Johan 1752—1820 och John Jakob 1787—1853 Julin


1.  Johan  J., apotekare, naturforskare, f. 26 sept. 1752 i Västerås, d. 29 maj 1820 i Åbo, blef 1782 apotekare i Nykarleby (Finland) och 1783 i Uleåborg, där han sedermera vistades till 1814, J. utöfvade i Uleåborg en betydande allmännyttig verksamhet. Han bragte sitt apotek i ett förträffligt skick och motarbetade verksamt den i Finlands nordliga bygder allmänna folktron på trolldomens företräde framför andra läkemedel. Tillika idkade han naturhistoriska studier. Hans samlingar af högnordiska föremål voro bland de rikaste, som denna tid funnos. J. författade åtskilliga smärre vetenskapliga uppsatser. I Vet. akad:s handlingar finnes hans Försök till upplysning om Uleåborgs climat (1789, 1800), i "Läkaren och naturforskaren", bd XIII, Berättelse om den i Kemi socken i Österbotten grasserande pestsjukdom, i Patriotiska sällskapets hushållningsjournal Bref om de i Österbotten, särdeles omkring Uleåborg, samlade naturalier (1792, 1800). Bland hans öfriga arbeten må nämnas Nytta och bruk af medikamenterne uti hus- och rese-apotek (1799). J. var medlem af Vet. akad. sedan 1791. 1814 sålde han sitt apotek i Uleåborg och köpte ett apotek i Åbo. Han erhöll assessors titel 1814.


[Läs mer:
Johan Julin i Nykarleby stamapotek 150 år av Woldemar Backman.]


2.  John Jakob  J. (sedermera adlad med namnet von  J u l i n), den föregåendes son, affärsman, f. 5 aug. 1787 i Uleåborg, d. 11 mars 1853 i Helsingfors, inköpte 1811 universitetsapoteket i Åbo. Sedan han under vidsträckta utländska resor vunnit inblick i industriens och handelns olika grenar, egnade han sig i hemlandet åt omfattande affärsverksamhet. Han dref 1815—27 en tobaksfabrik i Åbo, var delegare bl. a. i Åbo varfsbolag och hade del i stadens flesta skepp. 1822 blef han genom köp egare af Fiskars bruk med därunder lydande vidsträckta egendomar. Genom hans energiska verksamhet blef detta bruk snart ett af Finlands förnämsta industriella etablissemang (se  F i s k a r s).  Han inrättade 1820 i Åbo på egen bekostnad den första lancasterskola i Finland och genomdref 1822 i samma stad inrättandet af en sparbank, likaledes den första i Finland. J. erhöll bergsråds titel 1835 och blef adlad 1849.


Läs mer:
100 år Sparbank i Nykarleby av Inger Luoma.


Nordisk familjebok (1910).
(Inf. 2005-01-30.)