Nykarleby stamapoteks apotekare.

11.7 1782 — 11.7 1932.

Av  W o l d  B a c k m a n

 

      [År]
1 Johan Julin 1782—1783 2
2 Anders Kihlgren 1783—1801 18
     änkan 1801—1803 3
     barnen och Reinhold Hellström 1803—1804 2
3 Ehrenfried Kantzau 1804—1819 15
4 Adolf Fredrik Forsell 1819—1824
(Flyttade till
staden 1821)            
5
5 Adrian Reinhold Bastman 1824—1831 7
6 Johan Benzelstjerna 1833—1849 16
       änkan 1849—1850 2
7 Niclas (Nils) Malmberg 1850—1876 27
       Petter Adolf Silfverberg 1876—1879 4
8 Klas Henrik Ekroos 1880—1894 15
9 Ivar Strandell 1894—1901 7
10 Gustaf Eliel Roos 1901—1917 18
11 Oskar Waldemar Wilkman 1917—1952 36
12 Mikael Nylander 1952—1979 28
13 Anna-Lisa Westberg 1979—2010 22
14 Mervi Björn 2010—2023 13
15 Majbritt Björklund 2023—  

 


I det följande meddelas några biografiska uppgifter i kronologisk ordning över de elva apotekare, som under de gångna 150 åren varit här verksamma.


1. JOHAN JULIN var född i Vesterås, Sverge, 26 sept. 1752. Han var son till tullskrivaren, sedan förvaltaren vid sjötullen i Enköping, Erik Julin och Anna Maria Törngren. Ingick på apoteksbanan 1766, blev provisor 1780. Förestod därefter apotek i Stockholm till 1782, då han avlade apotekarexamen i Uppsala. Erhöll 11 juli 1782 privilegierna på apoteket i Nykarleby såsom dess första apotekare. Sålde detsamma dock redan följande år då han köpte apoteket i Uleåborg och inrättade filial i Torneå. År 1814 inhandlade han sig apoteket i Åbo och erhöll samma år kollegieassessors titel. Han var en ivrig naturforskare och hopbragte rika naturaliesamlingar. Han anlade också i Åbo en betydlig plantage för medicinväxter. Han var medlem av flere lärda sällskap i Stockholm, Göteborg, Lund och Åbo. Utgivit en mängd arbeten på flere av naturvetenskapens områden (fysik, kemi, zoologi, klimatologi), för vilka han tilldelats 15 medaljer. Han dog i Åbo 29 maj 1820. — Gift 1783 med Albertina Karlberg, dotter till apotekaren i Uleåborg Jakob K. och Elisabet Bång. — Hans son, apotekare och innehavare av Fiskars bruk, blev adlad under namn av von Julin. Den ovannämnda apotekaren Johan Julin är således den finländska stamfadern till släkterna Julin och von Julin [till vilken Mannerheim hör, meddelade Lars Pensar].

[Johan Julin i Nordisk familjebok.
Den första luftballongen i Finland i Österbottniska Posten 1931.]


2. ANDERS KIHLGREN var född i Uppsala 1754. Han kom från Stockholm 1783, erhöll privilegium på Nykarleby apotek 5 aug. 1783. Han dog här i ”hetsig feber” 23 febr. 1801. Han gifte sig i Nykarleby 29 nov. 1787 med Anna Helena Kikovia, dotter till kapellanen i Nykarleby Olav Kikovius och Anna Margareta Nyman. Änkan upprätthöll, apoteket och in efter hennes död (8 febr. 1803) barnen med provisor Gustaf Reinhold Hellström som arrendator till oktober 1804, då barnen flyttade till Uleåborg, och apoteket såldes åt.


