XII. BRANDBEREDSKAPEN

Stadens befolkning före branden


Några år före branden, nämligen år 1855, hade befolkningen i staden följande struktur: 45)

Hela befolkningen uppgick till 1217 personer, varav 578 män och 639 kvinnor. De var fördelade på följande sätt:


Ungdomar under 15 år
Ogifta över 15 år
Gifta
Änklingar och änkor
Lägrade kvinnor 31
578 639 Sma 1217
m
251
112
180
35

578
kv
231
105
180
92
31
639
Sma
 1217


År 1850 uppgick befolkningen till 1134 personer, varav 543 män och 591 kvinnor. En ökning hade således skett med 83 personer.

Yrkesfördelningen var 1855 följande:

Lärare
Studerande
Skolgossar v. högre skolor
4
5
3
Sma
 12

Civila ämbets- och tjänstemän
Läkare
Postbetjänte
Tullbetjänte
Polisbetjänte
Lotsar
Betjänte vid kyrkor och stater
Vaktbetjänte

5
1
1
7
2
3
2
4
Sma
25

Militären räknade 1 officer, 2 underofficerare och 5 soldater, d.v.s. 8 personer.

Skepparna var 20 och sjömännen 102 eller sammanlagt 122 till antalet.

Handelsmännen räknade 22 personer, fördelade på 19 minuthandlare och 3 hökare. Därtill kom 12 handelsbetjänte.

Arbetsdrängarnas antal var 26 och tjänstegossarnas 9, sammanlagt 35.

De ur tjänst gångnes antal var 17 personer.

Vidare fanns 1 apotekare och en apoteksgesäll.

Hantverkarna utövade följande yrken:


bagare
bokbindare
byggmästare
fiskköpare
färgare
garvare
grovsmeder
guldsmeder
hattmakare
kardmakare
klensmeder
kopparslagare
krukmakare
murmästare
målare
sadelmakare
skomakare
skräddare
snickare
urmakare
mätare
blockmakare
mästare
1
1
1
4
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
6
3
1
1
2
1
37
gesäller

1
2
2


1
1
4

11
gossar


4

5

9

Antalet hantverkaryrken var således 22.

Hustrur och änkor uppgick till 272 personer och barnen under 15 år som vi sett till 251 gossar och 231 flickor. Dessa upptogs särskilt, emedan de i vanliga fall var befriade från skatt.

De ogifta kvinnorna över 15 år räknade följande grupper:

ståndspersoners döttrar
sällskapsfruntimmer
pigor
kvinnor som ej är i tjänst
”övriga fattiga”
9
2
83
36
6
136 personer

Befolkningen fördelade sig på följande civilstånd:

Ungdom
u.
15 år
Ogifta
ö.
15 år
Gifta Änkl. Änk. Lägr.
kv.
S:ma Hela
Ridderskap o. adel
1 2 1 4 2 2 8 10
Läroståndet 5 2 1 2 3 3 1   10 7 17
Andra
ståndspersoner
11 7 3 7 9 9 5 23 28 51
Borgare 56 41 39 32 52 52 17 17 2 164 144 308
Alla övriga
stadens invånare
178 179 68 60 116 116 17 68 29 379 452 831

251 231 112 105 180 180 35 92 31 578 639 1217

Hushållens antal uppgick till 224, varav 41 2 pers., 103 3—5 pers., 70 6—10 pers. och 10 11—15 personers.

Sedan 1850 hade 138 män och 164 kvinnor flyttat in och 115 män och 141 kvinnor flyttat ut. Flyttningsvinsten var således 46 personer.

Det var detta samhälle, som tre år senare skulle möta den förhärjande branden.Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 55448—556.


Nästa kapitel: XIII. BRANDEN. Brandens uppkomst.
(Inf. 2004-04-11.)