[Gatubelysning
Inlösning av Brunnsholmarna
Normalskolan
Poet]

Nykarleby den 15 oktober 1875. Vid kommunalstämma den 5 dennes förevoro många för orten vigtiga frågor, af hvilka jag endast vill referera följande: Nykarleby stad har tills dato ej bestått sig gatubelysning den mörka årstiden; hvarföre det varit ganska svårt att leta sig fram de aftnar, då ej månen med sitt magiska och stjernorna med sitt tindrande sken belyst gator och stigar. Vid stämman åtogo sig gårdsegarene vid de större mera trafikerade gatorna, att på egen bekostnad bestå belysning med en lykta hvar och en vid sin port, och staden i sin helhet endast två, en vid hvardera ändan af bron, som går öfver den genom staden rinnande ån. För att härvid åstadkomma symmetri, skulle lyktorna göras på samma verkstad och efter en och samma ritning. Mot att staden skulle bekosta tvenne lyktor höjde sig en ArihmanS röst (biträdd af en mindre falang mörkrets vänner), ehuru han nog fann det ”rätt och skäligt” att de ofvansagde gårdsegarene och på äfven anfördt sätt skulle belysa gatorna.

Brunnshuset samt restaurationslokalen, simhuset och kägelbanan å de derinvid belägna Brunnsholmarna beslöt stämman att inlösa af dess egare, som nu afflyttat från orten. Staden är nemligen i saknad af en ordentlig badanstalt, hvarföre man vore betänkt att å Brunnsholmarna inrätta en sådan. Brunnsholmarne, som ega ett mycket romantiskt läge i forsen, åtskilda genom sina sund med stridt vatten, och om sommaren äro bekransde af lummiga alar, rönnar och häggar, ha alltid varit den varma årstiden en kär tillflyktsort för stadsbor och resande, hvikta dröjt någon dag på orten. Dessa holmar egas dock icke af staden, utan underlyda Nygård hemman; och den ena af detta hemmans innehafvare vill numera ej godvilligt lemna dem (holmarne) till stadens begagnande, hvarföre expropriation måste försökas.

Normalskolan vid härvarande seminarium begynte i början af innevarande månad sin verksamhet. Dock undervisas der tillsvidare endast på den lägre folkskoleafdelningen på tvenne divisioner, emedan endast två elever anmälde sig till den högre folkskoleafdelningen. De små elevernas antal vid normalskolan äro närmare sextio stycken, läraretjensten bestrides tillsvidare af elementarläraren Thor Stenbäck och lärarinnetjensten af fröken Renvall.

En ung man, som begynt stränga sin lyra till Apollos ära, har tillsändt mig några sina poetiska försök i bunden stil, med tillåtelse för mig att publicera dem om jag behagar. Mannen är betänkt att utgifva en kalender om 100 sidor: 30 till 40 sidor i bunden stil resten i obunden. Den sednare afdelningen, bestående af skizzer, små noveller och berättelser i samma genre såsom Blanches ”Bilder ur Verkligheten.” Förläggare sökes. En profbit må här intagas: Kyrkan på Pedersö.

[Dikten publiceras ej.]Nykarleby den 15 oktober 1875.
N—r [Nabopolassar], Åbo Underrättelser nr 243, lördagen den 20 oktober 1875, sid 1.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Artikeln på Historiska Tidningsbiblioteket.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2011-10-19, rev. 2022-01-04 .)