INLEDNING

till Liten drömmarpilt och Ny dag börjar»Att segt och envist försöka hålla sin stil — det är kanske hela livet.»

Vad är det som utmärker Ragnar Rudolf Eklund? Kanske först och främst hans säkra, utsökta språkkonst, hans egen drivna, mejslade stil, ett finsmide med orden som material. R. R. Eklunds lidelse var artistens, och han satte in den på att finna det riktiga ordet, den sanna bilden, det koncisa, träffande uttrycket. Det livs- och formideal han bekände sig till var det tuktade, späkta och gisslade. Han var en puritan, en asket i det språkliga. Hans syn på konsten, hans konstnärsvilja hörde ihop med en djupt moralisk livshållning.

R. R. Eklunds kräsna författarskap är samlat i tolv tunna volymer. Det är lyrik och prosalyrik, aforismer, prosaverk i en målerisk, beskrivande stil. Han var egentligen inte berättare, inte gestaltskapande episk diktare. Men i sin mogna mannaålders verk, under den tidiga levnadsskymning, när sanden i hans timglas redan höll på att förrinna, skapade R. R. Eklund två levande gestalter, som vi minns: Edgar, hans eget gossejag fram till 16-årsåldern, och Edgars mor. Edgars barndom och uppväxttid skildras i två böcker, Liten drömmarpilt (1943), Ny dag börjar (1944). Moderns porträtt växer fram i den senare boken. Hon representerar det tåliga livsmodet, gudsförtröstan och en gammal bygdekulturs enkla och mjuka livsstil — ett levnadssätt nära naturen, med utrymme för eftertänksamhet, hänsyn, sinnets ro. Det var R. R. Eklunds avsikt att återkomma till detta modersporträtt, att utföra det i ett större sammanhang med utnyttjande av de dagboksanteckningar författarens mor fört. Men döden stäckte denna plan.

Liten drömmarpilt och fortsättningen Ny dag börjar är en god introduktion till R. R. Eklunds författarskap, och de ger oss nyckeln till förståelsen av hans diktarpersonlighet. Verket visar författarens sinnesnärvaro och styrkan av hans fantasi. Mitt under det andra världskriget och våra egna krig hade R. R. Eklund sinnesnärvaro att fördjupa sig i sina barndomsminnen; de låg mer än 30 år tillbaka i tiden. Han hade fantasikraft att omsmälta barndomens hårda och bittra erfarenheter i en diktad idyll, skiftande i ljus och dunkel. Den lilla familjen — Edgar, modern, systern — lever i en ständig slängpolska med fattigdomen. Over denna tillvaro av idel misär, motigheter, förödmjukelser höjer sig en rik verklighet av annan art, den där drömmarpilten lär sig upptäcka sig själv, lär sig se och upptäcka naturen, inhämtar vetande ur böckernas värld och mognar till en okränkbar personlighet. Denna oförstörbara inre värld, som motstår allt det tillfälliga, det vardagstorftiga, strålar i ett skimmer från barndomens eviga daggfriska paradis. Det är ett poesins förvandlingsunder.

Edgar är den skygge, inåtvände, vetgirige, fantasibegåvade, mitt i tafattheten klipske pojken, en särling, ett konstnärsfrö. Han ryggar tillbaka för verkligheten, men älskar den trots allt, vill bara undgå att stå på intim fot med den. Han kisar på verkligheten från sidan. R. R. Eklunds knappa, återhållsamma stil återgår på det karaktärsdrag, som utmärkte Edgar — den lille pedantens sinne för ordning, reda, systematisering. »Han har den omsiktsfulle fattiges drift att hushålla.» När Edgar börjar föra dagbok, annoterar han torrt, utan egna funderingar. »Hans respekt för det sakliga är stor. Han ringaktar det man känner. Och ändå är han riktigt blödsint. Men vad man tycker och menar och känner finns ju inte alls till. Man kan inte ta på det. Det är som en pösande ånga, fladdrig och försvinnande, men inne i fladdret står saken stöddig och trygg.»

Även i ett annat avseende, med utgångspunkt i Edgar-böckerna, kan vi närmare belysa R. R. Eklunds känsliga och nyktra prosa. Han är en författare med målarens synsinne, synskärpa. Det finns en förbindelse mellan Edgars lust att måla, hans »kluddardrift» och den mogne författarens måleriska språk. När vi läser barndomsskildringen, får vi intrycket av en konstnär, som med otroligt fin pensel utarbetar varje den minsta detalj och enskildhet i bilden bilder ur natur och stämningsliv. Punkt fogas till punkt, prick till prick, och så växer som resultat av detta ordmåleri helheten fram — en tavla i grått och gyllne.


