Sju Nykarlebymamseller från »anno dazumal«

av

Torkel Hellström


För närvarande pågår i Helsingfors de okända porträttens utställning. Den har arrangerats av Hufvudstadsbladet för att rädda undan glömskan gamla porträtt och om möjligt identifiera såväl de personer de föreställa, som de mästare, vilka gjort tavlorna. Säkert kommer utställningen att sprida ljus över många gåtor och bevara för eftervärlden bilden av mången personlighet, vars drag annars ohjälpligt sjunkit i glömska. De flesta av de utställda tavlorna äro från 1700- o. början av 1800 talet.

Men det finnes en annan epok, som står oss närmare i tiden. Dagerrotypierna och sedermera fotografierna började bliva vanliga på 1850-talet. Envar, som innehar dylika, borde inte försumma att förse dem med anteckningar om vem de föreställa och de viktigaste data angående personen i fråga, vilka äro kända. Dylika fotografier hava stort personhistoriskt värde och borde samlas i album för ett blivande museums räkning.
Amanda Lovisa Häggblom Maria Karolina Sofia Broman Anna Wilhelmina Kullman  
Ida Olivia Gyllander Amanda Carolina Falck Pauline Lybeck Maria Emilia Felander


Dagerrotypien härovan föreställer sju Nykarlebymamseller från [18]50-talet Vi hava för fastställandet av deras identitet vänt oss till fröken Aina Granholm i Vasa, den äldsta stadsbo från »den gamla goda tiden«, som ännu är i livet, och av henne fått uppgift över vilka de äro. För ytterligare kontrolls skull hava vi utfrågat personer, vilka genom släktskapsband varit förenade med »mamsellerna«.

Fru Rosa Lundwall, f. Dyhr, igenkände genast i damen med det intressanta utseendet längst till höger sin moster Maja. Maria Emilia Felander, född 23 febr. 1835, död 1901 i Vasa i hjärtförlamning, var dotter till sjökaptenen Anders Felander o. hans maka Maria Catharina f. Eklund. Hon gifte sig 1 aug. 1858 med handlanden i Nykarleby, sedermera kontorschefen i Tammerfors Johan Theodor Häggblom (1830—86), son till sockenadjunkten i Nykarleby Gabriel Häggblom och hans maka Kristina Fredrika f. Ramstedt. Hon hade 4 söner och 2 döttrar, (gifta med direktör C. J. Finnilä i Vasa och ingeniör H. Echinger i Helsingfors).

Den andra i ordningen, Pauline Lybeck, (mormoder till tecknaren av dessa rader), var dotter till konsuln och skeppsredaren Pehr Abraham Lybeck och Catharina Sofia f. Holmberg, (av samma släkt som målaren Verner Holmberg). Hon var född 7 jan. 1829 i Nykarleby och gifte sig där 8 nov. 1849 med konsul Carl Adolf Fredrik Grundfeldt (1820—83) från Helsingfors. Hon blev den som uppnådde den högsta åldern av de sju, 92 år, (död 20 april 1921 av ålderdom). Hon hade 5 söner, (2 gifta med Östberg och Burman), och 5 döttrar, (en gift med med. o. kir. dr F. E. Hellström). [En bok som tillhört Pauline.]

Den tredje mamsellen Amanda Carolina Falck, född 21 jan. 1834 i Helsingfors, var dotter till tullförvaltaren i Nykarleby Petter Jakob Falck och hans maka Maria Ulrica f. Lönnroth. Hon gifte sig 15 jan. 1860 med danska vicekonsuln, handlanden och skeppsredaren Petter August Lybeck (1830—1903), en broder till Pauline Lybeck. Hon avled 30 nov. 1893 i hjärtlidande. Av barnen uppnådde en son och 3 döttrar, (en gift med ingenjör Eugen Boehm), vuxen ålder. En dotter fröken Aline Lybeck är ännu i livet.

