Socklot. Hemman och husbönder 1548—1850 av Rudolf Olson.

 

16. RANK


Hemmanets storlek 1/2 mantal. Som många andra hemman i Socklot var Rank öde och obesatt långa tider under 1600-talet, eller brukades av andra bönder i byn. År 1583 skattade hemmanet för 11 spannland odlad jord motsvarande c:a 1 1/4 hektar. Samma år fanns endast en ko på hemmanet.

Hemmansnamnet kan ha sitt ursprung i personnamnet Ranke eller rank, ranke = "bogträ kring hästens hals". 20)

Värt att notera i detta sammanhang är en tragisk olyckshändelse under en säljakt år 1691 [1690?] där bonden på Rank, Erik Berthillsson, samt 11 andra bönder från Nykarlebynejden omkom. Vid Nykarlebytinget 17 februari 1692 var denna olycka upp i rätten genom att anhöriga till de förolyckade anhöll om tillgift för "personepenningar". Protokolltexten lyder: 21)

"Efter som berättas att förleden April månadh uthi Fähle resan, förmedels storm och owäder skola efterskrefne personer omkomne wara nemligen: Erick Berthillsson i Sochlot (Rank), Erick Markusson i Karby, Anders Hendrichsson ibm, (= samma by), Hans Simonsson, ibm, Berthill Pehrsson i Ytterjepå, (Högväg), Thomas Simonsson i Kyrkoby, sonen Simon Thomasson, ibm, (bonde och bondson på Harald i Kyrkoby, Forsby), Mårten Mickelsson, ibm, Thomas Mickelsson, ibm,(Bäck), Elias Johans son, ibm,(Pelkos), och wederbörande begiära der öfver häradz Rättens Attestatum, hwar medh de tänckia på orth och ställe, att sökia Person-penningarnas tillgift, för dem som således omkommit hafwa, alltså efter tillfrågan intygade Lendz- och Nämnde Män, att så i sanningh är och hemmanen stoor skada lijdit igenom bemälte personers omkomst, hwilket icke förwägras. Kunde ad notam tagas och detta till laga bewijs att extraheras."BÖNDER PÅ HEMMANET

1548—1567
Lasse Månsson
.


1567—1570
Nils Andersson.


1570—1601
Jöns Persson.


1608—1633
Olof Eriksson
, född c:a 1575. Hemmanet låg öde 1633.


1634—1673
Ingrid
. Olof Erikssons änka. Från år 1654 var hemmanet öde, och från år 1671 öde och obesatt.


1675—1685
Bertil Anderson
. 1685 var hemmanet öde men beboddes av Bertil Anderssons änka.


1686—1691
Erik Berthillsson
, son till förra bonden. Omkommit under säljakt hösten 1690. Se inledningen.


1691—1713
Anders Andersson
, måg. Hustru: Brita Eriksdotter.


1713—1723
Stora ofreden
. Hemmanet öde.


1723—1725
Anders Mårtensson
. Hustru: Lisa Henriksdotter, född 1668, död 1750.


1725—1749
Thomas Hindersson
, född 1709 i Pedersöre, död 1785. Hustru: Lisa Johansdotter, född 1697, död 1786.


1749—1788
Anders Thomasson Rank
, son till förra bonden, född 1724, död 1805. Hustru 1: Anna Mattsdotter Mickilä, född 1720 i Socklot, död där 1788. Hustru 2:1790, Lisa Eriksdotter, född 1755 i Sundby, Pedersöre.


Från år 1788 fanns två bönder på Rank. Hemman A brukas av förra bondens son Matts Andersson, och hemman B av mågen Anders Juthe.

HEMMAN A

1788—1816
Matts Andersson Rank
, son till förra bonden, född 1753 på Rank i Socklot, död där 1826. Hustru 1: Greta Mattsdotter, född 1746 i Kyrkoby, död 1809 på Rank. Hustru 2: Sofia Jakobsdotter Snåre, född 1763 i Socklot, död 1837 på Rank.


