— NyCarleby 26 Febr. (Korresp.) Det synes höra till den goda tonen hos en del korrespondenter i småstäderna att berätta så mycket de veta och, för att fylla sina brefsidor samt göra sitt opus så innehållsrikt som möjligt, skarfva i med hvad de icke veta. Efter branden har man varit i tillfälle läsa dylika telegrafdepecher från vår lilla ort, den ena befängdare än den andra. Sednast uppträdde i Åbo Underrättelser N:o 11 en korresp., som tyckes veta ej allenast mer än alla andra här på orten, utan sannolikt äfven mer än sig sjelf. Sålunda vet han t. ex. att flertalet af våra köpmän äro ruinerade och egnar sin synnerliga omtänksamhet åt de familjer inom staden, hvilka äro rikast begåfvade med barn. Intressant vore till en början att veta antalet af korresp:s egna små plantor. Önskligt vore äfven att veta, när han varit i tillfälle genomögna köpmännens härstädes bokslut, eftersom han med säkerhet kan uppgifva att flertalet af dem, äro ruinerade? Han torde icke ha begrundat följderna af ett sådant yttrande, vare sig att det är uttaladt af okunnighet eller lättsinne. I hvilket fall som helst, är det kärt kunna omnämna, att, oaktadt betydande förluster, alla våra äldre handelsfirmor äfven efter branden äro i tillfälle fortsätta sin verksamhet, samt att, med undantag af några yngre köpmäns, redan före branden kända obestånd, intet härtills kändt fallissement är att emotse. Beträffande särskildt råduman C. V. Sundström, hvars antal barn den mångvetande korrespendenten äfven vetat föröka med ett eller par, är lika kärt kunna omnämna, att icke ens han förlorat allt, utan fortsätter obehindradt sin verksamhet och skall sannolikt framdeles, liksom härtills, draga försorg om sig och de sina, utan att taga hvarken korresp:s eller någon annans omtänksamhet i anspråk.

P. S. Tillförseln af tjära har härtills varit obetydlig, sannolikt tillföljd af det dåliga väglaget; deremot har en mängd skeppsvirke, som sistlidne höst blef hugget, de sista dagarna nedsläpats och forlöner betalts med 5 kop. s:r pr lispund, hvilket pris, i jemförelse med föregående års transportkostnad, är billigt.

 —  —dt [Carl Grundfeldt?]


Helsingfors Tidningar, nr 18 den 6 mars1858.
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket.


Läs mer:
Stadsbranden av Woldemar Backman.
21 år senare var dock konkursen ett faktum.
Innehållsförteckning till kapitlet Tjära.
Fler artiklar ur tidningen
(Inf. 2016-04-10, rev. 2016-04-27 .)