C)  3.  Ur Kyrkoby byordningHärefter följer utdrag ur Kyrkoby byordning.

Såsom tilläggsparagrafer samt angående överenskommelse att antaga byordning är antecknat:

År 1817 Protocoll hållit i Bystämma i Kyrkobyn den 28 juni.

§ 1.

Överenskom byamännen, att Tjenste fålket ej skulle utan husbondens låf få om Sommaren Efter kl. 10 och om vintern Efter kl. 9 Springa i Byn, vid vite 4 Rub. Likaledes föreholles med dansande utan Låf vid vite både för Husbond och den Dansande af Sju Rubel 20 kop. Silfver.

§ 2.

Hvar och En skall vid vite af Fyra Rub. 80 kopek hålla sina fä Broar i godt stånd.
(Därefter med annan stil och troligen senare infört:)

§ 3.

Ingen hvat hvara må får hugga eller Stenga gärdesgårdar med Stölingar*) till bindor, utan endast nytja granqvistar dertill, den som Bryter häremot Plichte för hvarie Stöling Tjugo fem kopek Silfver.

*) Stölingar= unga granplantor av ungefär 1 m. höjd, kluvna i tu för att nyttjas som gärdesgårdsbindor. Sådana bindor av stölingar äro hållfastare än bindor, vilka göras av grankvistar, uppmjukade i eld. Vanan att i stor utsträckning använda stölingar var fördärvbringande för skogarna.

§ 4.

När Bya ålderman tillsäger, om Bya vägens Reparation, skall hvar och En åtlyda hans Befallning, vid vite af Sju rubel 20 kopek Silfver, och om den trässkande ej Reparerar vägen, så skall ålderman, genast på dess bekostnad Låta Reparera den, och genast utmäta både Böter och Kostnad.

§ 5.

Skulle ålderman och Bisittarena försumma, att fullgöra sina skyldigheter, så skall hvar för sig Böta Tjo Rubel i Silfver hälften till Bya Kassan och hälften till Byns fattiga.

Med denna Bya ordning och de däruti utförda Böter förklarar vi oss till alla delar nöjda för oss och våra Efterkommande, hvilket med våra namns underskrivande försäkras. Och skall denna Bya ordning vid först instundande Höste Ting Stadfästas. Nykarleby Kyrko By den 10 November 1821.

På Bya Männernas vägnar:


                                                                   
Jakob Pälkos      Gustaf Fårsbacka       Jakob Fårsbacka
                                                  
       Bisittare             Byålderman                  Bisittare     
 Egenihändjykt

Gustaf Mattsson Broo       Michel Michelson Renvacktar
                                     


Matts Broo      Eric Broo      Anders Ericson Sorfvist
              *                                           

Anders Mattsson Nygård       Henrik Mattsson Harald

              *                                                  *                  
                                                                     
Hans Mattsson Drakabacka

*


Catarina Carlsdotter Michelsbacka


Johan Joh:son Pälkor      Joh: Henric Boman

*                                     
                 

Mårten Mårtenson Högbacka      Matts Renvaktar
            *                                     

          
Carl Mattsson Dracabacka       Erik Jsacson Kärr
                                                                                   

Matts Hindricson Bäck      Jakob Högbacka

          *                                  *     


Eric Ohls      Johan Klockars
                              

Wittna

I. E. Strömback      J. Kärrman


Därefter följer protokoll angående Kyrkoby byordnings stadfästelse. Detta är illa medfaret, varför endast följande är läsbart:

— — — — — —
by Socken i Tin[gshuset å] Domarbacka H[äradshöfdin]ge Boställe i Wä[xala by] den 28 November [— — —]

§ 213.

Sedan Enkan Lovisa Ulrica Ker[rman ] ägare till en del af Haralds [— — —] hemman samt Bonden Da[— — —] utverkat Skriftelig stämning å [— — — — — — —] Nykarleby Kyrkobysboer om de [— — —] tande att vid Härads Rätten [— — —] ställa den emellan desse By [— — —] gångne By-Ordning; så för [— — —] på Enkan Kerrmans wägnar [— — — —] son Herr Råd- och Handelsma[— — —] Joh: Kerrman samt samtelige mäns skrifteligen befullmäktig[ade om] bud nämndemannen Johan [— — —] hvilken så väl som Rådma[— — —] man å Byamännens vägn[— — —] ligt anhöllo om fastställelse [— — —] samma tillökt med 5 §:§: den de jem [— — —] anhöllo måtte till deras efterrättelse [gill]as och stadfästas, och som den blifvit [— — —] läst så

Beslöts:

[Me]d stöd af Kong Brefvet till sam[tli]ge Landshöfdingarne angående Lands [Cul]turens upphjelpande och förbättrande [af] den 20 februarii 1742 samt 37 § uti [den] i anledning deraf Utfärdade By[ord]ning finner Härads Rätten skäligt [till] Nykarleby Kyrkobysboers efterrättelse [fast]ställa den af dem den 28 Juni 1817 [och den] 10 November 1821 antagne By-ord[ning] så vidt deruti icke något före [ko]mmer som strider emot Allmänna Lagen och Utkomna Författningar, som [af]sades. År och dag föreskrifne.

På häradsrättens wägnar.
[— — — — — — —]

 

Alfred Huldén (1932), sid. 53—57.[ ] och ( ) författarens kommentar
{ } min kommentar
* tills vidare utelämnat bomärke