1816—1822
Mickel Anderson Koll
, född 1777 i Pedersöre. Hustru: Susanna Johansdotter Lukus, född 1781 i Kovjoki.


1822—1826
Jakob Mattsson Storkoll
, född 1781 i Pedersöre, död 1837 på Rank. Hustru: Lena Andersdotter Riif, född 1782 i Pedersöre.


1826—1833
Matts Olofsson Österback
, född 1776 i Purmo, död 1833 på Rank i Socklot. Hustru: Maja Lisa Andersdotter, född 1779 i Purmo.
Anders Mattsson Österback, son, född 1800 i Purmo. Hustru: Beata Jonedotter, född 1800 i Purmo.
Jan Ersson Ejde, måg. Född 1802 i Purmo. Hustru: Caisa Mattsdotter, född 1801 i Purmo.


1834—1844
Hans Johan Jonesson
, född 1803 i Pedersöre, död 1844 på Rank i Socklot. Hustru: Anna Caisa Pehrsdotter, född 1805 i Pedersöre.


1846—
Äges av bonden Jakob Andersson Gertruds, född 1810.

 
HEMMAN B

1788—1792
Anders Juthe
, född 1757 i Kyrkoby. Måg. Hustru 1: 1778, Förra bondens dotter, Anna Andersdotter Rank, född 1756 i Socklot. Hustru 2: 1792, Maja Stina Abrahamsdotter, född 1768 i Munsala.


1793—1799
Abraham Jonesson
, född 1766 i Uleåborg. Hustru: Brita Lena Johansdotter, född 1768 i Kovjoki. Till Manfors 1799.


1799—1834
Erik Andersson Sigfrids
, född 1777 på Sigfrids, död 1852 på Rank i Socklot. Hustru: Anna Stina Mickelsdotter Nybond, född 1776 på Nybond i Socklot, död på Rank 1839.


1834—1837
Anders Andersson Härmälä
, född 1804 i Esse. Hustru: Greta Mattsdotter, född 1805 i Purmo.


1837—1847
Johan Eriksson Rank
, son till förra bonden Erik Andersson, född 1814 på Rank, död 1849. F.d. sjöman. Hustru: Lisa Sigfridsdotter Nyberg, född 1810 på Björn i Socklot, död 1861.


1848—1853
Anders Andersson Nyman
, född 1808 i Pedersöre. Hustru: Anna Lisa Andersdotter, född 1805 i Pedersöre.


1853—
Johan Fredriksson Björkman
, född 1821. Hustru: Caisa Johansdotter Forsbacka, född 1819 i Kyrkoby.

 

17. HINTZ

Hemmanet omfattar 1 mantal. Det har ursprungligen bestått av två hemman, Hintz och Jörans, vardera hemmanen var 1/2 mantal stort. Efter stora ofreden då hemmansnummer infördes skrevs båda hemmanen under samma nummer 17 då båda hemmanen innehades av bonden Jakob Hindersson.

Hemmansnamnet skrev i början som dubbelnamn, Hintz-Jörans, men senare föll Jöransnamnet bort och hemmanet kallades enbart för Hintz.

Namnet Hintz härstammar möjligen från bonden Hindrik Hanson som var bonde på detta hemman i Socklot i slutat av 1600-talet. År 1687 nämns hemmansnamnet Hintz första gången i jordaboken.

Namnet Jörans har äldre anor och härstammar från bonden Jöran Hindersson som var bonde i Socklot redan år 1608.
Jörans hemman redovisas först skilt för sig fram till år 1706 varefter hemmanet, som då ägs av Jakob Hindersson, uppgår i Hintz hemman.
BÖNDER PÅ HEMMANEN


JÖRANS

1556—1578
Olof Hansson.


1583—1603
Erik Olofsson
, son.


1608—1654
Jöran Hindersson
, född c:a 1578. Nämndeman 1608. Son Hindrik, född c:a 1601. Hemmanet sköttes troligen av en annan son Anders från 1620-talet trots att hemmanet i jordaboken kallas Jöran Hinderssons hemman.