3. EHRENFRIED KANTZAU vars privilegiebrev är daterat 2 okt. 1804. Han var född i Vasa 27 nov. 1765, son till apotekaren därstädes Joachim Christian Johannis Philippi Kantzau och Magdalena Brinck. Släkten härstammade från Stralsund. Apotekaren Ehrenfried Kantzau genomgick trivialskolan i Vasa samt blev student 1783. Han reste sagda år till Stockholm, där han blev provisor. Konditionerade i Stockholm, Karlstad och Vasa till dess han erhöll privilegium på apoteket i Nykarleby. Han avled här 25 maj 1818 i lungsot. — Gift i Vasa med Albertina Soller, dotter till kronobrännmästaren i Vasa Petter Soller (från Dalarna i Sverge) och Katarina Löv. (En hennes syster var gift med rådmannen i Nykarleby Petter Abraham och Johan Adolf Lybecks far). Efter mannens död flyttade änkan med sina fem barn år 1820 till Vasa.


Ehrenfried Kantzau.
5x6,8 cm, Åbo museicentral. Finna.fi.

Papperslapp i tillhörande etui:

Ehrenfried Kantzau, aptekare i Nykarleby g.m. Albertina Soller, dotter Albertina f. 12/2 1810 † i Mustiala 21/2 1866, g.m. handlanden i Kaskö Peter Granberg (f. 1805 i Wasa † i Kaskö 1852) — dotter Sofia Kantzau, f. i Nykarleby 4/10 1815 † 11/5 1852, g.m. Fredrik Wilhelm Granberg. I Sofia Kantzaus slägt har miniatyren gått. Köpt i april 1925.
(Inf. 2022-09-28.)


4. ADOLF FREDRIK FORSELL köpte apoteket redan 1819, inflyttade hit 1821, men fick sitt privilegiebrev först 2 dec. 1823. Han var född i Padasjoki 18 april 1794 son till kornetten Carl Jakob F. och Ulrika Lovisa Stenroth. Redan samma år, som privilegiebrevet utfärdades, sålde han apoteket åt nedanstående. Men det måste blivit något mankemang med försäljningen, ty han bortflyttade först 1827 och efterträdaren erhöll sitt privilegium först 24 nov. 1829. Han arrenderade åren 1824—26 den del av Smedsbacka hemman, som tillhörde svärfadren. Vid sin bortflyttning från orten vände han samtidigt ryggen åt sitt förra yrke och blev länsman i Ilmola, samt senare advokatfiskal i tullstyrelsen. Han avled i Padasjoki på Viuru bruk 7 maj 1862. — Gift i Nykarleby 1 jan. 1822 med Maria Catarina Mathesius, dotter till pädagogen och kaplanen i Nykarleby Nils M. och Maria Elisabet Juthe.


5. ADRIAN REINHOLD BASTMAN hade från Borgå inflyttat redan 11 febr. 1824, men erhöll som redan nämnts sitt, privilegium först 24 nov. 1829. Han var född i Ulfsby 1 aug. 1797. Han synes ha kommit på ekonomiskt obestånd och måste sälja apoteket redan 5 okt. 1831. Han förde här en bekymmersam tillvaro, boende som hyresgäst på olika ställen i staden, år 1833 reste han till Nyslott, men återvände redan samma år och bosatte sig då under 1833—34 på Forsbacka hemman. Avled i staden i ”bröstfeber” 5 nov. 1850. — Gift 1:o den 12 dec. 1826 med Brita Helena Hedensvärd (dog här kort efter sin hitflyttning i lungsot) samt 2:o med Hedvig Lindroos (död här 21 febr. 1842).


6. JOHAN BENZELSTIERNA köpte av sin företrädare apoteket 5 okt. 1831 och erhöll privilegiebrev 15 sept. 1833. Han var född i Stockholm 8 aug. 1898, son till kaptenen, kommendanten på Karlshamns kastell, Jesper Albrecht B. och Catarina Dorotea Wettergren. Apotekselev i Viborg 1821. Farmaceut 19 april 1826. Konditionerade i Viborg, Åbo och Gamlakarleby. Apotekare 3 juni 1830. Inflyttade från sistnämnda ort 1831. Naturaliserad finsk adelsman 15 febr. 1837. Brunnsintendent vid Nykarleby hälsokälla. Lät på egen bekostnad putsa upp Brunnsholmsrestaurangen och anlade en kägelbana (1836). Tolagsbokhållare 15 juni 1840 och tillika vågskrivare 15 maj 1845. Död i Nykarleby 7 aug. 1849 i lungsot. — Gift i Jakobstad 2 okt. 1832 med Augusta Vilhelmina Becker (död här 26 jan. 1893).

