ö. Ahlnäs twå d. 26 ö. och Yrjas Johan En dah:r 7, giör till hopa Fem dah:r 27½ ö. samma mynt.

Angående Tieru till Kyrckian och flere Publiqve huus upbars till inlösen åt Karlby boerne Tretton dah:r 26 ö. K:rmt öfwerblifningen kommer Byen till godo hoos ålderman 5 ö. Haralds 1 dr 7 ö., Yrjas Johan 15 ö. tillhopa 1 d:r 28 ö. K:rmt.

7:§: Wid samma tillfälle förestälte ålderman huruwida Byemännen villja betahla the tiugu da:r K:rmt som Anders Hints blifwit försäkrat för thes resa till Wasa, angående Skogdeelningen, såsom ock thes arfvode wid sista Ting uti något skoghögge emot Rådman Munstrins drängar Sex dah:r 16 ö. och för Postmästar Weurgrens uträkning öfwer thesse summor fyra dah:r 16 ö. alt K:rmt tå alla påtogo sig the åförde summor efter uträkning betala, undantagandes Mats Snåre, Nybonde och Michelä hem:ns åboer, som intet villja taga deel uti Kostnaden till Wasa.

8:§: Then 11 Sept: upbars H:r Postmästar Weurgrens med Nämdens arfwode efter Räkning 23 d:r 2 ö, som ålderman Per Nyckinen tillstältes, öfwerblifningen behölts i Bysens Cassa Siu dah:r 14 ö. som giör med then förra behåldningen En dah:r 28 ö. till sammans Nyo dah:r 10 ö. hwartill kommer the 5 d:r 24 ö. som Ålderman wid Kistans mottagande tog i förwar giör 15 d:r 2  ö.
Then 21 Novemb:r
hölt Byaråd i Sochlot by på Fråstas hem:n närwa:de samtel. Sochlot hyss män jämte H:r extraord. Landtmätaren Weurgreen,

9:§: Tå förestälte Mats Snåre, Pär Nyckenen, Pär Wik, och Jacob Harald, at the till föllje af Byamännens förra begifwande påtagit sig at upsättia en Siöbod på Trutören, för Gullsmed Petter Appellberg emot en skälig betahln. hwartill samtel:e Byemännen samtyckte, jemte thet at Apellberg får nyttia och innehafwa, samma budstad, med nödigt nätrymme till Strömings nätens torkande, och skall thetta bägge intet blifwa beräknadepå theras hem:n.

10:§: Smeds Hendrich begär at få hugga 20 rethwerke till en Lastbåth äfwen som Anders Nors och Tåg hem:n tillika antahl hwarthera, hwartill Byemännerne samtyckte; doch med thet förbehåll at intet träd fels innan utsyning skier och härå någon skog tillgripes, som till ädlare werk är nyttig, doch at therföre el:r skogen betahlas till byn.


R E G I S T E R öfwer 1759  Å H R S  Socklot Byeråds Protocoll

Pa:
Januari then 25 Januarii om patande i Sundet 1
om hvad ålderman utgifvit 2
Angående Anders Hints fullmächtigskap 3
Fördelning och qvittance på the 6 dagars kost Commissarie Wessman fordrat 4
Om Sigfrids Åboers resterande kost håll för Landtmätarn 5
Åldermans wahl och byssens behåldne medel 6


(Inf. 2006-06-24.)

 


Åhr 1759, then 24 Januari
hölts Åldermans Råd hoos åldermanen Per Nyckenen i Sochlot by och NyeCarlby Sochn. Närwarande Liq:s Commissarien och Sockneskrifwaren H:r Gust. Wessman, Besittarene Anders Hints, och Erich Michelä, samt Byemännen Jacob Smeds, Per och Mats Wik, Mats Snåre, Jacob Harald, Lars Jertruds, Thomas Rank, Erich och Jacob Sigfrids, Mats Alnäs, hustru Lisa Nors, Johan och Elias Giestgifwar, Dafwid Heming, Erich Nybond för sig och andre åboen och Nemd: Anders Yrjas.1:§: Klagades theröfwer, at en deel Byemän skola emot Byemännens förra slut, med riss igenstängt någon deel ut(i) Upskata och Diupsund, till Ryssiegårdar, som förorsakar största olägenheet wid Notdrägterne, lanseende hwartill och i föllje af 2 §. uti tillökning ålligger wederbörande wid första öppet watn wid En dah:r S:rmts wijte uptaga sine wasar, samt förbiudas wid samma wijte, utsättia någre rishag i berörde sund.

