Telefonkiosk vid
Andra sjön

NU FÅR ANDRA SJÖN en telefonkiosk om styrelsens förslag till fullmäktige godkänns. Staden anvisar plats och köper kiosken, vilket ger en kostnad om 3 500 mk. Staden skall också garantera Jakobstadsnejdens Telefon Ab en inkomst på minst 600 mk per år i samtalsavgifter. När nätgruppen ansluts till fjärrautomatnätet får man också möjligheter att ringa rikssamtal från telefonkiosken vid Andra sjön.


Telefonbolaget svarar för anslutning, linje, automatutrustning och skötseln av telefonkiosken. I vår har flera villaägare vid Andra sjön skaffat telefon och anslutningsmöjligheter finns för flera telefoner.

[Telefonkiosken kom 1975 enligt Mats Blomqvists noteringar.]

Föreningen De gamlas hems anhållan om bidrag på 75 000 mk från staden för utbyggnaden av hemmet har beviljats av stadsstyrelsen. Medel finns i budgeten för åldringsbostäder. Nykarleby landskommun har tidigare beviljat föreningen samma summa. Bidraget utbetalas i tre rater.

Nya ledningar för vatten och avlopp skall läggas ned längs Mathesiusgatan mellan Bankgatan och Borgaregatan, dvs. utanför hälsovårdscentralens bäddavdelning. De gamla ledningarna är i dåligt skick och underdimensionerade, vilket har vållat bäddavdelningen en hel del problem. Kostnaden för arbetet beräknas till 30 000 mk och medel finns i budgeten. Det är meningen att gatan skall oljegrusbeläggas och att arbetet skall utföras innan dess.

Stadsstyrelsen har gett mätningsavdelningen i uppdrag att räkna fram ett pris på tomtmark i staden. Många innehavare av arrendetomter har frågat sig för om möjligheterna att få lösa in sina tomter och ett pris skall framräknas varefter man får ta ställning till om tomterna skall säljas eller inte.Jakobstads Tidning den 8 maj 1974.
Ur Sigfrid Bertlins klippböcker i Nykarleby släkt- och bygdeforskares arkiv. Kiosken stod ganska mitt emot hamnvaktstugan och är borttagen sedan många år.


*     *     *

 


Det har irriterat mig [och mig] att ”Vyerna” väl saknat foto på telefonkiosken vid Vaktstugan vid Andra sjön. Tack vare dagens stormväder passade det bra att ”städa” och då hittade jag detta foto.

Kusin Annika Blomqvist vandrar med sina barn Rikhard  (f. 1994) och Sandra (f. 1991) ner till stranden vid Andra sjön från Nybo sommaren 1997. De kommer just till Vaktstugan (vägg och knut syns till höger i bild) och i bakgrunden syns den aluminiumfärgade telefonkiosken. Avsaknad av asfalt (kom 2000) hjälper datera fotot, likaså storleken på barnen.

Sedan är det en annan femma att komma med årtal när telefonkiosken försvann.


Mats Blomqvist.
(Inf. 2020-11-02.)


Läs mer:
Fler kiosker.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2018-03-08, rev. 2024-02-21 .)