— Nykarleby, 1 febr. (Korresp.) Då genom Guds försorg goda menniskor, både från när och fjerran, täflat i att visa oss sitt deltagande, medelst hitsändande af matvaror i ymnighet och äfven penningar, så är längesedan den närmaste nöden afhjelpt. För närvarande finnes måhända mången bland de fattigaste som med mindre bekymmer nu än tillförene stillar sin hunger, men värre är det med dem som haft något att förlora; flertalet af våra köpmän, bland hvilka få egde någon synnerlig förmögenhet, torde vara ruinerade, och flere bland dem egde stora familjer, en af dem med 10 barn, och just denne, en allmänt aktad och omtyckt man, handl. V. Sundström, lärer förlorat allt, hvad han genom mångårig driftig verksamhet lyckats hopspara åt de sina.
     För apotheket här har ägaren hr N. Malmberg sökt att skyndsammast anskaffa de nödigaste materialier, ehuru det ännu är sämre försedt än ett dugligt skeppsapothek, ty det lilla som bergades består uteslutande af etheriska oljor och kemiska preparater, hvilka, såsom de dyraste och lättast transportabla, först tillgrepos.
     Tak öfver hufvudet erhöllo alla snart, dels genom hopträngning i de 30 till 40 små spridda hus, som ännu återstå af staden, dels ock genom utflyttning till landet.
    ”Skandias” förlust i Nykarleby brand torde icke öfverstiga hälften af den försäkrade summan 12,000 rub. sr, ty rådman Berger, som hade försäkrat för 6,000 rub. s:r, fick bergadt nästan alltsammans, af orsak att hans gård var belägen upp i vinden ett godt stycke från stället der elden uppkom och dessutom invid kyrkotorget, så att både god tid och godt utrymme till bergning gafs. Alla öfriga i ”Skandia” försäkrade gårdar voro belägne under vinden, och torde till följe deraf föga blifvit bergadt af deras egendom.


Åbo Underrättelser nr 11 den 9 februari 1858 sid 2.
Från Historiska tidningsbiblioteket.

Läs mer:
Replik i Helsingfors Tidningar.
Stadsbranden av Woldemar Backman.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2016-04-10, rev. 2016-04-27 .)