V. FATTIGVÅRDEN FÖRE BRANDEN

Barnauktioner


Den 6 mars 1849 utauktionerades de ifrågavarande barnen på ett års tid ”till erhållande af föda, vård och kläder jemte undervisning i bokläsning”. Som exempel på den tidens barnauktioner, må protokollet från auktionen refereras här. 13)

Auktionen förrättades i sockenstugan. Närvarande var fattigförsörjningskommitténs ledamöter, prosten Gabriel Borg och rådmannen A. Hammarin, handlandena C. E. Ekholm och Hans Holmström, viktualiehandlanden H. Sund och målaren Nils Gummerus. Protokollet fördes av handlanden M. Sandström.

Auktionen hade kungjorts två söndagar i stadens kyrka. Ordföranden, prosten Borg, frågade först, om någon av de närvarande spekulanterna vore hugad att mottaga alla barnen. Ingen var dock villig till detta. Barnen bjöds därför ut i tur och ordning med rätt för kommittén att efter skett inrop pröva de gjorda anbuden. Auktionen vidtog därefter.

Bonden Elias Jacobsson Wik från Soklot gjorde det lägsta anbudet 19 rbl för gossen Henric Gädda, medan bonden Isak Mattsson Ahlnäs från samma by fordrade lägst 19 rbl för gossen Anders Gädda samt 17 rbl för Carl Gädda.

Stadsbornas anbud gick lägre. Rådman A. Dyhr fordrade 10 rbl för gossen Wictor Bäckman och kapten Jacob Kerrman 8 rbl för gossen Julius Bäckman. För gossen Otto Bäckman fordrade fiskal J. H. Forssén 6 rbl, och rådmansänkan Sofi Lybeck 7 rbl, för gossen Johan Forsman. Fiskaren Matts Hellstrand bjöd 18 rbl för Matts Forsman, medan gossarna Eric och Carl Forsman överlämnades till modern Cajsa Lena Forsman mot 20 rbl för båda tillsammans. För skomakaren Holstius tre barn Carl, Johan och Lena fordrade sjömannen Johan Svedberg genom sin hustru Cajsa 40 rbl. Handlanden F. M. Gyllenberg fordrade för Henrica Pasila lägst 16 rbl, och klockardottern Fredrica Fontell för skomakaren Matts Salins två barn Matts och Johanna 20 rbl för bägge tillsammans.

Sedan alla 16 barnen sålunda utbjudits, fick spekulanterna avträda, varefter kommittén granskade de gjorda anbuden. Flere av medlemmarna bjöd nu under de tidigare buden. Rådman Hammarin erbjöd sig att taga emot gossen Henric Gädda för 10 rbl och hökaren Henrik Sund gossen Matts Forsman för 17 rbl silver. De av bonden Elias Wik och fiskaren Matts Hellstrand gjorde anbuden avslogs därför, medan de övriga antogs. Spekulanterna inkallades och underrättades härom. Barnen skulle mottagas den 15 mars. Kommittén gjorde sig möda att hos vårdnadshavarna inpränta, att barnen skulle vårdas med omsorg och lämnas föda och nödig beklädnad samt undervisning i bokläsning. För detta ägde de rätt att kvartaliter ur stadens fattigkassa uppbära den nu betingade ersättningen.

Tydligen påverkade av Cajsa Forsmans exempel anhöll nu arbetskarlshustrun Anna Cajsa Gädda att själv få vårda sina bägge yngre barn Anders och Carl mot en ersättning av 20 rbl. Bonden Isak Ahlnäs sade sig då vara villig att avstå från sitt anbud, varför Caj sa Gädda förklarades berättigad att själv vårda de nämnda barnen.Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 286 f.


Nästa kapitel: Utackorderingssystemet.


Läs mer:
Blåbäri Aina var det sista barnet som utauktionerades.
(Inf. 2004-04-07.)