[Mer om B. av Backman.]

 7. NICLAS (NILS) MALMBERG köpte apoteket av sina företrädarens arvingar 6 april 1850 samt erhöll privilegiebrev 29 aug. 1851. Han var född i Jakobstad 3 juni 1818, son till sjökaptenen Nils M. och Elisabet Blomström. Efter att ha genomgått Jakobstads pädagogi, inskrevs han som apotekselev i Gamlakarleby år 1831. Konditionerade sedan i Karlskrona, Åbo, Helsingfors, Kuopio m. fl. orter. Kom som provisor från Kuopio till Nykarleby 1846, samt flyttade i slutet av 1847 till Helsingfors, varifrån han redan 1850 återvände till Nykarleby för att övertaga det genom företrädarens död lediga apoteket. Han var under sin Nykarlebyvistelse agent för Österbottens ångfartygsbolag. Ägde sedan 1862 Sandnäs glasbruk i Munsala, först tillsammans med vaccinatören Ehnqvist, sedan ensam 1865—73. Under hans tid uppbrann den gamla apoteksgården, och han uppförde det nuvarande apoteket. [Uppfördes av Wasenius enl. Birck.] Han var delägare i Nykarleby Skeppsvarv. Avled 1 juni 1876 i Nykarleby i frossa. Gift i Vasa 21 juni 1857 med Matilda Sjöberg, dotter kronofogden Mikael Vilhelm S. och Sofia Schroderus. Efter apotekar Malmbergs död sköttes apoteket för barnens räkning (hustrun hade avlidit redan 15 febr. 1875) av apotekar Petter Adolf Silfverberg, som hitkommit från Virmo 1878, gifte sig här 24 maj 1879 med fröken Verna Malmberg samt avflyttade till Ekenäs 27 okt. 1880. [Far till Viktor Malmberg. Efter stadsbranden. Spanmålskontrollör.]


8. KLAS HENRIK EKROOS inköpte apoteket 1880, på vilket han erhöll privilegiebrev 2 nov. 1880. Han var född i Pernå 30 dec. 1845, son till kronolänsmannen Karl E. i dennes andra gifte med Sofia Lindroos. Efter skolgång i Borgå gick han in på apoteksbanan som elev i Viborg. Farmaceut 1865, konditionerade i Lovisa och Helsingfors. Provisor 1870, blev första man på ett av apoteken i Åbo 1872. Flyttade 1875 till Helsingfors, där han blev arkivarie och expeditionsföreståndare vid Lutherska Evangeliiföreningen, till dess han som apotekare flyttade till Nykarleby. Inrättade 1889 i sitt apotek en vattenfabrik. Tog i Nykarleby initiativ till lutherska bönehusföreningen. (stadgar stadfästade 26 juni 1895). Han hade tidigare inköpt en tomt, och där låtit uppföra ett bönehus, vilket sedan överläts åt föreningen för en billig penning. Medlem i stadsfullmäktige sedan1886, dess viceordförande under 1894. Sålde apoteket i slutet av 1894 och flyttade med sin familj till Helsingfors i augusti 1895. Han blev åter arkivarie i Evangeliiföreningen och år 1896 ordförande i samma förening. Flyttade år 1914 till Borgå, där han avled 6 juni 1925. Gift 1:o i Raumo 1 aug. 1876 med Ida Fredrika Sjöblom (död i Nykarleby 6 febr. 1888) samt 2:o 13 aug. 1888 med Edla Emilia Panelius (änkan lever i Helsingfors). [Wasa Aktie Banks förste direktör. Minnesruna i Österbottniska Posten.]


9. IVAR STRANDELL erhöll i privilegiebrev 21 jan. 1895. Han var född i Åbo 5 nov. 1866. Ingick på apotekarbanan 1884 som elev vid apoteket i Nystad och avlade 1888 farmaceutexamen. Efter att under åren 1888—92 konditionerat i Åbo, avlade han provisorsexamen 1893. Efter att ytterligare ett år konditionerat i Åbo köpte han apoteket i Nykarleby samt 1901 4:de apoteket i Åbo. Donerat till Åbo akademi 100.000 mark. Avled i Åbo 24 maj 1929. Gift i Åbo 29 dec. 1894 med Aina Rauha Nordfors. [Engagerad i Brunnsholmarna.]


