Nkby hårdjobbar för skolan
Schantzka ’palatset’ rivs?Olämpligt för skoländamål är den här fastigheten, det s.k. Schantzka palatset, I bakgrunden skymtar den lika oanvändbara verkstadsbyggnaden. Omdaningen fortsätter i de ärevördiga seminariekvarteren.


NU HÅRDDJOBBAR Nykarleby för sin högstadieskola. Igår besökte en av stadsstyrelsen tillsatt arbetsgrupp länsstyrelsens skolavdelning, där man enades om att staden om möjligt skall presentera ett byggnadsprogram för skolan i augusti — om det går enligt planerna skall programmet godkännas i september, varpå detaljplaneringen vidtar.

GÅR DET RIKTIGT bra kan statspengar komma redan 1976!

ENLIGT DET förslag till användning av befintliga (seminarie-)byggnader, är det meningen att både det s.k. Schantzka palatset och verkstaden [eg. uthuset] skall tas ur bruk, eventuellt ska de rivas. Något beslut har tillsvidare inte fattats och byggnadernas framtid är bl.a. beroende av var den nya högstadieskolan placeras.


Nykarlebys skolfråga är ett segt och elakt ärende, som stundom irriterat nykarlebyborna, stundom länsskolavdelningens och skolstyrelsens folk. Det är också ett ärende som dragit ut på tiden och som har fått stadsborna att av omtanke om barnens säkerhet ta till grovt artilleri.

I slutet av maj uppvaktade staden i Helsingfors. Då hade stadens papper legat på skolstyrelsen i ungefär ett halvt år utan att bli åtgärdade. Att ingenting gjordes berodde på att handlingarna var bristfälliga: det är dessa brister som igår diskuterades med länsskolavdelningen och som nu avlägsnas i brådskande ordning.

I huvudsak gällde det att skriftligt förklara hur man använder och skall använda befintliga byggnader. Enligt det förslag som föreligger skall man som sagt ta det Schantzka palatset och verkstadsbyggnaden ur funktion, medan den gamla huvudbyggnaden skall tjäna som klassrum för både högstadiet och gymnasiet, vilket är i enlighet med tidigare planer. Seminariets s.k. nybyggnad skall inrymma både klassrum och specialsalar.

Den nybyggnad som krävs placeras troligen på andra sidan om landsvägen, alltså på samma sida som det Schantzka palatset.

Vid stadsfullmäktiges sammanträde i veckan inlämnade Sfp-gruppen en motion vari den begär att en byggnadskommitté skall tillsättas.

— Det var det snabbaste sättet att driva ärendet, säger [folkhögskol]rektor Gustav Björkstrand, som tillsammans med skoldirektör Pehr Tonberg och stadssekreterare Bror Åström bildar arbetsgruppen. Den 17 juli behandlar skolnämnden byggnadsprogrammet. Det är tillsvidare inte bestämt om ändringarna blir så pass stora att stadsfullmäktige måste ta ställning till dem.

— Får vi byggnadsprogrammet godkänt i september, bör arbetet på detaljritningarna omedelbart inledas och då bör också byggnadskommittén vara tillsatt, säger Björkstrand. Ett diplomarbete av stud. Stefan Ahlblad kan tjäna som grund för arbetet, även om bl.a. sparprogrammet kräver korrigeringar.

— I och med att byggnadsprogrammet godkänns kan vi ansöka om byggnadstillstånd och erhålla om statsbidrag, vilket i bästa fall kan ges redan nästa år, säger Björkstrand, som menar att man i det här skedet inte mera skall söka syndabockar, utan i stället arbeta hårt för att uppnå de uppställda målen.S-man [Alf Snellman], Jakobstads Tidning den 11 juli 1975, min tolvårsdag.
Margite Enlund tillhandahöll.Det nya högstadiet stod klart höstterminen 1978 och genomgick ett antal ombyggnader under årens lopp. Bland annat ersattes det platat taket med sadeltak. Trots det utdömdes skolan 2021.


Läs mer:
Småningom fick huset byggnaden namnet Residenshuset och var rivningshotat igen år 2016.
Seminariet i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-09-19, rev. 2021-09-19 .)