IX. HANDEL OCH SJÖFART 1810—1858

Nykarlebyfartyg, byggda på landsortsvarv eller i andra städer


På 1840—1850-talet flyttade skeppsbyggeriet från Djupsten till Alörn. Många Nykarlebyfartyg byggdes emellertid på andra orter eller köptes därifrån. Skeppsbyggeriet i skärgården längs österbottniska kusten hade som bekant gamla anor. De på landsbygden byggda fartygen var oftast mindre till storleken och ansågs ej ha samma kvalitet som de på stadens varv byggda, där edsvurna skeppsbyggmästare och skeppsmätare samt redarna själva noga kontrollerade byggena. Följande exempel visar, att fartygsbyggena på landsorten ej alltid lyckades så bra.

Den 8 aug. 1814 stämde handl. Johan Jakob Kerrman bönderna Eric, Johan Jacobsson och Anders Andersson Nybond samt Eric och Pehr Pehrsöner Froste från Soklot by för fordran.

Av stämningen framgick, att bönderna Eric, Johan och Anders Nybond samt Eric och Matts Frost den 27 okt. 1813 hade åtagit sig att mot ett arvode om 1580 riksdaler rgs-sedlar åt Kerrman bygga ett skonertfartyg. Fartyget skulle vara bol- och bilfärdigt inom juni månad 1814. Det skulle byggas i furu och gran med 60 fots längd, 21 fots bredd och 13 1/2 fots djup enligt kontrakt.

Som förskott erhöll bönderna 1082 rd 8 d. riksgälds, men försummade likväl att fullgöra sitt åliggande ”ej mindre till Smide än Timmermans arbete”. Först den 14 juli sistnämnda år framfördes skonerten i fullständigt skick till Djupsten. Kerrman fick nu själv låta förfärdiga det de eftersatt och begärde i ersättning för kostnaderna 296 rdr 12 d. och för sitt övriga lidande samt en månads dröjsmål minst 25 rdr om dagen eller tillsammans 750 rdr.

Som vittnen bad Kerrman, att byggmästarna Josef Werfving och Eric Johan Skutnabba, smeden Jonas Holmström samt bönderna Jacob Bryggare och Simon Björn skulle inkallas. Han anhöll även att svarandena skulle åläggas ställa borgen för omkostnaderna.

Rättegången uppsköts till den 10 aug. 38) Huruvida Kerrman fick sitt skadestånd är obekant, emedan protokollsboken är defekt till den 29 aug. s.å. 38) Skonertens namn är obekant.

Många av de fartyg, som byggdes på landsortsvarven, var emellertid välbyggda och vackra. Två av dem var som bekant fregattskeppen Ellida, byggt på Sandnabba i Vexala och Emelie, byggt i Vörå, Oxkangar.

Utländska fartyg inköptes även. År 1838 inköpte handl. Gabriel Wilhelm Aspegren sålunda skonerten Patrioten om 53 läster från Sverige. För att få införa fartyget till Finland och där åtnjuta fri- och rättigheter som finländska fartyg erfordrades Kejs. resolution, vilken utverkades den 31 jan. 1839. Den 6 maj s.å. befäste Aspegren inför magistraten med livlig ed sin äganderätt till fartyget och att ingen ”främmande eller utländsk man” ägde del däri. Skeppsmätarna, rådman Lithén och stadsfiskal Federley uppmätte fartyget, beviset granskades sedan i magistraten och sedan uträkningen befunnits riktig, biföll magistraten till utfärdande av mätebrev för skonerten. 39)

Följande förteckning upptar de fartyg, som byggts på andra orter för Nykarlebyredares räkning eller inköpts före Krimkriget och ej närmare behandlats i det föregående. Förteckningen gör på grund av luckorna i materialet ej anspråk på fullständighet:

Byggnadsår eller första omnämnande:
1797 Brigantinen Fri Svensk om 63 läster, byggd ”i Finland”, ägare J. J. Kempe.
1799 Brigantinen Neptunus om 72 läster, ägare Chr. och Carl Backman, byggd i Kronoby.
1814 Briggen Fri Bonde, ägare Joh. Schale, förlist i okt. 1814 vid Öland.
1814 Fregattskeppet Superb om 162 läster, byggt i Uleåborgs län 1814, ägare koff.kapten G. W. Aspegren, som 14.4. 1845 köpt det av komm.rådet Anders Kyntzell i Gamlakarleby. Förlist hösten 1845 i N. Kvarken.
Före
1823
Brigantinen Amphion om 54 läster, ägare Matts Forshaell (d. 1823), Isak Lindqvist och Joh. Turdin.
1826 Briggen Enigheten om 100 35/56 läster, ägare Adolf Hammarin, byggd 1826 i Pedersöre av furu på kravell, grundstött 1830 i Nykarleby skärgård, ommätt med samma mätetal 1832, därefter såld.
1828 Fregattskeppet Ellida om 148 1/2 läster, ägare Joh. Turdin, byggt 1828 på Sandnabba i Vexala. Förlist 1838 vid Shields.
Före
1833
Briggen Memoria, ägare G. A. Lindqvist, byggd före 1833, förolyckad 1836.
Före
1836
Briggen Paulina om 64 läster, ägare Petter Lybeck, fr. 1837 M. Lithén, C. J. Collander, C. J. Berger och senare J. A. Lybeck. Byggd i Vasa, förbyggd på Djupsten 1836, förolyckad 12.10. 1838 utanför Norrtälje.
Före
1836
Barkskeppet Wänskapen om 153 12/100 läster (låg i Wiborg 21.3. 1836, skeppare J. W. Snellman, t.o.m. 1839; därefter uppges 1840—1841 142 7/10 och 1846—1850 åter 153 läster). Redare M. Lithén 2/5 C. J. Berger 1/5 och J. G. Lithén (Gamlakarleby) 2/5 Byggt i Vörå, trol. förbyggt där 1836. Efter M. Lithéns konkurs 1843 hemmahörande i Gamlakarleby.
1836 Fregattskeppet Amphion om 136 1/2 läster, ägare Matts Lithén m.fl., byggt 1836, förolyckats samma år.
1836 Briggen Enigheten om 102 54/100 läster (102 27/50 1831), tillhörig Adolf Hammarin, byggd 1836 i Pedersöre av furu och gran på kravell. Såld 18 juli 1848 till handl. Wågman och Björkqvist i Vasa.
1836 Briggen Rhea om 86 läster, ägare G. W. Turdin och G. W. Aspegren, från 1838 den sistnämnde. Byggd i Vörå 1836. Såld i Köpenhamn sept. 1838.
1836 Skonerten Activ, ägare J. A. Lybeck och G. W. Turdin, senare M. Lithén, byggd 1836 i Oxkangar, Vörå, förlist 1837.
1837 Fregattskeppet Emelie (Emeli) om 189 läster, ägare okt. 1837 G. W. Turdin och J. A. Lybeck, från 1838 den sistnämnde samt M. Lithén och C. J. Collander, från 1849 C. J. Berger, A. Hammarin och Alb. Dyhr. Byggt 1837 i Oxkangar i Vörå, ombyggt och ånyo uppmätt 24 aug. 1843 till 245 läster. Ägare då J. A. Lybeck och C. J. Collander. Sålt 1854.
Före
1838
[1814?]

