Trädplanteringar. Hushållningssällskapets kommission för trädplantering har haft nöjet att af kyrkoherden i Nykarleby, Chr. Kullman emottaga en skrifvelse af d. 18 sistl. nov., hvari bland annat yttras: ”Ståndspersoner och de förmögnare i Nykarleby stad, af hvilka många ega trånga gårdstomter, hafva det oaktadt, efter omständigheterna, redan*) sökt omgifva sina hus med löfträd, hvarigenom känslan och smaken för det angenäma och behagliga småningom blifvit väckt hos den jordbrukande allmogen, hvilken jag så mycket i min förmåga stått, sökt uppmana, att vid hvarje vigtigare och minnnesvärdare tilldragelse inom familjelifvet plantera ett eller flera löfträd ock sålunda omgifva sina hus med en angenäm grönska. Vid hållen prostevisitation med Nykarleby pastorats resp. medlemmar d. 9—11 sistl. sept., hafva de ifrån Nykarleby moderkyrka stads- och landsförsamlingarne lofvat, att i en framtid, sedan kyrkoplanen blifvit försedd med skrank, utefter densamma plantera ädlare löfträd, hvartill af skriftskolungdomen blifvit denna höst gjord en god början med inhemska vackra löfträd omkring den ringmur, som omgifver Munsala kapellförsamlings prydliga stenkyrka.

*) Kommissionens skriftliga uppmaning om trädplanteringar var nämligen daterad först den 2 sistl. april.


Åbo Underrättelser nr 97 den 16 december 1856 sid 1.

Läs mer:
Träden planterades två år före stadsbranden. Att den gamla staden hade ”trånga gårdstomter” syns bra på Wislanders stadsplan från 1750.
Holms stadsplan från 1806 är kyrkan omgärdad av en stenmur och år 1901 kom de nuvarande stenplintarna med kättingarna. När muren revs och ”skranket” byggdes är än så länge obekant.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2010-08-29/HK-F, rev. 2010-08-29 .)