NYKARLEBY:

Tekniska museet
seglar i motvind

DET ser inte ljust ut för det tekniska museum som Nykarleby Museiförenings tekniska sektion har planerat. Stadsfullmäktige har tidigare beslutat att föreningen får flytta bort den gamla järnvägsstationen från Rummelbacken och att staden i så fall anvisar en lämplig tomt för ändamålet.

I ett svarsbrev säger föreningen att den inte kan åta sig att bekosta bortflyttningen, men att man tar på sig att restaurera fastigheten ifall staden bekostar flyttningen.


Som ett alternativ nämner sektionen gamla köttkontrollen vilken skulle lämpa sig som utställningsutrymmen. Museifolket beklagar dock att fastigheten inte har något kulturellt värde.

Ett tredje alternativ skymtar också fram i sektionens skrivelse i form av en kartskiss, där man ritat in stationsbyggnaden i sydvästra hörnet av Juthbackaområdet. På skissen har man också ritat in den smalspåriga järnvägen för ångloket sektionen har löfte om.

Stadens byggnadskontor ställer sig i en skrivelse negativ till alla förslagen. Hänvisande till fullmäktiges beslut konstaterar byggnadskontoret att staden inte kan bekosta bortflyttningen.

Beträffande köttkontrollen noteras det i skrivelsen av fastigheten ligger på gatuområdet. På grund av trafikproblem samt avsaknad av parkeringsplats, vill byggnadskontoret inte gå med på det här förslaget. En fördel med köttkontrollen ser man dock i närheten till museerna.

På Juthbackaområdet skulle den gamla stationsbyggnaden bli direkt malplacerad, anser byggnadskontoret och hänvisar till stadsplanen som stadgar att endast anläggningar för camping och turism får uppföras på området.

Stadsstyrelsen har ännu inte tagit ställning till frågan.


K-G Olin, Jakobstads Tidning den 9 juni 1983.

Köttkontrollen som tänkt tekniskt museum med Anders Fors d.ä. som primus motor kände jag till, men detta alternativ hade gått mig helt förbi. Det blev lok och järnväg, Nykarleby Jernväg, men start tre år senare i Kovjoki musei- och hembygdsförenings regi.


Läs mer:
Tekniskt museum av Bo Kronqvist.
Museet av Erik Birck.
Tema Nykarleby Jernväg.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2022-09-18, rev. 2022-11-27 .)