Ramarna för budgeten präglade fullmäktiges jubileumsmöte i NykarlebyJubileumsmötet under torsdag kväll inleddes med tal och fortsatte med mingel då mötet officiellt var avslutat.
Foto: Rebecca Pettersson


Nykarleby fullmäktiges jubileumsmöte blev kort och koncist. Budgetdirektiven för 2021 och planeåren 2022 till 2023 godkändes rakt av enligt stadsstyrelsens beredning.


Vid diskussionen kring budgetdirektiven ifrågasatte Bengt Jansson (SFP) huruvida investeringstaket på 1,5 miljoner bara är en siffra och om det finns planer på leasingavtal och liknande som inverkar på budgeten över tid. 

Stadsdirektör Mats Brandt svarade Jansson med att daghemsbygget i centrum förverkligas genom leasing och såtillvida påverkar budgeten för investeringarna på sikt.


Också Kenneth Nylund (SFP)
och Majvor Grönroos (SDP) bad om ordet efter att ekonomidirektör Gunilla Lillbacka presenterat delårsrapporten och budgetdirektiven. Nylund ville i första hand framföra att SFP-gruppen kunde omfatta ramarna och gav en eloge till alla inblandade i processen med budgetramarna.

– SDP-gruppen kan också omfatta budgetdirektiven, men trots att vi behöver spara vill vi inte spara på de som har det sämst och är mest utsatta, säger Grönroos.

Stadsstyrelsen förslag innebär en nivå på årsbidraget som är drygt 2,5 miljoner euro, under planeåren upp till 3 miljoner, samt ett tak på investeringarna som är 1,5 miljoner euro under samtliga år i investeringsbudgeten. 

SDP-gruppens motion kring att planera för utökade kuratorsresurser inför 2020-års budget sågs nu också som besvarad i och med att stadsstyrelsen konstaterat att det finns ett behov av utökade kuratorsresurser.


Några planer
på åtgärder presenterades dock inte men Mats Brandt framhöll att situationen är en annan nu än då motionen lämnades in.

– I anslutning till svaret på motionen kan nämnas att i corona-epidemins kölvatten har staten lagt till extra pengar. Bildningsväsendet har anhållit om projektmedel från staten om 90 000 euro. Det här ska förstärka speciallärarresurseringen och vi planerar att anställa en skolcoach, säger Brandt.

– Vi är nöjda med svaret såtillvida att vi inser att det finns ett behov. Trots att det är snäva tider och vi får svänga pengarna nås barn och unga som mår dåligt fort av skola och elevvård jämfört med om de ska gå andra vägar, säger Grönroos.

Steven Frostdahl beviljades befrielse från sitt uppdrag som ordförande i revisionsnämnden. Hans ersättare blev Elin Nylund enligt SFP-gruppens förslag.


Även Stefan Grahn
beviljades befrielse från sina förtroendeuppdrag. Fullmäktige beslöt att Mathias Kass ersätter Grahn som ordinarie ledamot i fullmäktige. 

Jubileumsmötet till ära inledde ordförande Mikael Lindvall med ett tal som bland annat innehöll historiska tillbakablickar. 

– I Nykarleby kan du vara för dig själv om du vill, men du är aldrig ensam, säger Lindvall.

Ingen desto livligare diskussion tog fart men när mötet var avslutat bytte de närvarande rum och fortsatte med mingel.


Rebecca Pettersson Österbottens Tidnings webbupplaga, den 3 september 2020.
Lars Pensar ttillhandahöll text och nedanstående bild av fullmäktige uppställda för bild i jubileumsfilmen


Läs mer:
Jubileumsplenum 1970.
Nykarleby 400 år.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2020-09-06, rev. 2020-09-08 .)