Utdrag ur ett Bref från NyCarleby
dateradt den 15 September 1817.


Ibland annat, som jag under min färd i Österbotten erfarit, bör ock omnämnas den högtidliga invigning, som, på vår Allernådigste Kejsares Höga Namnsdag, den 11 dennes, skedde af Brobyggnaden öfver NyCarleby Elf, hvilken, under Löjtnanten Baron von Rosenkampffs inseende och ledning, nyligen blifvit fulländad.[Storbron i högerkant. Förstoring.
Foto: F.L. den 12 juli 2014.]


Efter hållen Gudstjenst i härvarande Ryska Regements Kyrka [i norra delen av Rådhuset], hvarvid Länets Höfdinge, åtskilliga af Lands-Staten samt härvarande Militaire och Civile Embetsmän jemte Stadens Borgerskap och flere af Allmogen tillstädes voro, begåfvo sig samtelige i procession till Bron, der vice Pastoren Magister N. Mathesius i ett kort och lämpeligt Tal tolkade de lifliga känslor af underdånig tacksamhet och erkänsla, som hos ortens invånare blifvit väckte genom detta nya vedermäle af Hans Kejserliga Maj:ts ynnestfulla omsorg, hvilken de hafva att tacka för återuppbyggandet af denna med betydeligt bidrag af allmänna medel i nyare smak uppförda betydeliga Bro. Ett högtideligt Te Deum under kanoners lossande slutade ceremonien. Vid middags måltiden, den Stadens Borgerskap hade föranstaltat, druckos i underdånighet, under kanoners lossande, Hans Kejserliga Maj:ts och det Kejserliga Husets Skålar. Om aftonen var Staden illuminerad; hvarvid Hans Maj:t Kejsarens illuminerade Namnchiffer vid ändan af Bron gjorde ett gladt och angenämt intryck. Dagen slutades med en Assemblée. Flere tusende åskådares närvaro och paradering af den här omkring förlagde Militairen bidrogo ej litet att upphöja glansen af ofvanbeskrifne, för denna ort i dubbelt hänseende vigtiga och minnesvärda fest.


Åbo Allmänna Tidning nr 119, lördagen den 11 oktober 1817.
Från Historiska tidningsbiblioteket.


Läs mer:
Utdrag af ett bref ifrån NyCarleby dateradt den 21 September 1816.
Storbron i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2015-10-29, rev. 2023-04-26.)