2:§: Utaf the 15 d:r 2 ö. K:rmt som blifwit behåldne uti Bysens Cassa, hafwer Ålderman utgifwit

Wid skogdeelningen till Pär Styrman och Hans Warg 3 d:r 30 ö., till Hindrich Smeds i föllje af Byerådets slut af then 21 Januari 1755 2 d., till Ett ark Cardus paper 4 ö., för ½ Book skrifpaper 16 ö. giör tillsammans Siu dahl:r 2 ö. Är Således i behåld Åtta dah:r K:rmt.

3:§: Till at bewaka Byens rätt wid sammankomsten i morgon med NyCarlby Stads inwånare, om Prästegårds Byggnaden, utnemdes Anders Hints, som åtnögdes med 1 d. för första dagen och 1 d:r 16 ö. K:rmt för then andra, som honom bewilljades.

4:§: The återstående 6 dagar fördeltes på hela Byen, som Commissaarie Wessman äfwen hållit Landtmätaren med Kost, efter fölljande uträkning

  K:rmt   K:rmt  
  d. ö.   d. ö.
Giestgif. And:   29   Michelä 27
Ibid Johan   20 ½ Yrjas 27
Isaac   12 ½ Nors 18
Sigfrids 1. 2:   Biörn 16
Snåre 1. 3   Back 27
Wik 2 1.   Nyckenen 24
Tåg   20.   Rank 20
Nybonde 1. 4.   Hints 28
Alnäs 1.     Fråstas 20
Harald 1. 3   Jöns 21
        Smeds 1
        18 4

Hafwa underskrefwen riktigt bekommit, och blef the öfwer Aderton d:r skiutande 4 ö. bytt till salt

Gust: Wessman

5 §: Så vida Erich Sigfrids och underhållit Landtmätaren med Kost eij mer än 6 dagar ehuru honom blifwit godtgiordt 9 så betalte han till byn Sex dah:r K:rmt hwaremot Sochlot Storby boer tillställa honom hwarthera 1 Ltt höö el. 9 ö. K:rmt. Äfwen rest: Jacob till byen en dag el:r tre d:r K:rmt för hvilka han Kost håller eller betahlar.

6:§: Sedan ålderman Per Nyckenen med besittarna up sade sin tienst, och Byemännen aflade taksäjelse för thes hafde Sorgfälligheet uti Bysens angelägenheeter under thes förestådda Åldermanskap: biet efter omröstande Bonden Pär Wik utnemd till ålderman som utnemde till besittare Bonden David Hemming och Erich Michelä hwarefter honom till stälte åldermans Kistan med i then samma varande handlingar och qvittancer jemte i besparing medel fiorton dah:r 4 ö. K:rmt.


Åhr 1759 then 12 Martii hölts Byeråd på Fråstas hem:n i Sochlot by och NyCarlby Sochn. Uti samtl. Byssboernes närwar.

7:§: Upgaf förre ålderman Per Nyckenen, at fölljande af thenne Byss boer lidtit mistn hoos sig dagswerken uti samfälliga Bysens angelägenheter nembl. 38)

38) Något ord torde vara utelämnat.

Tåg Sex, Nors fyra. Smeds och the som hafwa giordt dagswerken Byen till godo Hints Anders ett, Nybonds Erich och Johan hwarthera ett, samt Isak Giestgifwar som bör komma them tillgodo. Hwarjemte giordes then åtwarning at ingen som böra giöra dagswerke wid then plicht som Byordningen innehåller. 39) Äfwenså hafwa Per Wik med häst och kar: betient Landtmätarn vid Siömätning. Pär Nyckenen ett dagsverk, Giertruds Johan en dag samt Elias Giestgifwar en dag, som bör themtill godo komma at beräknas.

39) Ett eller flere ord utelämnade.

8:§: Thernest angaf Ålderman för första at Storbyboerne varit föranlåtna at then 26 i nästförledne Febr. Månad warit föranlåtne at tilläga 13 Lass granwed, som Bonden Hindrich Smeds Byemännen oåtspord felt i thena Winter på then tomt af Sochlot skog som wid then i förleden Sommar i thenna By skiedda Skogsdehlning blef undantagen till Storby boers enskylta updelning till saltsiudar ved, så wida Smeds utan lof och tillstånd samma ved nedfält, som wid åtspörjan Hindrich Smeds förklarade sig nödd.

