— — —

Från vår grannstad, Nykarleby, berättas, att en ny skeppshamn, som skall vara bättre än den gamla, nu blifvit vald, och att der en landningsbrygga skall byggas, för att åtminstone på reqvisition få ångfartyg att anlöpa, — åtminstone vid tillfällen då tillräckligt lastgods finnes.

— — —

Nabopolassar.


Att ångbåtsbrygga var i ropet kan förstås av en notis i samma nummer.


— Vasa d. 3 april
. En mängd trafikanter från Björneborg, Vasa och Kristinestad sammanträdde den 29 mars i sistnämnda stad, för att åvägabringa ett aktiebolag för bedrifvande af regelbunden ångbåtsfart emellan sagde orter samt Stockholm och Lübeck. Det bestämda antalet aktier à 1,000 mark stycket skall nu vara tecknadt; men förbindelsen torde icke komma i gång förrän år 1866, emedan bolaget lärer, med frångående af ett äldre förslag om inköp af en färdig ångbåt från Hernösand, beslutit för ändamålet beställa en ny jernångare från Bergsund[s mekaniska verkstad i Stockholm]. Från allmänhetens sida helsas detta företag med stor tillfredssällelse; utom öfrige fördelar deraf, skall nöjet att flere gånger om sommaren kunna göra en skuttresa till Stockholm, säkert omfattas med lifligare nöje. Måtte derföre passtvånget under loppet af detta år få en laglig bane.

s


Åbo Underrättelser den 8 apri1 1865 nr 41 sid 2.

Läs mer:
Den nya hamnen — Bakgrunden till flyttningen av Erik Birck.
Artikeln på Helsingfors universitetsbibliotek, Historiska Tidningsbiblioteket (350 kB).
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2006-02-18/HK-F.)