Ragnar Rudolf Eklund var österbottning. Han föddes i Nykarleby den 21 april 1895, han avled i Helsingfors den 28 november 1946. Skådeplatsen i Liten drömmarpilt är Nykarleby, den lilla staden vid åstranden, i Ny dag börjar lyceistaden Vasa. Där blev R. R. Eklund student 1914. Under senare delen av sitt liv, från 1919 framåt levde han i Helsingfors, där han förtjänade sitt och sin familjs levebröd som tidningsman vid den svenska eftermiddagstidningen Dagens Press-Svenska Pressen-Nya Pressen.

Men varje sommar återvände R. R. Eklund till sin österbottniska hembygd. Med oupplösliga trådar var han bunden vid den. I fantasins värld återkommer han ständigt till slättbygden och barndomens land. Redan i den prosalyriska debutboken Jordaltaret (1919) finner vi en bild, som täcker en grundupplevelse hos diktaren: »En ensam människa med viddens obrutna linjer kring sig: hon är ställd några steg närmare oändligheten. Den ger intet fäste: hon är utlämnad åt sig själv, åt sin styrka och åt sin svaghet.» En stor del av R. R. Eklunds verk springer fram ur denna spänning mellan jordnära sensualism och mot himmel och evighet inriktad spiritualism.

R. R. Eklunds genombrott som diktare skedde i början av 1930-talet. Då utkom den djupt fängslande sjukdomshistorien Den gåtfulla gästen (1932), som är mättad av reflexion över livsmysteriet och döden, och diktsamlingen Värld från veranda (1934). Prosaberättelsen Himmelstimran (1937), med ett stillsamt ironiskt porträtt av en fripredikant, var en uppgörelse på den livsväg, där diktaren sökte det äkta i religionen, letande efter den Osynliges spår — efter »något som måste finnas». Med åren mildrades motsättningen mellan ande och natur, och i de två diktsamlingarna Du stallbror med Gud (1940) och Gissel och möjor (1942) finner vi en försonligare, mera livsvänlig inställning, ja, också inslag av klipsk humor.

R. R. Eklunds aforismer ingår i Grått och gyllne (1926), i Rymd och människa (1938) och i Loggbok på landbacken (1945), som blev hans sista bok, samt även insprängda i Den gåtfulla gästen. Kanske var just aforismen, den korthuggna satsen, det litterära uttryck som bäst svarade mot, hans skygga, försynta natur. Denna ordkonst har löst sig ut ur självrannsakan och omutlig självkritik, den är också askes, andaktsövning, botgöring. »Min innersta lidelse: att motarbeta mig själv.» Konst och moral har för R. R. Eklund samma ledstjärnor: ärtighet, sanningskärlek, samvete. »Återhållsamhet, det är kommandoordet som livet oavlåtligt dundrar mot oss och som vi kvidande böjer oss under. — Att ur denna kakofoni leta ut en melodi, det är att leva. Att acceptera gränserna, oket, smärtan och arbetande förinta dem, det är visst detta svåra som är att vara människa.»

 


J. O. Tallqvist (1960) Inledning till Liten drömmarpilt och Ny dag börjar, utgivna i serien Finlandssvenskt bibliotek.


BAKSIDESTEXT

Rudolf Ragnar Eklund var i livstiden känd — för de få som kände honom — som en försynt och stilla människa. Han skrev sparsamt och koncentrerat, och han talade sällan. Under detta yttre väsen låg fonder av ett explosivt temperament, en konstnärs lidelse att uppleva och uttrycka omvärlden, som gör att hans diktning är av den art som består.

Liten drömmarpilt och Ny dag börjar är självbiografiska diktverk, som utan någon annan omskrivning av verkligheten än att huvudpersonen kallas Edgar visar oss två ting: dels hur en fattig pojke upplevde sin barndom i 10-talets Nykarleby och Vasa, dels hur den mogne mannen med en skapande diktares inlevelse såg tillbaka på dessa livsavgörande år.Omslagsvinjett av R. Westrén-Doll.

 

Läs mer:
Liten drömmarpilt.
(Inf. 2006-04-16.)