9:§: Therefter förestälte Liqvidations Commissarien Gust. Wessmian byelaget å egna samt Rådman Hans Aulins samt Herr Bookhållaren Anders Lööfs vägnar huru nödvändogt thet vara vill, at Chartan med vidfölljande beskrifning öfwer Skogsdehlningen i Sochlot by blif:r till byns och wederbörandes rättelse tillstält hälst på samma skogsdehlning Confirmation kan falla innan berörde Charta och förrätning efter Högädle Herr Directeurens Runnebergs gifwen instruction ock Herr Landtmätar Weurgreen blifwer upwist, och hoos domaren i orten approberad. Hwilken Charta Herr Landtmätaren utfäster sig i ett för alt aflemna emot Trehundrade d:r K:rmt, tå fölljande emot stod utlösen nembl.

Hindrich Smeds, Mats Sigfridsson, Jacob matson Harald, Johan Larsson Järtruds, Erich Michelsson Michelä, Anders Thomasson Rank, Jacob Andersson Sigfrids, Erich Jöransson Sigfrids, Nors hustru Lisa Johansdotter, Isak Hindersson Giestgifwar, Anders Jacobsson Hints, Johan Johansson Biörn. Men efterfölljande åtnögdes Mats Larsson Snåre, Nemdeman Anders Yrjas, Johan Hansson Yrjas, Per Nyckenen, Erich och Johan Nybond, Giestgifwars Anders;

Hwarwid giordes thet förbehåll, at om Cartan skulle till äfwentyrs komma at kosta mera än hwad med wälwillja med Herr Landtmätaren blifwit för thenna gången föraccorderat, med thet ankommer på them som egenvilligt motsagt Cartans lösen.Åhr 1760

1:§: Then 28 Junii instälte sig efter Kallelse mästa delen af Sochlot hyss boer på Giästgifwars hem:n, tå Johan Andersson, som uti sidstledne Januarii Månad emotagit Åldermans beställningen för innevarande år up sade then samma, men som Byemenen och i synnerheet Huusbönderne wid thetta tillfället eij kunnat sig inställa; Så åligger honom sysslan förestå med besittarene Mats Harald och Michel Nybond. Emedlertijd giorde ålderman Per Wik redo för the Peng:r som under hans händer warit af Bysens medell, som uti förledet åhr och 6 §, är urtagne till fiorton da:r 4 ö. af hwilka han utgifwit enl:t qvittans till H:r Postmestare And: Weurgreen för Protocols förande wid Skogdeelningen then 1 Sept. 1758 6 d:r och till Anders Hints 2 d:r 16, för hafdt beswär uti Bysens angelegenheet, Så at nu allenast är i behåll Sex dah:r 26 ö. K:rmt.

2:§: Till nästkommande Löger dag bör alla som äga ängar uti Carlwiken, upränsa sine diken wid Laga plicht.
Åhr 1760 then 16 Jolii
sammanträdde underskrefwen Sochlot byss ålderman med besittarena och Hemmans Ine hafwarena therstädes efter Kallelse i NieCarlby Sochn på Giästgif. hem:n.

3:§: Tå upläste v. Stads Notorien och Krono Länsman H. Petter Alanus höga Landshöfdinge Ämbetets öpne Ordres under then 8 i thenne Månad till samtel:e Magistraterne och Krono betienterne, at lemna Capitainen och Lots Directeuren samt Riddaren af Kongl. Maijt:s Swerdsorden Wälborne H:r Petter Stierman, all handräkning wid Lots inrättningen, med tillsäjelse, at afsända wissa fullmächtige nästinstundande Löger dag som är then 19 till at med NyCarlby Stads Hgtv. Magist: öfwerlägga, om 2:ne lotsars inrättande: hwarpå Byemännen gefwo till swars at the trygga sig wid glorvördig i Åminnelse drotning Cristinas resolution på Riksdagen gifwen then 8 Nowemb. 1650 och framledne högwälborne herr Grefwen och Landshöfding Gust: Creuts gifne utslag af then 2 Martii 1741 hwarmedelst Sochlot by blifwit befriat för någon lots antagande på Skäriholmen Torsön, så wida thenne By som består af 20 hem:n tal och ganska snäft utryme äger, then samma till ingen deel umbära kunna såssom theras endaste skiär och betesholme, hwilken i annat fall och therest then till lotsarnes nedsättiande blefwe anslagen, aldeles, både till fiskewatn, Skog och Mulbete, för hwilket then är skatt lagd, onyttig, utan må NyCarlby Stad [Stad] om thessa lotsar besörja wid inloppet till sagde Stad och Kars, på Grund och Hestskiäret, som efter Carte anwisningen thertill synnas beqvämlige, therest någon lots skulle pröfwas nödig på thenne nägd, ther inga fremdare fahrtyg komma at fram löpa widare än the näst belägne Städer, hwilka äga sådane Styrmän som, om inlop och hamnar äro noga bekanta. Och förbehölt sig Byemännen at hoos H:r Cap. Direct. och Ridd. aflemna hwad the uti thenna angelägenhet vidare haf:r at andraga samt utnemde Liqvidations Commissarie Gust: Wessman, såsom ägare af et hem:n i samme by, at på förenemde dag å Byemännens vägnar, inställa sig hoos then högtv. Magist: emedlertjd skall utdrag häraf efter åstundan H:r Notarien och Krono Länsman blifwa meddelt.

