Tidningsskriverier när
Kovjoki och Markby
överfördes till
Nykarleby socken


Enligt nådigt reskript af den 4 sistförlidne December har Hans Kejserliga Majestät bifallit hemmansegarenes i Kofjoki och Mark till Nykarleby pastorat, men Pedersö tingslag och länsmansdistrikt hörande byar underdåniga ansökning, att dessa byar måtte äfven i judicielt och administrativt afseende hänföras till Nykarleby tingslag och länsmansdistrikt.


Vasabladet den 21 februari 1877.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

*     *     *


Kofjoki och Mark byar i Pedersöre socken
, som ursprungligen tillhört Pedersöre i allt öfrigt, utom i kyrkligt hänseende, i hvilket sistnämnde fall de tillhört Nykarleby pastorat, hafva på egen ansökan genom Kejserligt reskript av d. 4 December 1876 öfverförts till Nykarleby tingslag och länsmansdistrikt, ”dock utan rubbning af den rörande insocknebesvären nu gällande fördelning innan ny reglering i detta afseende kan tillvägabringas”, såsom det heter i Senatens reskript. Med anledning häraf ha ifrågavarande byamän hos Guvernören anhållit om sådan reglering af insocknebesvären, deri de fortfarande tillhöra Pedersöre socken, att de kunde helt och hållet herifrån öfverföras till Nykarleby socken, och har guvernören anvisat dem att vid häradsrätten i orten utföra sin talan, hvilket också skett, och kommer ärendet, som förut en gång förevarit vid häradsrätten att ytterligare förekomma vid detta års vinterting i Pedersöre tingslag. Pedersöre sockneboer synas vilja qvarhålla desssa byar fortfarande, ehuru dessa hafva stora olägenheter af att tillhöra tvenne särskilda socknar.


A. S—g, Hufvudstadsbladet den 11 januari 1879.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


*     *     *


Tvenne på gränsen emellan Nykarleby och Pedersöre liggande byar — Kofjoki och Markby — ha haft den egendomliga ställning, att de med kroppen hört till Pedersöre och med själen till Nykraleby; d.v.s., dessa byars inbyggare ha endast i kyrkligt afseende tillhört Nykarleby, men i allt öfrigt (i judicielt, administrativt och kommunalt hänseende) till Pedersöre socken. Genom kejserlit reskript af d. 4 December 1876 blefvo de dock, på derom gjord begäran, skiljda från Pedersöre tingslag och kronolänsmansdistrikt och öfverförde också i dessa delar till Nykarleby; dock ingick i det nådiga reskriptet härom den bestämning att denna öfverflyttning som borde ske d. 1 Januari 1877, icke finge föranleda till rubbning af den rörande insockne besvären gällande fördelning, innan ny reglering i detta afseende kunde tillvägabringas. Med anledning af denna bestämning ansökte desse byamän hos länets guvernör att en sådan reglering måtte så fort ske kunde åvägabringas, att de kunde undslippa att utgöra insocknebesvären, deri bland särskildt hållskjutsning och vägbyggnad i Pedersöre, deri häradsrätten i Pedersöre tingslag hört vederbörande och afgivit yttrande, hvarefter guvernören i utslag d. 5 dennes slutligen afgjorde frågan sålunda, att ifrågavarande byar från nästa års början skulle vara befriade från hållskjutsnings utförande i Pedersöre och från 1883 års början vara befriade från vägunderhållet derstädes. Anledningen till denna olika tidsbestämning var att en under byggnad varande väg till Larsmo kapell vid sistnämnde tidpunkt borde vara färdig och en ny vägdelning i Pedersöre socken då vara af behofvet påkallad.

Således kan man hoppas att dessa byar, som sedan mer än 200 år tillbaka varit en kastboll emellan Nykarleby och Pedersöre socknar, skola engång slutligen få tillhöra Nykarleby socken helt och hållet. Enligt H. H. Aspegrens försök till en socknebeskrifning öfver Pedersöre (utgifven 1766) skall ”Covijoki” by i Drottning Christines tid blivit Nykarleby socken tilldömd. Sedan den tiden har byn (Markby hörde den tiden också till Kofjoki) understundom hänförts till den ena och understundom till den andra af dessa begge socknar.


A. S—g, Hufvudstadsbladet den 23 januari 1880.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Alf Westerlund tillhandahöll.


Läs mer:
Kovjoki och Markby i landskommunen.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-10-29, rev. 2020-10-29 .)