Nykarlebyfullmäktige:

Miljön längs Bankgatan
skyddas genom stadsplan

ETT ÖVERRASKANDE enigt fullmäktige i Nykarleby godkände på måndagkväll att en ny stadsplan skall uppgöras för kvarteren 201—203. Styrelsens förslag i ärendet var efter omröstning att 203:an skulle lämnas utanför den nya stadsplanen, men i fullmäktige vill man ta med kvarteret som bland annat omfattar gamla apoteket och De gamlas hem.


I praktiken betyder stadsfullmäktiges beslut att Byggnadsbyrå H. Backlunds anhållan om att få uppföra ett fyravåningshus på den Pensarska tomten nu avslås. Under den tid som den nya stadsplanen uppgörs kommer det att råda byggnadsförbud i området. Den nya stadsplanen kommer att innebära att byggnadsrätten i kvarteren sänks och det högsta tillåtna våningsantalet bestäms i proportion till nuvarande byggnadsbestånd.

Strax före fullmäktigesammanträdet hade man från det Pensarska sterbhuset inlämnat en skrivelse till fullmäktigeordförande John Strang. I skrivelsen uppgavs det att man under förhandlingar med byggnadsfirman kommit fram till ett kompromissförslag som skulle innebära ett tvåvåningshus med bottenvåning under förutsättning att huskroppen breddades.

Eftersom skrivelsen inte behandlades i styrelsen kunde den överhuvudtaget inte beaktas.

— Vad 203:an beträffar så vet vi att där finns De gamlas hem som inte kommer att ändras på en överskådlig framtid. Apoteksfastigheten och den andra mindre byggnaden däremot kan svårligen restaureras och det vore därför oriktigt att i dethär skedet inta dethär kvarteret i sin helhet i den nya stadsplanen, försvarade Mäenpää styrelsens förslag.

— Men var står vi om byggnadsfirman i morgon kommer in med en anhållan om att få bygga ett trevåningshus på apotekstomten? frågade sig Gustav Björkstrand och vidhöll att hela Bankgatan måste beaktas som en helhet.

Allan Brunell föreslog att det pensarska huset skulle renoveras i ursprungligt skick och inredas till ett ståndsmuseum med inventarier från Herlerska museet.

Tage Ingman framhöll att man inte skall gå in för att idiotrenovera gamla ruckel utan att man skall sträva till att bygga så att nya byggnader faller in i stadsbilden.

Eftersom hela diskussionen i fullmäktige gick i riktningen för att 203:an skulle tas med och ingen stödde styrelsens förslag kunde man enhälligt gå in för att också kvarteret tas med i den nya stadsplanen.


K-G Olin, Jakobstads Tidning den 25 maj 1982.
Ur Lars Pensars samlingar.


Läs mer:
Kultur- och byggnadshistoriskt värdefulla objekt i Nykarleby.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2022-06-30, rev. 2022-06-30 .)