4.§. Blef äfwen af talt at utfalsdiket ifrån Åkerträsket skall delas vederbörande lot ägare emellan.
Utdrag af Sochlotbyss Byaråds i NyeCarlby Sochn håldna Protocoll then 30 aug. 1760.

§:5: Sedan såväl NyCarlby Stad som Kyrckio- och Sochlot byar gifwit Capitainen samt Riddaren af Kongl:g Maij:tts Swerds orden Wälboren H:r Petter Stierman wid handen genom hållit Protocoll af then 27 sidstl:e Julii, at sagd stads Borgerskap och Byalag för theras deel finna twenne lotsars antagande på Torsö holme så mycket mindre wara af nöden, som sällan eller aldrig någre fremmande fahrtyg löpa thenne strand, at the hafwa någon Lots af nöden, utan the närbelägne städer, hwilka äga Styrmän, som, om thetta fahrwatn nog kunnige äro: utan skulle thet falla Strandägarene till dubell Lyt och Tunga, när wid the så kallade Furuskiärs hällorne el:r Torsö Norra Udd, en lots blif:t nedsatt: och emedan Byelagen intet kunna umbera thesse magre skiär såsom theras endaste fåhrbeten helst som uti thesse Byalag finnes hemmans Innehafware, hwilka äro försedda med utlänska fåhr, och ty thesse holmar till ingen deel umbära kunna: påtagit sig med NyCarlby Stads Borgerskap at willja understödia, then således föreslagne lotsen, med åhrlig erkändslo, för thes hafwande beswär vid lots upwachtningen, enkannerligen som intet hem:n i thesse Byalag är så belägit at Innehaf:n utan hemmanets undergång, kan thenne lotsning sig åtaga; doch med thet therwid giorde förbehåld at i fall Lotshållet blifwer ständigt giordt, hoos högsta öfwerheeten få söka ersättning, för hwad the mera än andre för theras skattlagde ägor, i ty komma at lijda; Så hafwer wälbem:te Herr Capitain och Riddare gifwit genom skrifwelse, Borgmästaren i NyCarlby Stad högädle H:r Joh. Brinck ibland annat under then 31 i thenna Månad tillkänna at thes tanka aldrig warit med thenne Lots inrättning ålägga Allmogen någon pålaga, utan att NyCarlby Stads Magistrat och Skatte Allmoge, måge afgifwa, hwad the villigt sig härutinnan åtaga villja.

Till föllje hwaraf: hafwa samtel. hemans Innehafwarena i Sochlot by sig utlåta skulat, at som Torsö holme är genom Glorwördigste i (åmin)nelse drotning Christina uhl: på Riksdagen gifwen åhr 16(50) thenna By underlagd, sås som thes Skattskyldiga egendom af uhrminnes härd, för hwilken the med omliggande fiskie watn i sednare tjder blifvit skattlagde:

Så kunna the till ingen deel then umbära kunna utan underkasta sig högsta öfwerheetens Allernådigste wälbehag, at om någon ständig lots skulle pröfwas nödig, thet tå en sådan blifwer anlagd utan theras betungande el:r theras hemmans tillhörigheters inskränkning, för hwilka the sås som grund till hufwud Ränta draga nog dryg skatt samt Såldate utredning, enkannerligen som Konungens Höga Befallningshafwande genom utslag hochrättwisel. befriat thenne By ifrån en slik Lots hållande.

