Utdrag af ett bref ifrån NyCarleby
dateradt den 21 September 1816.


NyCarleby Stad, som icke längesedan af vår älskade Kejsares frikostighet och Nödiga omvårdnad blifvit hugnad med en kostbar Brobyggnad, lyckligen påbörjad och redan till hälften uppförd, ägde staden anledningar, att vid denne Furstes inträffade höga Namnsdag den 11 dennes, ådagalägga den undersåtliga tillgifvenhet och glädje, som lika delas af Landets öfrige innevånare.[Storbron under nybyggnad i mitten. Förstoring.
Foto: F.L. den 11 juli 2019.]


Vid Solens uppgång gjorde Etthundrade ett skott, aflossade å andra sidan NyCarlely Elf, början till den älskade festen. En samling som mangrannt bivistades af Stadens och omliggande Orts Ståndspersoner, var på eftermiddagen föranstaltad uti Rådmannen Hammarins hus, hvarifrån Sällskapet emot aftonen begaf sig till Brobyggnadsplatsen och åskådade ett der anstäldt och af Ingenieur Lieutenanten von Rosenkampff ereqveradt fyrverkeri, som gynnadt af mörkret och belägenheten invid Åstranden, åstadkom en lycklig och behaglig effect. Ett brinnande A hälsades, under musik och skjutning, af en otalig mängd röster med hurrande och vivatrop, och uti derinvid för tillfället uppslagn tält, afsjöngos verser, och skålar druckos för Välgörarens sällhet. Härifrån förfogade sig sällskapet, genom den allmänt illuminerade Staden, åter till den afbrutna dansen som långt inpå natten fortsattes. Tacksamheten och glädjen hvaraf samteliga voro lifvade, utgjorde det förnämsta värdet af denna högtid.


Åbo Allmänna Tidning, 12.10.1816, nr 121, s. 2
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Utdrag ur ett Bref från NyCarleby, dateradt den 15 September 1817.
Storbron i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2023-04-26, rev. 2023-04-26 .)