D i v e r s e  K u n g ö r e l s e r

Brunns inrättningen uti NyCarleby, hvilken före detta varit förmånligen känd och begagnad, har efter någon tids obestånd, nu blifvit återförsatt uti behörigen godt stick och öppnas Brunnsdrickningen därstädes den 1 nästk. Julii. Bad af alla slag äro att tillgå, äfvensom en stark Hepatisk gytja som i åtskilliga reumatiska åkommor visat en kraftig verkan. Brunnens vackra belägenhet vid Elfstranden, i närheten af 2 holmar, dit bryggor äro utslagne, erbjuder angenäma och omvexlande promenader. Hr Provincial-Läkaren och Ridd. Doctor Topelius har benägit åtagit sig att de sjuke med råd och föreskrifter tillhandagå. Qvarter och spisning kunna emot billige vilkor erhållas; äfvensom ock Brunsafgiften är högst nedsatt. — Närmare bestämmelser i ett eller annat afseende skola meddelas då derom corresponderas med Herr Borgmästaren F. Calamnius. Ny Carleby den 14 Maji 1829.


Finlands Allmänna Tidning, 28 maj 1829, nr 61, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2022-03-08, rev. 2022-03-08 .)