Åhr och dag som föreskrif:t står. 40)

40) Utdraget ur byråttäsprotokollet år skrivet på ett ark i folioformat.


Åhr 1760 then 13 Septb:r hölts Byaråd uti Sochlot; närwarande ålderman med besittarne jemte Rådman Aulin och Commissarie Wessman samt the öfrige Byemännen.

§:6: Anfördes Klagan theröfwer at NyCarby Stads och Kyrckiobyss invånare intet [intet] uti 2:ne åhr hållit efter 1726 åhrs dom, theras antagne helft wid macht, i Råhegnaden thenne Stad och Byelag emellan: hwarå beslöts, at Sagde By och By skall till instundande Ting med NyCarlby Sochn i samma omständigheet instämmas Härads Ting: genom domhafwandens Stämning som Commissari Wessman utwerkar, emot skiuts och betalning, som hafwer äfwen å bysens wägnar, at bewaka såsom Fullmächtig Bysens rätt med the vid Tinget [wid tinget] närw. Sochlot boer.

§:7: Utwerkas äfwen stämning på Scheffern Basillier 41) och Högbacka Åboer för thet the barkat på Torsön, hwarom ålderman besörjer.

41) Schäfer = person som hade uppsikt över fårskötseln. F. Basilier var bosatt i Kyrkoby.

§:8: samtyckte Byemän thertill att Commissarie Wessman skulle undfå uti af räkning på thes artvode ½ t:a salt strömming som H:r Rådman Aulin för Bymän gifwer.

§:9: Sedan angafs, at Handelsman Josep Calamnius skall huggit i förleden Winter något timmer ifr:n Torsön till Tieru boda, som ålderman med Byssboerne efterhöra.

§:10: Angående then Törfwed som [som] Smeds och Wiks hemmans åboer barkat, innan skogdeelningen skiedde på Torsön; så anstår thermed, till thes genom Syn och besichtning, blifwer utredt i höst, hwilka trän, som till annan angelägnare nytto kan användas än till tjäru hwarefter Byamännen förbehåller sig med then öfrige törfveden, såssom och till annat, än till tjära är tjänlig, öfwerenskomma, om hugget till förekommande at then katade skogen genom torka, ej må medtages.

§:11: Giestgifwar Anders Broman, Michel Nybond, Erich Nybond, Johan Giestgif:r, Hindrich Smeds, Pär Wik, Simon Wik, Per Nyckenen, Lars Järtruds påstod deelning på åtwäxten i Sochlot viken; men en deel påstod en allmen deelning på alla ställen i fall en sådan deelning pröfwas nödig.

§:12: Samtyckte Byemänen ther till, at Såldate hustrurna hafwa lof, at på öfre Heden få upqvista winfällen och Törfwedsskatorne, tå en och hwar willja medhiälpa them med hemkiörsslan.Then 24 Sept. 1760

§:13: Tå uplästes Konungens Höge Befallningshafwandens högtwördade skrifwelse till Krono Befallningsman H:r Strömmer under then 18 sistledne Aug; hwaruti föreslåss någre förmåner, för the åboer som willja åtaga sig lotsandet på Torsön; men i annan händelse och ther ingen sådant sig åtaga vill, at tiänlige tomter samt åker och ängeslägenheeter skulle utsees på samma skär för 2:de lotsars nedsättiande, hwilket bem:te Herr Befallningsman genom skrifwelse then 12 sist wekne Septb. anbefalt vice Krono Länsman Petter Alanus, sådant förehålla hemmans Innehafwarene i sagde by, samt theras utlåtande inhemta; Till föllje theraf yttrade sig Sochlot Byamen, at ingen i thenne by kan finna sig utan hem:ts undergång, at åtaga sig lotsupwachtningen på Torsön emot the föreslagne vilkor, helst som ingen [ingen] inkomst therwid en sådan lots kan tillflyta, utan trygga the sig wid Glorvyrdig i åminnelse drotning Christina Resolution på Riksdagen gifwen Åhr 1650 och framledne Högwälborne Herr Grefwen och Landshöfdingen Creutzes utslag af then 2 Martii 1741, samt uti diupsta underdånigheet under kasta högste öfwerheetens allernådigste wälbehag huruvida Torsö skiär, såsom Sochlot hyss skattlagde Ägor af uhrminnes härd må läggas under the föreslagne lotsar, till mark, skog, mulbete och Fiskiewatn, bohlbyn till en obotel. Saknad: Hwaraf på begiäran skall bem:te vice krono Länsman deel lemnas.
Then 15 Novemb.

