Nykarleby telefonbolags ordinarie bolagsstämma egde rum den 3 jan. och valdes därvid till värkställande direktör för 1901 bryggmästaren A. Herler med 14 röster af 21. Emedan direktören, som enligt stadgarna stall leda ordet vid bolagsstämman, var frånvarande och hans ombud icke ville åtaga sig uppdraget, ajournerades bolagsstämman till den 5 jan., då hr Herler ledde förhandlingarna. Föredrogs först frågan om bolagets räkenskaper. Revisorerna, hrr J. F. Barck och G. Lönneström, hade vid granskningen af räkenskaperna kommit till olika resultat. Den förre anmärkte, att direktören icke enligt en tidigare bolagsstämmas beslut i början af hvarje år uppgjort och låtit trycka en förteckning öfver bolagets delegare, ej häller, såsom han bort, annonserat om nya delegare, som i bolaget inträdt, hvarför man icke kunde bilda sig någon riktig uppfattning om de inkomster, bolaget bort hafva af årsafgifterna. Oredan blef större därigenom, att direktören äfven bedrifvit enskilda affärer med telefonledningar. Dessutom syntes det oegentligt, att bolaget hade skuld hos direktören, ehuru utestående rester, som just direktören bort indrifva, betäkte denna skuld.

Hr Lönneström har funnit räkenskaperna i behörigt skick, alldenstund af direktören för bolagets räkning inköpta och försålda ledningar voro lika, men voro båda revisorerna ense därom, att det stannade direktören till last, att han ej uppburit några afgifter för ledningen till Jeppo. — Med anledning af alt detta beslöt stämman att af direktören fordra en noggrann förteckning öfver ledningarnas antal och förändringar under hvarje år, då man annars icke kunde bilda sig en riktig uppfattning af inkomstposterna, och skulle de gjorda anmärkningarna delgifvas den förre direktören.

Frågan om telefonledningen till Munsala, som åter var före, afgjordes sålunda, att telefonegarena i Munsala skulle, såsom delegarena i staden, få anslutning till Nykarleby central mot en afgift af 120 mark, och skulle sedan vanlig årsafgift, för närvarande 30 mk, för ledningen erläggas.

Beträffande frågan om telefonen vid Andra sjön beslöts, att bolaget skulle å Marielund underhålla telefon för allmänheten mot en afgift af 10 pi pr samtal.
Till sist afsade sig den nye direktören sin befattning.


A. P., Jakobstads Tidning den 12 januari 1901, nr 4, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Staden får telefon av Erik Birck.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2018-05-02, rev. 2018-05-03 .)