Nykarleby seminarium
1873–1971
(– 2023)


Årsexamen vid Nykarleby seminarium 1877


Årsexamen vid Nykarleby seminarium 1877 hölls den 13–14 juni. Denna examen ansågs vara speciell, eftersom den första årskullen lärare dimitterades från Nykarleby seminarium då. Närvarande vid examen var överinspektor Uno Cygnæus samt personer från Nykarleby stad och från kringliggande landsort.


På den första dagen dimitterades seminaristerna på vanligt sätt under förmiddagen. Under eftermiddagen gjorde de blivande lärarna sina första offentliga försök som lärare genom att examinera normalskolans elever. Eleverna gav bestämda och tydliga svar på de frågor de fick. Överinspektorn uppgav för varje gång ämnet varöver kandidaten skulle examinera. Detta gjorde att föregående förberedelser inte var möjliga. Lärarkandidaterna uppträdde med en viss trygghet, vilket gjorde ett gott intryck på åhörarna. Överinspektorn var belåten med normalskolan och dess undervisning.

På den andra dagen försiggick uppvisning i musik och gymnastik samt det högtidliga avslutandet av årsexamen. Vid avslutningen talade seminariets direktor F. E. Conradi, lärarkandidaten Johan Hagman och överinspektor Cygnæus. Direktor Conradi höll ett varmt, anslående tal till lärarkandidaterna. Han påminde dem om de plikter som de skulle få som lärare bland den svensktalande allmogen i landet, och han önskade dem lycka och framgång i sitt kall.

Lärarkandidaten Hagman uttalade i ett fritt hållet föredrag på ett klart och ledigt sätt sina egna och kamraternas känslor vid skilsmässan från seminariet. Talarens varma och från hjärtat gående ord gjorde ett gott intryck på åhörarna. Han tolkade vad kandidaterna hade lärt sig av lärarna. Hagman ådagalade med klara ord att kandidaterna mycket väl kände till vad de hade att uträtta till fäderneslandets sanna väl. Han tackade lärarna på sina egna och kamraternas vägnar, och han uppmanade på ett poetiskt sätt sina kamrater att med friskt mod påbörja den kamp som var dem gemensamt förelagd.

Överinspektor Cygnæus höll ett längre andragande, vari han framhöll många sanningar i pedagogiskt hänseende, speciellt beträffande vårt land och folk. Enligt överinspektorn hade Nykarleby seminarium löst sin uppgift på ett berömligt sätt under hela sin tillvaro.Lärarkandidaterna eller så var de redan dimitterade och folkskollärare.
Förstoring och namnförteckning.


Efter att årsexamen var avslutad vidtog seminariedirektorns festliga middag för överinspektorn, de nyutdimitterade lärarna och många andra gäster. Vid middagen hölls många tal, och de nya lärarna bidrog med. Enligt tidningarna kännetecknades tillfället av en mycket livad stämning.

Fjorton lärare dimitterades från seminariet vid denna årsexamen. Vid årsskiftet 1876–77 anhöll direktor Conradi i tidningspressen om att de församlingar som önskade få någon av de här nya lärarna till sin folkskola att anmäla till honom om detta. Församlingarna hade härigenom möjlighet att få en för sitt kall enkom utbildad lärare till sin svenska folkskola. Samtidigt fanns det antagligen ett intresse för direktorn att så många som möjligt av de nya lärarna skulle få jobb efter att ha blivit dimitterade.

Nedanstående förteckning visar vem som dimitterades och var de fick sina första lärarjobb.

Namn

Första placeringsort

Andersson, Gustaf

Villa folkskola i Karleby

Blomqvist, Anders August

Folkskolan i Sibbo kyrkoby

Hagman, Johan

Koskeby folkskola i Vörå

Hofman, Johan

Realskolan i Helsingfors

Holgers, Johan

högre folkskolan för pojkar i Jakobstad

Holmberg, Mårten

Helsingfors

Nyby, Anders

Björneborg

Nyström, Anders Gustaf

högre svenska folkskolan i Gamlakarleby

Qvanten, Felix

Korsholm

Snickars, Karl Johan

Kristinestad

Svedberg, Johan

Åbo

Söderlund, Karl Axel

Pernå

Wiklund, Gustaf

Pedersöre kyrkoby

Åkerlund, Matts

Lovisa

 

Källor

Böcker
Ahlbeck, Rafael: Musiken vid Nykarleby Seminarium 1873–1971. [Nykarleby]: eget förlag, 1979.

Cavonius, Gösta: Den svenskspråkiga folkskollärarutbildningen i Finland 1871–1974. Seminariernas tillkomst, utveckling och inre liv. Historik. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, nr 549. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland, 1988.

Hagfors, Karl Johan: Nykarleby seminarium 1873–1923. Minnesskrift utgiven till seminariets femtioårsfest. Nykarleby, 1923.

Schantz, Hans F. von: Nykarleby folkskollärarseminarium. Matrikel 1873–1957. Nykarleby, 1958.


Tidningar
Borgåbladet 1877, 1940
Folkwännen 1876, 1877
Helsingfors Dagblad 1876, 1877
Hufvudstadsbladet 1877, 1932
Jakobstad 1909
Mellersta Österbotten 1882
Morgonbladet 1877
Nya Pressen 1893
Nyland 1940
Pedersöre 1930
Wasabladet 1876, 1877
Wasa Tidning 1893
Åbo Posten 1882
Åbo Underrättelser 1876, 1877, 1929
Österbottningen 1907–1908
Österbottniska Posten 1929
Östra Nyland 1907


Mats Björkstrand
, oktober 2023.


Läs mer:
Seminariet i kapitlet Fakta.
(Inf. 2023-10-29, rev. 2023-10-29 .)