10. GUSTAF ELIEL (Gusti) ROOS Köpte apoteket i jan. 1901 och erhöll privilegiebrev 4 febr. 1901. Han var född i Nykarleby 21 okt. 1861, son till rådmannen därstädes Elias Roos och Anna Ottilia von Essen. Efter att ha besökt lyceet i Vasa gick han på apoteksbanan 1881 (konditionerade som elev i Tammerfors och Jorois) avlade farmaceutexamen 12 sept. 1885. Konditionerade såsom farmaceut i Alavo, Nykarleby och Lappajärvi. Provisor 11 maj 1892. Erhöll privilegiet på apoteket i Alavo 21 mars 1893. Under sin Nykarlebyvistelse intresserad kommunalman (medlem av stadsfullmäktige, drätselkammare samt i diverse kommittéer). Sålde apoteket 1917. Sedan bosatt i Vasa under 3 år medarbetare i det branderska apoteket samt därefter under sex år föreståndare för Södra Finlands banks filial i Vasa. — Gift i Åbo 28 aug. 1895 med Alexandra Fredrika Nordman.[Apotekare Roos med kvinnliga expediter på 1910-talet. Det intressanta är att den ståtliga kassaapparaten då redan fanns med. Förstoring.
     Lars Pensar tillhandahöll och kommenterade bild ur Nykarleby museums samlingar.
Kuvert skickat av Roos. Roos hade den första motorbåten. Med i festkommittén för sångfesten 1914. Minnesruna.
(Inf. 2009-02-11.)]


11. OSKAR VALDEMAR WILKMAN övertog apoteket 1917 och erhöll privilegiebrev 25 juli 1917. Han var född i Lovisa 17 sept. 1887 [död i Nykarleby 1 nov. 1940], son till sadelmakaren Johan Henrik V. och Maria Norring. Ingick på apoteksbanan 1 juni 1904. Konditionerat som elev i Kotka och Lovisa. Farmaceut 4 dec. 1907. Tjänstgjort som sådan i Gamlakarleby. Provisor 9 nov. 1913 samt konditionerat i Brahestad, Teuva och Gamlakarleby. Innehar fortfarande apoteket i Nykarleby. Intresserad kommunalman (medlem av stadsfullmäktige, ordförande i drätselkammaren, m. fl. kommunala uppdrag). Sedan 1 jan. 1931 stadsdirektör i Nykarleby. Startat 1920 i Nykarleby Stevedoring & C:o A.-B. och dess direktör sedan starten. En av grundläggarna av Nykarleby Samskola (1919). Gift 4 juli 1917 i Åbo med farmaceuten Julia Elisabet Lindström, dotter till sjökapten Gustaf Arvid L. och Anna Elisabet Rossander. [Wilkman 50 år. Hyllning. Minnesruna. Intervju med Julia. Gravsten. Fler stadsdirektörer. Sonen Börje Wilkmans minnen.Alla sidor där Wilkman nämns.]


Woldemar Backman, Österbottniska Posten nr 27/1932.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.

12. LAURI MIKAEL NYLANDER 1952–1979. Född 26/3 1909, död 13/1 1979. Gift med Ruth Signhild Louise f. Bäck den 26/10 1911 † 19/12 1997.

[Badinrättningen början till utvecklingen av Håkan Anttila.]

 

13. ANNA-LISA WESTBERG 1979–2010. Flyttade apoteket till Torghuset 1980.14. MERVI BJÖRN 2010–2023. Flyttade apoteket till till f.d. polisens lokal i Ämbetshuset. Övertog apoteket Medi i Jakobstad i maj 2022, men hade kvar Nykarleby apotek.15. MAJBRITT BJÖRKLUND 2023–.Läs mer:
Nykarleby stamapotek 150 år av Woldemar Backman.
Apoteket i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2004-06-08, rev. 2023-08-03 .)