NyCarleby 27 Sept. (Korresp.) Före midsommar afgick härifrån underdånig ansökning om stadfästelse af den nya regleringen, men ännu sväfva vi uti ovisshet om dess öde. Hösten är för handen, en stor del af invånarne utan tak öfver hufvudet eller trångt och osundt logerade i qvarstående kojor. I denna ställning, som med hvar dag blir svårare, har man nödgats strida till åtminstone de mest brådskande åtgärderna för planeringen.
     Hufvudgatorna efter den nya planen äro nu hjelpligen afröjda, så att grundgräfningar kunnat påbörjas utan hinder af de gamla gatorna. En och annan gård börjar bebyggas i utstakade nya linier; en blir till och med beboelig före vinterns inbrott; men ovissheten om regleringen förlamar den lifliga verksamhet, som redan sträfvar att bereda en ny framtid åt det förhärjade samhället. Ett af fartygen har från Amsterdam hemfört 30,000 takstenar. — Årstiden är stormig; en svensk skonert inkom dessa dagar i sjunkande tillstånd till Kantlax i närheten.


Helsingfors Tidningar nr 78 sid 1, lördagen den 2 oktober 1858. Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.


Läs mer:
Stadens återuppbyggnad besluts och planeras i Efter branden av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen
(Inf. 2009-06-14, rev 2009-06-14.)