JutasSlagfältet vid Jutas.

Jutas, by i Vasa län, Finland, 4 km s. om Nykarleby vid föreningspunkten mellan vägen från Tavastehus genom Lappo och strandvägen från Vasa, bekant genom slaget 13 sept. 1808. Efter motgången vid Salmi 2 sept. s. å. fortsatte fältmarskalken Klingspor med finska arméns hufvudstyrka återtåget och valde därvid vägen till Vasa, medan den svaga l:a brigaden under öfverstelöjtnant Reutersköld hänvisades till vägen Lappo—Jutas—Nykarleby för att skydda densamma. Ryska hufvudstyrkan under general Kamenski följde Klingspor; hvaremot general Kozatjkovskij med omkr. 2,000 man sändes efter Reutersköld. Denne drog sig 12 sept. tillbaka till Nykarleby och lämnade vid den viktiga punkten J. endast en bataljon. Det var fara värdt, att Kozatjkovskij genom att bemäktiga sig denna punkt kunnat afskära vägen för hufvudstyrkan, som drog sig tillbaka på strandvägen. För att förekomma detta bröt den från sitt sjukläger uppstigne von Döbeln upp med sin af föregående marscher uttröttade brigad (endast två bataljoner björneborgare) jämte major Gyllenbögels landtvärnsafdelning under natten till 13 från Munsala och framkom kl. 10 f. m. nämnda dag till ifrågavarande vägskäl, strax s. om hvilket ställning togs. Efter middagen anlände ryssarna och öfvergingo till anfall. Striden blef hårdnackad, men slutade därmed, att ryssarna trängdes tillbaka och att vägen var fri. — Minnet af slaget har blifvit bevaradt i Runebergs vackra dikt ”Döbeln vid Jutas”; 29 juni 1885 restes på slagfältet en minnesvård, och 13 sept. s. å. aftäcktes en därpå anbragt byst af von Döbeln.


Nordisk familjebok (1910).
C. O. N. [Nordensvan, C. O., öfverste vid Värmlands regemente.]


Läs mer:
Originallitografin.