Beträffande mamsellen längst till vänster i första raden hava vi vänt oss till bankdirektör Einar Hedström, vars släkt både på fädernet och mödernet i 4 generationer varit bosatt å orten. Han igenkände sin mormoder Ida Olivia Gyllander, född 20 febr. 1832 i Gamlakarleby, död i Nykarleby 28 nov. 1895 i njurlidande. Hon var dotter till stadsfogden Johan Erik Gyllander och Margaretha Elisabeth Sacklén. Hon gifte sig 1857 med affärsmannen och konsuln Alfred Häggblom (1835—88) i Nykarleby, andra sonen till ovannämnda Gabriel Häggblom. Hon hade 2 söner och 4 döttrar, (gifta: sem.direktor Gustaf Hedström, kyrkoherdarna Karl Olander och Karlo Olander, tullförvaltaren, vice hfdg Albert Öberg). Den yngsta dottern Gabrielle Öberg lever ännu som änka å Friskala egendom i Hirvensalo.

Mamsellen längst till vänster i övre raden var den, som vållade oss det mesta besväret. Fröken Granholm kom endast ihåg, att hon hette Häggblom. Släktingarna Hedström kunde upplysa oss om, att hennes förnamn voro Amanda Lovisa, född i Qveflax 27 febr. 1839. Även hennes fader var Gabriel Häggblom. Hon innehade en bokhandel i den gård, där nu Helsingfors bank [Nordea] är belägen. Dog ogift 11 juni 1885 i hjärtslag.

Den mellersta mamsellen i övre raden, Maria Karolina Sofia Broman född 8 aug. 1840 i Nykarleby, var dotter till sjökaptenen Johan Henrik Broman, om vilken Topelius i en av sina dagböcker säger: »Han var i mitt tycke, både genom sin svenska börd, sina grundsatser och sina hyggliga manér«. Modern hette Helena Sofia Rönning. Maria Broman flyttade 1870 till Skottland, där hon hushållade för brodern Johan Niklas, som var skeppsmäklare i Greenoch. Omkring 1880 flyttade hon till föräldrarna i Reso, där fadern köpt en mindre egendom. 1890 slog hon sig ned som brodös i Åbo, där hon avled ogift 26 april 1909 i kräfta.

Mamsellen i övre raden längst till höger var Anna Wilhelmina Kullman, f. i Vasa 26 sept. 1838, enda dotter till prosten Kristoffer Kullman i Nykarleby och hans maka Maria, f. Engman från Vasa. Prosten Kullman, »som varit Runebergs knäkamrat både i skola och gymnasium«, var känd för sin stora originalitet och många anekdoter berättas ännu om honom. Efter faderns död åtnjöt dottern Anna en mindre pension. Professor Wold. Backman, vars »Nykarleby stads personhistoria« vi flitigt anlitat för denna lilla genealogiska studie, upplyste oss om att Anna Kullman företog flera resor till Sverige, som alltid låg henne varmt om hjärtat, och slutligen överflyttade till Stockholm, där hon avled ogift 12 mars 1912 i hjärtförlamning.

Dunklet kring de sju mamsellerna är sålunda skingrat tack vare fröken Aina Granholms goda minne och genom att anhöriga till de avbildade ännu äro i livet. Men huru många gamla fotografier finnes det inte, vilka förvaras å vindar och i byrålådor för att med tiden råka i glömska och förstöras, när man inte längre vet, vilka personer de föreställa. Ett memento för envar, som äger gamla fotografier, att uppbevara dem väl med tanke på det hembygdsmuseum, som väl med tiden fås till stånd här i Nykarleby.


Nästa kapitel: Hilda Olson.


Torkel Hellström (1939) Från gångna tider i Nykarleby I. Övertryck från Österbottniska Posten.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Nykarleby museum, som grundades 1950, av Erik Birck.
(Inf. 2004-05-17, rev. 2023-03-02 .)