§:13: Lemnade på förestälning samtel. Byss boer Commissarie Wessman lof och tillstånd, at å egne Bysens vägnar, söka ersättning i jord utaf Kyrkiobyn, för then Såldat åker, som inom Sochlot hyss Råå för Smedsbacka hem. till 10 2/3 Capland, utom renar, samt at Commissarien får samma vederlagsjord innehafwa och nyttia utan påtal.

§:14: Anhölt werkmästaren vid Saltpettersiuderiet Jacob Nyström, at få på Bysens mark intaga tomt rum för nödige huus, emot thet han vill betiena byn med Smide: hwarpå samtel:e Sochlot Lillby boer lemnade honom tomtrum på lötet på andra sidan om Landsvägen gent emot Giestgif:rs hem:n doch med thet förbehold, at han går Byen [till] nögachtigt tillhanda, med smide.

§: 15: Förbehölt Pär Nyckenen nödigt tomtrum och Kåhland, för thes Såldate Torp under N. 122 af LijfC:t wid then så kallade Dahlabuskan therwid Byssboerne intet hade något at påminna.

1761 then 7 Octb:r hötts Byeråd uti Sochlot by på Giestgifwars hem:n. Närwarande ålderman Erich Michelä samt Besittaren Anders Thomason; men then andre besittaren Johan Yrias, är stadd i fiskie och hafwer intet efter Åldermans antydan låtit sammankalla Lillby boerne till thette Byeråd.

Tå påminte Mats Snåre, om ärsätning för thet han hållit Landtmätaren uti Elofwa dagar med Kost och huus wid skogmätningen som räknas a 3 d:r om dyggnet till 33 d:r, äfwenså hafwer Ålderman Erich Michelä al fordra för giordt förskot till Synemännernes arfvode, för Syn på Törfweden, uti Torsön, 7 d:r 2 ö. Likaså Anders Hints för theras underhållande 7 d:r giör tillsammans 43 d:r 2 ö. som byn lofwade betala.Protokollen är förda på lösa ark som blivit hopsydda till två häften, av vilka det första omfattar 31, det andra 84 blad. Som pärm till det första häftet har använts det blad som återges på bild 15 och 16. Dess text, voteringen vid åldermansvalet den 29 april 1751, lyder:

»Comisarien Wessman   Snåre
Johan Tomasson   Snåre
Erik Jakobson   Snåre
Biörn Johan   Snåre
Hints Anders H:r Comisari Wessman
Jonas Häming   Snåre
Johan Hanson H:r Lööf
Stafan Staffansson   Hints
Styrman Anders Andersson   Hints
Anders Bryggar   Hints
Erik Jacobsson (överstruket) H:r Afrenius Snåre
  Lithofvius Snåre
Nors Anders H:r Lööf
Sifrids Erik   Giärtrus
Sifrids Jacob   Giärtrus
Tohmas Rank   Snåre
Michillä Mickel   Hints
Lars Järtrus H:r Com. Wessman
Mats Harald   Snåre
Pehr Nykonen   Snåre
Mats Snåre H:r Com. Wessman
Wijk Oluf   Snåre
Wijk Elias   Snåre
Smeds Hinrick   Snåre
H:r Bookhållaren Löf   Snåre


A andra sijdan stående Votering bekreftas med namns och
bomerkens underskrift.
d:n 29 Aprill 1751

Anders Lööf Hans Aulin Johan Anderson
Johan Thomasson Erich Jacobson  
Johan Biörn Johan Hemming Johan Påhlson
Thomas Rank Mats Harald Pähr Nykonen
Olof Wik Elias Wik Hendrich Smeds
till bisitiare antages inkommande Åhr
Jacob Harald Anders Andersson Giästgif.»  Bild 15. Åldermansvalet 1751.Bild 16. Bomärken som bekräftar Åldermansvalet 1751.Bakpärmen till det första häftet upptar en odaterad räkning, underskriven av Nils Lassila, för skrivarlön vid »bystämningorne».

(Inf. 2006-07-02.)
Ragna Ahlbäck (1971) Socklot byrätts protokoll 1751—1761 sid 63—99.

Fortsättning: Bilaga (karta).