1664—1687
Jöran Hinderssons gamla ödehemman. Hemmanet låg öde troligen redan 1654.


1690—1706
Anders Mattsson
, från Adams i Munsala. Enligt häradsrättens protokoll år 1690 har Anders Mattsson från Adams i Munsala köpt ett hemman i Socklot av bonden på Hintz, Hindrik Hansson. Han finns dock inte nämnd i jordaboken eller mantalslängden varför han troligen aldrig bosatte sig på Jörans.


1706—
Jakob Hindriksson
, på Hintz skattar från år 1706 för Jörans hemman, som nu är ensam ägare till både Jörans och Hintz hemman. Se fortsättning under Hintz från 1705.

HINTZ

1563—1603
Olof Andersson
.


1608—1629
Matts Olofsson
, son, född c:a 1557, son Anders.


1631—1671
Anders Mattsson
, son, född c:a 1597.


1654—1671
Hemmanet skattar för ett helt mantal som tyder på att han betalat skatt även för Jörans.


1671—1687
Anders Mattssons hemman öde.


1687—1700
Hindrik Hansson
, hustru Margareta. Hindrik ägde både Hintz och Jörans eftersom han sålde Jörans åt Anders Mattsson Adams 1690, som dock sonen Jakob återköpte 1706.


1700—1705
Hindrik Hanssons änka
, son Jakob.


1705—1735
Jakob Hindriksson Hintz-Jörans
, son. Hustru: Maria Josefsdotter. Äger båda hemmanen, eller ett helt mantal.


1737—1765
Anders Jakobsson Hintz-Jörans
, son, född 1711 i Socklot, död där 1781. Hustru: Brita Mickelsdotter, född 1705.


Från 1765 finns igen två hemman på vardera 1/6 mantal. Hemman A brukas av förra bondens måg Matts Johansson, och hemman B av sonen Johan Andersson.

Vilket hemman är Hintz och vilket är Jörans? I jordaboken 1769 står antecknat ”Hintz-Jörans, Matts 1/6 och Johan 1/6”. Med hänvisning till ordningsföljden kan man antaga att Matts har Hintz-hemmanet och Johan Jörans-hemmanet.HEMMAN A (Hintz?)


1765—1799
Matts Johansson Nybond
, måg, född 1730 i Socklot, död 1807 på Hintz. Hustru: Förra bondens dotter, Christin Andersdotter Hintz, född 1736 på Hintz, död där 1799.


1799—1808
Anders Johansson
, måg, född 1756 i Socklot, död på Hintz 1808. Nämndeman. Hustru: Förra bondens dotter, Greta Mattsdotter Hintz, född 1759 på Hintz i Socklot.


1809—1813
Anders Mattsson Vargelin
, måg, född 1777 i Socklot, död 1845 i Vörå. Hustru: Förra bondens dotter, Brita Andersdotter Hintz, född 1779 på Hintz, död 1831 i Vörå. Flyttar till Vörå 1813. 22)


1813—1836
3/32 mtl.
Anders Eriksson Strömming
, måg till bonden på hemman B, född 1766 i Munsala, Monäs. Äger från 1797 även detta hemman. Hustru 1: Greta Johansdotter, hemman B, född 1768, död 1807. Hustru 2: Greta Jakobsdotter, född 1778 i Esse.
Jakob Johansson Åminne, måg, född 1789 i Kronoby. Hustru: Helena Andersdotter Hintz, född 1792 i Socklot.


1836—
Erik Mattsson Styrmans
, född 1806 i Karby. Nämndeman. Hustru: Valborg Andersdotter Holm, född 1805 i Karby.HEMMAN B (Jörans?)


1765—1797
Johan Andersson
, son till förra bonden, född 1739 i Socklot, död där 1797. Hustru: Maria Mattsdotter, född 1737 i Lohteå, död 1795 i Socklot.


