Sundby.

En inlandsskärgård är förvandlad till vårtiden. Den s. k. Vannäsfjärden och Gästgifvarsviken jämte andra ängsmarker, hvilka under torra somrar äro vattenfria, te sig nu som fullkomliga insjöar. De flesta gårdar i byn kunna denna årstid stå i båtförbindelse med hvarandra. En ganska liflig seglats får man därför också bevittna om vårarna på våra tillfälliga insjöar, ehuru den försvåras af gärdesgårdar, buskar, is och andra hinder, som kunna ställa sig i vägen. Ekstockar, försedda med ruskor, säckar etc., hvilka tjänstgöra som segel, korsa vattnen i alla riktningar, särskildt på söndagarna, då tiden medgifver denna förströelse. Fiske bedrifves äfven i smått. Ehuru vattenfloden värkar lifvande och är en omväxling för landkrabbor, skulle dock sundbyboarna gärna undvara densamma. Utom att vida fält härigenom lida stor skada, ängslador förstöras, gödselhopar bortsköljas från åkertegar, gärdsgårdar förvinna m. m., försvåras äfven samfärdseln betydligt. Det är en ren omöjlighet att till fots komma ut till landsvägen från flere gårdar under öfversvämningstiden. Stundom förekommer vattnet i sådan mängd, att vägarna på långa sträckor blifva alldeles osynliga, hvarför det är svårt, ja till och med lifsfarligt att komma fram med häst och kärra på dylika ställen. Det har äfven händt, att trafiken längs allmänna landsvägen försvårats till följd af vårvattnet. Enligt de gamles berättelser skulle vattnet en gång stigit ända in i bakugnen i en bondstuga, som ligger nära ån.[Gästgifvarsviken och Vannäsfjärden markerade med lila pilar.
Från Karttapaikka.]


Men icke allenast på vårarna förekommer vattnet i öfverflöd härstädes, utan äfven under regnrika somrar, såsom t. ex. i fjol, då flera tiotal skrindor hö måste lämnas obärgade för det myckna vattnets skull.

Orsaken till öfvefvämningarna torde få tillskrifvas det dåliga fallet i Sundby å nedanom Sundby, förorsakadt af åns igendämning. Meningen är dock att råda bot härför, och förberedande åtgärder hafva redan vidtagits för åns upprensning. Enligt hvad vi hört, skulle vederbörande komma för att undersöka saken vid tiden för det högsta vattenståndet. Denna tid är nu inne.


Jakobstads Tidning den 13 maj 1899, nr 19, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Torrläggningsfråga i Österbottniska Posten 1919.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2019-02-05, rev. 2019-02-05 .)