Barkskeppet Hoppet om 118 läster, ägare G. Turdin, fr. 1838 M. Lithén och Ad. Hammarin, byggt i Vörå. Sålt i Göteborg sept. 1839.

[— Furu-skeppet Hoppet, om c:a 154 svåra läster, hemma i NyKarleby, som på resa från London anlöpt Götheborg, har köpts af ett rederi derstädes för Bko Rdr 10,000. Fartyget, som lärer vara 25 år gammalt, är förbygdt för 6 år sedan.

Åbo Tidningar nr 75, 21 september 1839. Från Digi.
(Inf. 2016-09-25.)]

*

[Hoppet, fregattskepp (alltså råsegel på alla master), 134 läster= 118 svåra läster. Fördes av kapten Brunström. Ägare 1/4 Hammarin, ½ Turdin, byggt på Sandnabba. Fördes som nytt av Olof Olson, far till Carl Oskar, som varje sommar (hur många?) företog en nöjsam resa till Lissabon och hämtade russin, fikon och mandlar. Men på returen styrde han självsvåldigt (?) upp mot Norge och låg där någon vecka och fiskade vinterfisk för egen del, men även för försäljning. Det var knappast sanktionerat av rederiet, men man fann sig tydligen i Oskars fiske.

Lars Pensar
(Inf. 2016-09-29.)]

 

Före
1838
Skonerten Patrioten om 53 läster, ägare handl. G. W. Aspegren, som köpt den i sept. 1838 i Köpenhamn.
1838 Skonerten Thetis om 70 läster, ägd av J. A. Lybeck, byggd i Pedersöre 1838, såld 1839 till Borgå.
1839 Galeasen Wänskapen om 26 läster var byggd på ”Pirilö Byggningsplats” i Pedersöre 1839, ägare handl. Henrik Backman, som s.å. sålde den till skepparen Per Niclas Engman, Jakobstad. Den mättes i Nykarleby den 29 juni 1839 och ägdes åter av Backman i aug. 1840.
1839 Skonerten Wänskapen om 36 läster tillbytte sig handl. Henr. Backman i febr. 1841 av några Mustasaaribönder mot sin galeas om 26 läster med samma namn. Skonerten var byggd 1839 i Mustasaari på Österhankmo bys strand. Köptes i juli 1842 av handl. Alb. Dyhr, förbyggd 1849 till 406 5/118 läster, ånyo förbyggd 1851 och avmätt 1862 till 43 läster.
1839 Skonaren Mesach om 46 läster, ägare J. Schjoman, byggd i Kronoby 1839, överlåten för bodmeriskuld till sin tidigare ägare G. Kankkonen, Gamlakarleby s.å.
1844 Däckade båten Försöket om 9 103/122 läster, tillhörig vikt. handl. Johan Häggblom, var byggd 1844 i Eugmo by i Pedersöre, och hade den 19 juni 1848 inköpts av Häggblom utav bonden Jacob Kass därstädes, ett köp som den 18 okt. s.å. övergått till handl. C. W. Sundström. Vid ommätning den 16 juli 1849 befanns den räkna 12 läster. Strandad vid Gadden sept. 1855.
1847 Skonerten Wikingen om 39 läster, ägare G. G. Gottleben och P. Aug. Lybeck, byggd 1847 i Jakobstad. Förliste 1869 vid Tufvan.
Före
1848
Skonerten Marie, delägare J. J. Kerrman.
Före
1848
Skonerten Två Bröder om 44 144/230 läster, äg. J. J. Kerrman, som 21.9. 1848 köpt den av handl. C. J. Thodén i Jakobstad. Byggd i Pedersöre. Såld i Helsingör okt. 1849.
1849 Karavellen Dufvan om (17) 18 läster, ägare skepparen A. Söderlund, senare brukspatron Eric Rechardt, byggd 1849.
1849 Skonerten Ceres om 50 läster, ägare A. Dyhr, byggd på Granviks skeppsvarv, Soklot.
1851 Karavellen Örn om 14 läster, ägare M. Sandström, byggd 1851, uppbringad 1855.


Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 421—424.


Nästa kapitel: Skeppsvarven på Alörn.
(Inf. 2004-04-04.)