1797—1834
9/32 mtl.
Anders Eriksson Strömming
, måg, född 1766 i Munsala, Monäs. Äger sedan 1813 även hemman A. Sexman. Hustru 1: förra bondens dotter Greta Johansdotter, född 1768 i Socklot, död där 1807. Hustru 2: Greta Jakobsdotter, född 1778 i Esse.


1834—
Erik Johansson Vik
, måg, född 1804 på Vik i Socklot. Hustru: förra bondens dotter Maria Andersdotter, född 1810 i Socklot.

 

18. FROST

Hemmanets storlek 1 mantal, som ursprungligen bestod av två hemman på vardera 1/2 mantal. Hemmanen kallades för ”Gambälfrostas” och ”Nyfrostas” och båda hemmanen har under långa tidsperioder legat öde eller varit obesatta. De har även varit anslutna till andra hemman.

Hemmansnamnet Frosts ursprung är obekant man kan tänkas ha sin förklaring i att hemmanets marker varit speciellt frostkänsliga. Detta är även en förklaring till varför hemmanet ofta legat öde och obrukat. Namnet Frost nämns första gången år 1687 i jordaboken, ”Hans Olofsson Frost” hemman. Denna Hans Olofsson finns antecknad i längderna som bonde i Socklot redan 1619—1654.
BÖNDER PÅ HEMMANEN

GAMBÄLFROSTAS


1548—1578
Påvall Nilsson
, kallas Påval Jubbe åren 1567, 1570 och 1574.


1583—1594
Knut Påvallsson
, son.


1594—1603
Anders Påvallsson
, son. Hemmanet ligger öde 1603—1608.


1608—1629
Lasse Månsson
, född c:a 1567. Bror: Olof Månsson, född c:a 1587.


1631—1671
Olof Månssons hemman, troligen obesatt och öde senare delen av denna tidsperiod.


1671—1705
Hemmanet öde och obesatt


1705—1713
Johan Mårtensson
och hustru. Nyupptaget hemman.


1713—1735
Hemmanet öde och obesatt under stora ofredstiden.


1737—
Gustav Wessman
. Äger även Nyfrostas. Se fortsättning under Frost från 1737.
NYFROSTAS

1552—1608
Per Andersson.


1611—1615
Mickel Persson
, son. Hemmanet öde från år 1615.


1619—1654
Hans Olofsson
, född c:a 1582.


1654—1671
Hemmanet brukas av bonden Anders Mattsson på Hintz.


1671—1737
Hans Olofssons hemman öde och obesatt. Under stora ofreden 1713—1723 brändes och skövlades hemmanets byggnader av ryssarna.


1737—
Gustav Wessman
. Äger båda hemmanen. Se fortsättning.
FROST, eller FROSTDAHL (1755).

1737—1773
Gustav Wessman
, född 1710. Sockenskrivare och Liquidations Commisarie i Nykarleby. Hustru 1: Catharina Pehrsdotter, född 1696, död 1753. Hustru 2: Carin Mårtensdotter, född 1721, död 1761.
Landbonde 1755—1761 Erik Jöransson, född 1720, sedan bonde på Björn.


1774—1793
Matts Andersson
, född 1728 i Pedersöre. Hustru: Beata Påhlsdotter, född 1725 i Pedersöre, död 1802 på Frost i Socklot. Hemmanet 1/4 mantal.


Från 1794 finns två bönder på Frost. Hemman A, 1/8 mantal, brukas av förra bondens son Per Mattsson, och hemman B, 1/8 mantal, av brodern Carl Mattsson.
HEMMAN A

1794—1804
Per Mattsson Frost
, son, född 1754 i Pedersöre, död 1804 på Frost. Hustru: Caisa Isaksdotter Gästgivars, född 1756 i Socklot, död 1821 på Frost.


1804—1839 1/8 mtl.
Matts Persson Frost
, son, född 1781 på Frost i Socklot, död där 1839. Hustru 1: Brita Johansdotter, född 1776 i Kronoby, död 1823 på Frost. Hustru 2: Lisa Johansdotter Forsnäs, född 1783 i Laihela.


