Lokalt     Byggen & renoveringar     Nykarleby

Kraftverksbygget har kostat mera tid än pengar – ska snurra till sommarenTill midsommar ska bygget vara klart och den nya turbinen snurra i kraftverksdammen.
Foto: Jonas Brunnström


Bygget av en andra turbin har inte gått som på Strömsö. Men strömlöst har det inte varit. Förseningen har kostat mera tid än pengar.

Redan från start försenades Nykarleby Kraftverks investering i en andra turbin till kraftverksdammen med två år på grund av besvär mot bygglovet.


Då byggarbetet väl kom
igång för två år sedan var planerna att ta i bruk den andra turbinen i februari för tio månader sedan.

– Nu räknar vi med att den nya turbinen ska snurra först till sommaren, eller ett och ett halvt år senare än planerat, säger Janne Öhman, projektledare.

– Vi tar det säkra före det osäkra och väntar ut islossningen och vårfloden innan vi tar den nya turbinen i bruk, säger Bengt Jansson, styrelseordförande för Nykarleby Kraftverk.


Den ursprungliga budgeten
på fem miljoner euro har också spruckit, eller kostnaderna har stigit från fem till cirka sex miljoner euro, av vilka Kraftverket fått ett statligt stöd på en miljon euro.

Att bygga tio meter under vattenytan i allmänhet och intill kraftverksdammen i synnerhet bjöd på större utmaningar än vad man hade räknat med även om man i planeringsskedet gjort grundliga undersökningar av älvbottnen nedanför dammen.

– Läckagen har varit påfrestande. Det krävdes betydligt mera jobb i form av borrningar och markbyggen nedanför dammen för att täppa till alla läckagen och säkra byggplatsen, inklusive dammen, säger Öhman.

Det är också merarbetet med att säkra byggarbetsplatsen tio meter under vattenytan som står för det mesta av överskridningen.Bygget vid kraftverket är kraftigt försenat. Efter mycket om och men lyckades man i somras täppa till alla läckagen och säkra byggarbetsplatsen, där allt i dag flyter på som planerat enligt Bengt Jansson och Tony Forsbacka.
Foto: Jonas Brunnström– Det avtal om själva bygget som vi har med entreprenören är ett ”nyckel-i-hand-pris” som dess bättre inte påverkats av förseningen, säger Tony Eklund, vd för Nykarleby Kraftverk.

Sett till den kraftiga förseningen har den enligt Öhman kostat mera i tid än i pengar.  Sedan mitten av sommaren är vattnet under kontroll och arbetet har också sedan dess flutit på som planerat.

– Att vi beslutat invänta vårfloden innan vi tar den nya turbinen i drift innebär heller inga tilläggskostnader, säger Tony Eklund.

I dagsläget räknar man på Kraftverket att den nya turbinen ska snurra omkring midsommar.

Under hela byggnationen har den gamla turbinen i kraftverksdammen varit i gång. Under normala år står den för cirka 20 procent, eller 100 gigawattimmar, av den el som Nykarleby Kraftverk säljer ut till sina kunder i Nykarleby.

– På grund av sommarens torka har den egna elproduktionen från kraftverket i år stått för endast 10 procent, säger Tony Eklund.

– Å andra sidan har torkan underlättat det pågående bygget, tillägger Eklund.

Den gamla turbinen har en effekt på 4,5 megawatt och den nya 2,15 megawatt.

– Ett normalt bra vattenår räknar vi med att öka vår egen produktion av el med fem procent, säger Eklund.

Fördelarna med den nya turbinen räknas inte endast i den ökade produktionsnyttan utan framför allt i en ökad driftssäkerhet.

– Under det långa driftsstoppet vi drabbades av år 2010-2011 rann vatten, värd en halv miljon euro,  förbi dammen. Med två maskiner i stället för en kan vi säkra den fortsatta driften på ett helt nytt sätt, säger Tony Eklund.

Med kraftverksbygget har stadsborna också fått en ljuspark och Topeliparken ett avslut mot älven som knappt någon kunde drömma om för några år sedan. 

Med kraftverksbygget får stadsborna en bländande ljuspark på köpet. Parken är så gott som klar men hålls inhägnad för att planteringarna ska få rota sig. Foto: Jonas Brunnström


Stensättningen och terrasseringen är klara. Likaså är planteringarna gjorda, gräset sått, automatbevattningen och belysningen på plats.

– Ljusparken är fortsättningsvis inhägnad för att planteringarna och gräset ska få rota sig ordentligt, säger Bengt Jansson.


Till sommaren ska ljusparken
vara klar för att tas i bruk av stadsborna. Då kraftverksbygget är klart till våren snyggas också den sista biten, eller byggarbetsplatsen omkring kraftverket upp.

Kraftverket har också åtagit sig uppgiften att sköta ljusparken under ett par år innan staden sannolikt övertar skötseln.

– Resultatet är stiligt jämfört med den otillgängliga sluttningen av sly som tidigare kantade Topeliparken och skymde utsikten över älven, säger Bengt Jansson.
”Både den nya turbinen och ljusparken är långsiktiga satsningar och de kommer inte att synas på våra kunders elräkningar.”
Bengt Jansson
 

De häftiga ljusarrangemangen
som parken redan ruvar på kommer dock att bli synliga först i kvällsskymningen nästa sommar.

Förutom att grunden till den nya terrasserade parken byggts av muddermassor och stenar från älven har Kraftverket satsat drygt 400 000 euro i parkbygget.

– Både den nya turbinen och ljusparken är långsiktiga satsningar och de kommer inte att synas på våra kunders elräkningar, lovar Bengt Jansson.

Trots att Nykarleby Kraftverk höjer elpriset för sina kunder vid nyår hör Kraftverket fortsättningsvis till dem med lägst elpris i landet.


Förutom att Kraftverket
under en lång räcka av år klarat att hålla sig under landsmedeltalet för sitt elpris har kraftverket också årligen klarat av dammhyran på knappt 400 000 euro till staden Nykarleby och en årlig utdelning till ägaren på cirka 300 000 euro.


Britt Sund, Österbottens Tidning, webbupplagan den 27 december 2018.


Läs mer:
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2018-12-28, rev. 2018-12-28 .)