Topeliusfester
1871 och 1878


Från Finland

Från Nykarleby skrefs d. 20 Jannuari: Skalden Z. Topelii femtiondetredje födelsedag firades här i hans hemstad d. 14 Jan. medelst en enkel fest uti Lägre elementarskolans lokal, hvarvid af ortens läkare, d:r Forsius, i några varma ord tolkades festens betydelse för särskildt denna ort och några med anledning deras författade verser upplästes, hvarefter till skalden lyckönskningstelegram blefvo afsända. Ofvanför katedern i ena skolsalen var anbringad en transparent med skaldens namnchiffer och åldersår, omsluten med ett draperi af flaggor i de färger Z. T. föreslagit för den finska flaggan. Uti en annan af salarne var en scen, prydt med friska växter och granar, hvarest af ortens unga damer och herrar uppfördes först en tablå ur ”Blomstertinget” från Topelii sagor samt sedan ”Silfverbröllopet af August Blanche. Derefter deklamerades ”Finlands höjning”. Aftonen tillbringades för öfrigt med sjungandet af några skaldens egna vackra sånger för solo, trio och blandad kör, omväxlande med dans. Festen, ända till trängsel besökt, varefter ortens resurser var arrangerad och stämningen under hela aftonen särdeles lifvad samt förtjenar omtalas som den första offentliga hyllning, skalden från sin hembygd hittills vederfarits. Inkomsten af festen är bestämd för uppköpandet af nya böcker till det för sex år sedan härstädes bildade folkbiblioteket.


Göteborgsposten den 4 februari 1871.


*     *     *


— Från Finland.
Professor Z. Topelius fylde den 14 sistl. Januari 60 år; och firades denna dag i Nykarleby, skaldens födelsebygd med en fest i fruntimmersskolans lokal. Skolans stora sal var festligt dekorerad, på sidoväggen till venster lästes i guldskrift »Z. T. 1818—1878», omgifvet af flaggor och fanor, derunder på en piedestal stod skaldens bröstbild omgifven af grönt. Festen inleddes med ett musikstycke af Beethoven; derpå uppträdde seminarii direktorn Conradi, som i kraftiga varma ord tolkade dagens och festens betydelse och uppläste till slut ett telegram, som efter flerfaldigt: »länge lefve Zachris Topelius» afsändes till skalden. Andra afdelningen utgjordes af tablåer med motiv, tagna ur skaldens dikter, samt sist en tablå med skaldens bröstbild i fonden, bekransad af tvänne genier, samt nedanför och rundt omkring en grupp af barn utaf båda könen, inhöljda och omvirade i lätta luftiga skyar och upplysta af bengalisk eld.


Aftonbladet den18 februari 1878.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.Läs mer:
Enligt Topeliusfester ... av Erik Birck ordnades första allmänna festen när Topelius fyllde 50 år 1868.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-05-28, rev. 2023-04-20 .)