1839—
Petter Mattsson Frost
, son, född 1806 på Frost. Hustru: Anna Lisa Johansdotter Gästgivars, född 1815 i Socklot.
HEMMAN B

1794—1808
Carl Mattson Frost
, son till förra bonden, född 1761 i Pedersöre. Hustru: Greta Carl-Fredriksdotter, född 1764 i Socklot. Flyttar till Vexala 1808.


1809—1823
Erik Andersson Träisk
, född 1768 i Pedersöre. Hustru: Stina Johansdotter, född 1770 i Pedersöre. Flyttar till Mickilä 1823.


1823—1827
Anders Sigfridsson
, född 1776 i Kovjoki. Landbonde. Hustru: Greta Lisa Hindriksdotter, född 1786 i Kovjoki. Flyttar 1827 till Kovjoki.


1827—
1/8 mtl.
Johan Petter Jakobsson Sundell
, född 1795 i Pedersöre, död 1867. Hustru: Brita Caisa Jonedotter Pirilö, född 1801 i Pedersöre., död 1854.

(Inf. 2006-04-03.)19. GERTRUDS


Hemmanets storlek 1 mantal. Också detta hemman var ursprungligen två hemman, Jönsas och Gertruds, där vardera hemmanets storlek var 1/2 mantal.

På 17- och 1800-talen kallades hemmanet i kyrkböckerna även för Jönsas-Gertrudz eller Jöns-Gertruds.

Jönsasnamnet har uppkommit efter Jöns Jönsson som var bonde i Socklot 1629—1671. Ännu år 1785 omnämns detta hemman som ”Jöns Jönssons hemman”.

Hemmansnamnet Gertruds härstammar från bonden Per Erikssons hustru Gertrud som är antecknad som änka på hemmanet i hela 30 år, 1634—1664.

Hemmansnamnet ”Ålilasiffris” avser troligen inte Siffred Olsson utan är av betydligt yngre datum. Enligt Erik Birck i Nykarleby historia, del II, sid 49 köpte doktor Z. Topelius i Nykarleby i början av 1800-talet ett hemman kallat Ollila på Jöns Gertuds nummer i Socklot. Under stora ofreden 1714—23 hade finskt folk, (troligen Matts Simonsson, vars far var bonden Simon Nilsson Ollila) kommit från Lappajärvi till Gertruds och efter dem kallades hemmanet för Ollila (Olinarnas gård) enligt Schalin. Ollila hemman i Lappajärvi fanns i Savo by och är 1584 utbrutet från Hyytinen hemman. Denna Zachris Schalin, som härstammar från dottern Sophie, skriver i ”Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland 1935”, sid 56: På Jöns Gertruds hemman i Socklot by i Nykarleby landsförsamling ägde doktorn hälften av Ollila hemman, och då han en sommar var där, för att efterse en nyodling, hade han tagit gossen Zachris (född 1818) med sig. Far och son betraktade intressant, huru stenar uppbröts och mindre sådana plockades upp och skottades bort. När lille Z. en stund hade sett därpå, fick han lust att vara med om arbetet och sade ”nog skulle jag också kunna skotta stenar, om jag bara hade en skottkärra”. Detta yttrande var ju inte något så märkvärdigt, men bondfolket, som hörde det, fäste sig därvid med nöje, och en av Ollilagossarna, den kända barnläraren Erik Olin, berättade som gammal därom för mig.” Detta måste ha hänt före 1838 då Sigfrid Mickelsson Sigfrids blev bonde på Gertruds. Därav uttrycket ”Ålila-Siffris”, eller ”Ollila-Siffris”. Han hade en syster Christina, kallad doktors Stina, som var piga hos Topelius på Kuddnäs, en färgstark person och ett original som Schalin också berättar om i de tidigare nämnda skrifterna och som jag också återgett i ”Släkten Sigfrids i Socklot, del 1”.BÖNDER PÅ HEMMANEN


JÖNSAS

1548—1578
Matts Hansson.


