= N y = C a r l e b y.  Det tyckes som skulle vissa tidsperioder, utmärkta genom stora skakningar i alla förhållanden af lifvet och naturen, äfven ägga de mänskliga passionerna till en annars sällspord vildhet. Så anmärktes som något oerhördt och bedröfligt att sedan detta års början icke mindre än sju dödsdomar (hvaribland fadermord) blifvit af underrätterna inom domsagan och staden afkunnade, och sjelfva Ny-Carleby stad, som under tre föregående år icke haft en häktad person, har nu haft den sorgen att se ett rån och ett dråp föröfvas på sina gator. Dock voro båda gerningsmännen i staden främlingar.—      H e l s o t i l l s t å n d e t  är på denna för sin sundhet kända ort i allmänhet tillfredsställande, dock anmärktes som något högst ovanligt, att den här okända frossan sporadiskt visat sig i byarna häromkring och till och med vid kusten varit af envisare art. — Resande, som passera den lilla staden, ha med förundran saknat åtskilliga de största och skönaste gamla träd, som i mera än ett halft århundrade beskuggat en viss gata åt elfven till. Som kuriositet i dessa tider, då man öfverallt planterar och förskönar, må nämnas, att dessa gamla träd icke förtorkat, utan  a f h u g g i t s  af enskilde, som det heter emedan deras rötter rubbade gatans stenläggning, men rätteligen emedan de för några fönster skymde utsigten åt elfven.


Helsingfors Tidningar nr 56 den 22 juli 1848.


Även vårvintern 2005 avverkades en hel del träd i staden.


Gravgården mot öster. På stenen står .TILL HÄNSOVNA FÄDERS MINNE.. Eftersom gravstenen står utanför muren är den kanske ett minne över sådana som av olika orsaker inte fått begravas i vigd jord.
Foto: Lars Pensar, maj 2005.Tack vare röjningen kan man nu åter se resterna av Ragnören.
Foto: Lars Pensar, maj 2005.


Läs mer:
Originalet på Historiska tidningsbiblioteket 1771—1890.
Fler artiklar ur tidningen
(Inf. 2005-06-08.)