Nykarleby fiskaregilles utställning förra lördags var inte i alls lyckad. De utställda varorna voro nog få, och allmänheten visste ej vilken tid utställningen skulle tagas i betraktande. Ännu kl. 1 på dagen fanns intet att se. Utställningen var ej alls annonserad, utan hade menigheten blott att rätta sig efter en allmänt hållen tidningsnotis. Senare blevo dock utställda saltad och kryddad strömming och inlagda nejonögon. Något första pris kunde inte utdelas för de utställda varorna. II pris 5 mk tilldelades E. O. Olsson och K. Forsblom för saltad strömming; III pris 4 mk. J. Fågel för saltad strömming. För kryddad strömming erhöll Johan Boman II pris 5 mk. För inlagda nejonögon erhöll Gust. Boman II pris 6 mk och G. Byström III pris 4 mk. Utställningen var blott en ringa början; det skall väl nog bli bättre framdeles.

Fiskarena anmärkte, att de inte varit i tillfälle att bereda sig på utställningen. Detta kunde nog ha sin riktighet, men den ringa utställningen gav väl just till följd därav en verklig bild av fiskerinäringens ståndpunkt för närvarande. — Ö. P.

 

Ett fiskaremöte ägde rum i Nykarleby senaste onsdag under fiskeriinspektören A. Sandmans ordförandeskap. Ehuru mötet i tid annonserats, voro jämförelsevis få fiskare tillstädes. En komitté hade uppgjort ett förslag till ny fiskeristadga, och gällde det nu att granska detta förslag och göra de anmärkningar, som däremot med skäl kunde anföras.

Först upptogs frågan om sikryssjornas storlek i älvar och under ett område av fem kilometer från älvmynningen. Hittills har man som bekant ägt rätt att använda ryssjor av obegränsad storlek, men komittén hade föreslagit att man i fiskskyddets intresse skulle begränsa ryssjornas storlek till 1 meter i höjd. De närvarande fiskarena ansågo emellertid, att en sådan ryssja vore för liten och att den nu gällande fiskeristadgans bestämmelse borde bibehållas.

Angående strömmingsstorryssjan ville fiskarena införa en sådan bestämmelse, att den borde få användas blott i den yttre skärgården, och till den 1 juli.

Mötet enade sig om att blott sik av 30 centimeters längd finge fångas, och för att mindre sik ej skulle komma i bragderna borde ryssjorna bindas så, att man hade 18 varv på alnen (eller 60 centimeter), siknäten finge ha 15 varv på alnen, men användes i dessa trakter rymligare bragder.

Måttet på abbornät: 20 varv på alnen, braxnät: 10 varv på alnen, ströminingsnät: 42 varv på alnen i vått tillstånd, för nors och siklöja (kutul): 50 varv på alnen. I dessa trakter fiskade man dessa fiskslag med samma slags bragder som strömming. — För annan fisk fingo näten ha 25 varv på alnen.

Mötet uttalade sig mot användande av strömmingsnot efter islossningen. Detta redskap, som var förödande på sikyngel, användes ej heller i Nykarleby men väl i någon del av Munsala.

Angående fredningstiderna förenade man sig om komitténs förslag att fridlysa siken från den 15 oktober, inte från den 2 oktober såsom nu. — Norsen behövde inte fredas, såsom komittén föreslagit, ej heller abborren, som är en rovfisk och av ringa betydelse för fiskerinäringen åtminstone på denna ort.

Harr och braxen, som voro under 30 cm, borde inte få fångas, ej heller gädda under 40 cm. Efter diskussionens slut uttalade fiskarena såsom ett önskningsmål, att staten skulle inrätta en fiskodlingsbåt av sådan sort som användes i Amerika, och skulle man odla sik och lax.


Jakobstad, 7 oktober 1909, nr 85, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Nejonögon.
En fiskevårdsförening för Nykarleby-nejden.
Fler artiklar ur Tidningen.
(Inf. 2018-10-16, rev. 2018-10-16 .)