1583—1624
Hans Mattsson, son.


1629—1671
Jöns Jönsson
, född c:a 1597.


1671—1704
Hemmanet öde och obesatt.


1704—1710
Enligt häradsrättens protokoll år 1704 upptar Anders Andersson på kronohemmanet Gertruds och Knut Mårtensson Hans Mattssons öde hemman 1704.

År 1706 skattar sistnämnda Knut Mårtensson för 1/4 mantal Jöns Jönssons hemman. Detta är halva Jönsas, som enligt jordaboken är 1/2 mantal. Observera att Jönsas kallas både Hans Mattssons och Jöns Jönssons hemman. (Hans Mattsson bonde 1583—1624, Jöns Jönsson 1629—1671.


1713—1735
Under stora ofreden låg hemmanet öde och troligen ända fram till år 1735.


1735—
Matts Simonsson Ollila
, från Lappajärvi, på Gertruds upptar Jönsas hemman som sedan skrivs under denna hemmansnummer.
GERTRUDS

1549—1567
Siffred Olsson.


1570—1615
Erik Mattsson
. Hemmanet öde 1615.


1619—1633
Per Eriksson
, son. Hemmanet öde 1633.


1634—1664
Gertrud
, änka efter bonden Per Eriksson. Hemmanet antecknat som öde långa perioder.


1664—1675
Hemmanet brukas av bonden på Vik, Måns Månsson.


1675—1690
Jakob Hansson
. Hustru: Brita Olofsdotter. Från år 1683 även svågern Anders Andersson.


1695—1706
Brita Olofsdotter
, änka efter förra bonden Jakob Hansson.


1706—1713
Anders Andersson
skattar för 1/3 av ”Gertrud enkias” hemman. Resten öde.


1713—1735
Hemmanet öde under stora ofreden.


1723—1735
Matts Simonsson Ollila
från Savo by i Lappajärvi upptar hemmanet efter stora ofreden. År 1735 även Jönsas hemmanet. Hustru: Walborg Thomasdotter.


1736—1765
Lars Mattsson Gertruds
, son till förra bonden, född 1707. Hustru: Lisa Pährsdotter, född 1701. Båda hemmanen antecknade under Gertruds från år 1735.


1765—1793
Johan Larsson Gertruds
, son till förra bonden, född 1732 på Gertruds i Socklot, död där före 1810. Hustru: Carin Mattsdotter Högväg, född 1735 i Ytterjeppo, död 1809 i Socklot. Son Jakob, född 1760. Hemmanet skattar 1765—1774 för endast 1/4 mantal varför det ena hemmanet (Jönsas?) troligen låg öde.


Från år 1793 finns två bönder på Gertruds. Hemman A, 7/24 mantal (Ollila?) brukas av förra bondens son Jakob, och hemman B, 7/24 mantal (Gertruds?) av farbrodern Anders Larsson.HEMMAN A

1793—1809
Jakob Johansson Gertruds
, son till förra bonden, född 1760 i Socklot, död där 1809. Hustru: Brita Andersdotter Nors, född 1762 i Socklot.


1809—1816
Brita Andersdotter
, änka efter förra bonden Jakob Johansson.


1816—1823
Johan Eriksson
, född 1797. Far: Erik Mickelsson, troligen landbonde på Gertruds före sonen. Mor: Stina Thomasdotter född 1763 i Kelviå. Hustru: Brita Lena Andersdotter Frill, född 1794 i Kyrkoby.


1823—1826
Anders Andersson
, född 1781 i Härmä. Landbonde. Hustru: Lisa Andersdotter, född 1782 i Härmä.


1826—1827
Daniel Eriksson Levälä
, född 1770 i Ytterjeppo, död 1848 på Heikfolk i Ytterjeppo. Landbonde, sedan torpare på Frill. Hustru: Carin Eriksdotter Bjon, född 1780 i Ytterjeppo, död 1845 på Frill i Kyrkoby.


