Gatubreddningar i Nykarleby
Seminariets vattenfråga löses

HÖGKONJUNKTUREN gör sig gällande i Nykarleby, där industrin expanderar, berättar stadsdirektör Ernest Eklund. Med expanderingen följer en kännbar brist på goda bostäder åt de arbetare som flyttar in från landsbygden. Mycket återstår ännu att göra ifråga om utbyggandet av vatten- och kloakledningarna, vilka arbeten gynnas av en koncentrerad höghusbebyggelse. Seminariet får äntligen sin vattenfråga så att seminarieområdet i vinter ansluts till stadens ledningsnät och får sitt vatten genom reningsverket.Breddningen av Bankgatan är i gång. På bilden ser vi arbetarna Johan Nikunen och Uno Dalroth i full aktion med spett och spade.
[Vid korsningen med Gustav Adolfsgatan mot öster.]


— Det är de trångaste passagerna längs Sollefteågatan och Bankgatan som närmast berörs av de breddningar som påbörjades för två veckor sedan och väntas vara slutförda om ytterligare en vecka, fortsätter hr Eklund. Det var närmast den s.k. dödskurvan på landskommunens infartsväg vid rådhuset som gav signalen till breddningen.

— Vi har inte gett oss i kast med att flytta våra byggnader utan vi vinner vårt syfte med att skära ned trottoarbredden från 4,5—5 meter till 3,5 meter. En enkelsidig trottoarkrympning ger oss 1,5 meter och en dubbelsidig ända till 3 meter bredare gator. Hela tre meter vinner vi t.ex. utanför hotellet.


Seminariet får
ledning över älven

— Nykarleby har det bekymmersamt med sitt ännu bristfälliga vatten. Och avloppssystem, för vars utbyggande åtgår cirka 2 miljoner mk i året. Bl. a. Källbacken med dess nya bosättningsområde står i blickpunkten men kommer att dra stora kostnader, därför att ledningarna måste sprängas ner i jorden. En annan broms har vi däri att stadsplanen fortfarande saknar fastställelse. Vi hoppas dock kunna förelägga stadsplaneförslaget för fullmäktige i vinter. Det är först när stadsplanen är godkänd, som vi kan kartlägga vatten- och avloppsledningarna i deras slutgiltiga utformning.

— En mycket glädjande omständighet är att vi senaste fredag nådde överenskommelse med statsmakten om att en vattenledning med anslutning till stadens reningsverk skall dras till seminarieområdet. Seminariet har ända hittills tagit sitt vatten dels ur brunn och dels orenat från älven.

— Arbetena som skall lösa seminariets vattenproblem skall utföras i vinter då vi drar en ledning över älven. Enbart denna ledning beräknas kosta cirka 2 miljoner men då får vi ha i beaktande att staten svarar för en mycket stor del som den utger i form av anslutningskostnader. Alla arbeten inom seminarieområdet bekostas helt av staten.

— Vatten- och avloppsarbetena i Nykarleby i sommar har inskränkt sig till mindre utbyggnader, reparationer och komplettering av infallsbrunnarna.


Många bostadshus undermåliga

— Med inflyttningen till industrierna följer ett ökat bostadsbehov. Det är inte så att vi akut skulle sakna bostäder helt och hållet men sanningen är den att flera bostadshus saknar alla bekvämligheter och är i ett så pass dåligt skick att lägenheterna i dem inte godtas av inflyttade som vant sig vid bättre bostadsförhållanden.


Kursändring i Arava?

— Vi måste bygga och strävar till att bygga våningshus.  Vi är m. a. o tvungna att koncentrera bebyggelsen, för att därmed undvika ännu större problem i framtiden. Sådana problem som sammanhänger med den redan nämnda dräneringen.

— De flesta minns hur Arava råkade i klämma när det gick som det gick med vårt första Aravahus på Älvbranten. Arava har sedan dess och fullt förståeligt ställt sig skeptiskt mot Nykarleby, som inte fått några nya aravalån. Nu tror och hoppas vi i alla fall att få aravamedel för ett bostadshus som skall uppföras vid Lybecksgatan 5 intill Topeliusparken. Bolaget är redan bildat och alla lägenheterna är placerade.

Stadsdirektör Eklund är optimist men absolut inte fantast. Han är också realist och håller i den egenskapen styvt på att skattebetalarna i Nykarleby inte får belastas för tungt, utan att allt tas på lång sikt.

— Skatteunderlaget i Nykarleby är svagt och medelinkomsten låg, slutar hr Eklund. — Men det innebär inte att vi skall sitta stilla och vänta på bättre tider, som redan nu gått in.


P., Jakobstads Tidning den 28 september 1960.
Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:
Seminariet i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-02-10, rev. 2021-02-10 .)