Annonser i Österbottniska posten

december 1925

 

Kungörelser

Allmänheten un-
derrättas härmed

att kommunalbarnmorska i Nykarleby landsk. är från och med den 1 januari 1926 Fröken Gerda Seger, tillsvidare bosatt i postförar Karlsons gård i Nykarleby stad.
Nykarleby landsk. den 21 dec. 1925.
Kommunalnämnden
————————————————
Kyrkostämma
hålles söndagen den 3 januari om reparation av kaminrörena i kyrkan, om förhöjning av brandförsäkringsbeloppet för kyrkan och församlingens byggnader, om förhöjning av dess boställskassas belopp m.  m.

[Att höja brandförsäkringsbeloppet visade sig drygt tre år senare ha varit ett vist beslut.]

————————————————

Lediga tjänster.

Timmermän

erhålla arbete vid kraftverket härstädes från den 4 januari.
————————————————

Auktioner.
——
Inropen
från August Nygårds höarrendeauktion äro förfallna till nyåret, då alla rester ovillkorligen böra inbetalas.

Viktor Lövmark.     

————————————————

Till salu

Ångsåg till salu.

Hugade köpare uppmanas att före den 18 förstkommande januari till undertecknade inkomma med köpeanbud å O.-Y. Nykarleby Trävaru A.-B:s konkursmassa tillhöriga enramiga ångsåg å Nålörn vid Nykarleby älv. Till sågen hör även en bogserbåt och fyra pråmar. Närmare meddelanden å ort och ställe.
Nykarleby den 9 dec. 1925.
     Godemännen.
————————————————Medelst offentlig
executiv auktion,
som förrättas å rådhuset i Nykarleby stad lördagen den 13 februari 1926 klockan 1 e. m., försäljes såvida laga hinder icke mellankommer, till gäldande av Aktiebolaget Metvikens Mekaniska Verkstad, benämnda i Wasa stad hemmahörande aktiebolags fordran hos skepparen Jakob Wilhelm Jakobsson, nämnda Jakobssons arrenderätt till „Stenbacka åkerlinda“ kallade del om ungefär 0.18 ha av Nykarleby stads donationsjord, såsom även å sagda område uppförda byggnader, varom vederbörande härmedels tillkännagives med erinran att samtliga sakägare äga sin rätt att bevaka vid den förhandling som hålles vid auktionstillfället och att fordran, vars intagande i borgenärsförteckningen är beroende av dess anmälande hos auktionsförrättaren, bör jämlikt stadgandena i 5 kapitlet Utsökningsdagen anmälas senast vid den förhandling som inför magistraten hålles före auktionens vidtagande.
     Nykarleby rådhus den [?] december 1925.
     På rådhusrättens vägnar:
     Carl Stenfors.


Österbottniska Posten, nr 52/1925.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2007-06-24, rev. 2020-03-15.)