1827—1838 7/48 mtl.
Erik Månsson Stormåns, född 1780 i Pedersöre. Hustru 1: Magdalena Johansdotter Stormåns, född 1784 i Pedersöre, död 1833 i Socklot. Hustru 2: Anna Magdalena Andersdotter, född 1814, död 1837.


1838—
Sigfrid Mickelsson Sigfrids
, (Ollila-Siffris), född 1793 i Socklot, död 1881 på Gertruds. Hustru 1: änkan Susanna Mattsdotter Nors, född 1755 på Vik, död 1640 på Gertruds. Hustru 2: Caisa Stina Andersdotter Sorvist, född 1811 i Kyrkoby, död 1878 på Gertruds.HEMMAN B

1793—1809
Anders Larsson
, bror till förra bonden, född 1736 i Socklot, död 1809 på Gertruds. Hustru: Susanna Simonsdotter Nors, född 1741 i Socklot, död 1824 på Gertruds.


1810—1833
Anders Jakobsson
, född 1777 på Lars Knuts i Karby, död 1833 på Gertruds. Hustru: änkan Maria Johansdotter, född 1774 i Socklot.


1833— 7/48 mtl.
Jakob Andersson Gertruds, son till förra bonden Anders Jakobsson, född 1810 på Gertruds. Sexman. Hustru: 1837, Greta Sofia Andersdotter Skutnabba, född 1814 i Pedersöre.

 

20. SMEDS

Hemmanets storlek år 1749 var 3/4 mantal. Det bestod ursprungligen av två hemman, Pehr Ers  1/2 mantal och Smeds 1/4 mantal. Hemmanet Pehr Ers är uppkallat efter bonden Pehr Eriksson som var bonde i Socklot 1629—1664.

Hemmansnamnet Smeds har sitt ursprung i Knut Smeds som 1629 nämns som 82-årig bonde i Socklot. Hans namn var Knut Sigfridsson och han var troligen smed i Socklot. Som 36-åring övertog han år 1583 hemmanet efter sin bror Måns.

Hemmanet troligen i samma släkts ägo från år 1723 då Johan Mattsson från Vindala by i Lappajärvi efter stora ofreden blev antagen som ny bonde på Smeds hemman.


BÖNDER PÅ HEMMANEN


PEHR ERS

1548—1583
Nils Olofsson.


1594—1615
Per Nilsson
, son.


1619—1629
Erik Persson
, son, född c:a 1567.


1629—1664
Per Eriksson
, son, född c:a 1602. Hemmanet uppkallat efter denna bonde.


1671—1730
Per Erikssons hemman öde och obesatt redan 1671. Bonden Johan Knutsson på Smeds skattar år 1706 för hälften, eller 1/4 mantal av Per Erikssons hemman vilket tyder på att hemmanet tidvis brukades av bonden på Smeds. Hemmanet uppgår i Smeds redan år 1677.


1730—
Per-Ers och Smeds upptaget under samma nummer. Se vidare under Smeds.
SMEDS

1548—1563
Siffred Månsson.


1567—1570
Måns Siffredsson
, son.


1576—1578
Anna
, änka efter förra bonden.


1583—1631
Knut Sigfridsson
, troligen bror till förra bonden, född c:a 1547. Kallas 1629 Knut Smed.


1631—1648
Hans Olofsson
, född c:a 1586.


1654—1673
Isac Månsson
.

1675—1695
Knut Isacsson
, son till förra bonden. Hustru: Lisa Olofsdotter.


1700—1713
Johan Knutsson
, son till förra bonden. Hustru samt bror Matts Knutsson.


1713—1723
Stora ofreden.


1723—1735
Johan Mattson Smeds
, född 1677 i Vindala by, Lappajärvi, död 1761 på Smeds. Hustru 3.12.1705: Lisa Mattsdotter Swarfvare, född 16 augusti 1684 i Lappajärvi, död 1766 på Smeds i Socklot. Äger hela Smeds hemman från 1730, även Per Ers.


1735—1764
Hendrik Johansson Smeds
, son till förra bonden, född 1710 i Vindala, Lappajärvi, död 1764 på Smeds i Socklot. Hustru: Carin Mickelsdotter, född 1707 i Pedersöre, död 1784 på Smeds.


Från år 1764 finns tre hemman på Smeds. Hemman A brukas av änkan Carin med sonen Johan, hemman B av sonen Matts och hemman C av Jacob Johansson bror till förra bonden.HEMMAN A

1764—1784
Carin Mickelsdotter
, änka efter förra bonden. Sonen Johan, född 1740 sköter hemmanet.


1784—1808
Johan Hindersson Smeds
, son, född 1740 på Smeds, död där 1808. Antecknad som bonde redan år 1765 efter faderns död. Hustru: Margareta Jakobsdotter Harald, född 1741 i Socklot, död 1823 på Smeds.


1808—1849 5/36 mantal
Matts Johansson Smeds, son, född 1776 i Socklot, död på Smeds 1849. Hustru: Maria Andersdotter Gästgivars. född 1778 i Munsala, död på Smeds 1856.


1849—1857
Matts Andersson Hannula
, måg, född 1808 i Socklot. Hustru: förra bondens dotter Susanna Mattsdotter Smeds, född 1807 på Smeds. Hemmanet övergick 1857 till dottern Sofia, gift med Erik Ahlnäs, som 1859 sålde det åt bonden på hemman C, Jakob Jakobsson Smeds.
HEMMAN B

1764—1794
Matts Hindersson Smeds
, född 1734 i Socklot, död 1794 på Smeds. Hustru: Lisa Eriksdotter, född 1738 i Vexala, död 1801 på Smeds.


1794—1801
Lisa Eriksdotter
, änka efter förra bonden.


1801—1816
Johan Mattsson Smeds
, son, född 1779 i Socklot, död på Smeds 1816. Hustru: Brita Johansdotter Långholm, född 1779 i Kovjoki, död på Smeds 1846. Omgift 1818 med Johan Mattsson Lundin, född 1781 i Kovjoki, död på Smeds 1842, där han blev bonde.


1818—1842 3/36 mantal
Johan Mattsson Lundin, född 1781 i Kovjoki, död på Smeds 1842. Hustru: förra bondens änka Brita Johansdotter Långholm.


1842—
Matts Johansson Smeds
, född 1815 i Socklot, död där 1876, son till tidigare nämnd bonden Johan Mattsson Smeds. Hustru: Lisa Jakobsdotter Pörkenäs, född 1818 i Pedersöre, död 1897 på Smeds.
HEMMAN C

1764—1792
Jacob Johansson Smeds
, bror till förra bonden Hendrik Johansson, född 1721, död på Smeds 1792. Hustru: Karin Andersdotter, född 1725 i Karby, död 1803 på Smeds i Socklot.


1792—1808
Matts Jacobsson Smeds
, son, född 1761 på Smeds, död där 1853. Hustru: Walborg Andersdotter Rank, född 1764 i Socklot, död 1839 på Smeds.


1808—1843 5/36 mantal
Jacob Mattsson Smeds, son, född på Smeds 1785, död där 1861. Hustru: Greta Jakobsdotter Harald, född 1785 i Socklot, död 1852 på Smeds.


1843—
Jakob Jakobsson Smeds
, son, född 1809 på Smeds, död där 1875. Övertog även hemman A 1859. Hustru 1: 1829, Greta Andersdotter Gertruds, född 1809 i Socklot, död på Smeds 1853. Hustru 2: 1854, änkan Anna Sofia Persdotter Vik, född 1822 i Pedersöre.

Läs mer: Smeds i Soklot. Hemman och släkt av Woldemar Backman.

(Inf. 2006-04-11.)
21)

Eugen Levlins avskrift av Nykarleby häradsrätts protokoll 17.2.1692.

22)

Woldemar Backman: Soldattorp, soldater jämte deras efterkommande i Nykarleby landskommun.

[SLUT]Rudolf Olson (1997) Socklot. Hemman och husbönder 1548-1850.