Österbottniska Posten den 5 april 1928

Hälsovårdsnämndens årsberättelse
Ur kommunala sjukhusets årsberättelse
Städernas allmänna brandstodsförening.
Scoutnytt
Medeltemperaturen
Bankkontoren
Marthaföreningens påskmarknad
Sonja Loofts vinterturné

 

Hälsovårdsnämndens årsberättelse

Ur den av d:r Elisabet Backman uppgjorda årsberättelsen för 1927 hämta vi följande:

Stadens kyrkskrivna folkmängd utgjorde vid årets början 1,359 personer och vid årets slut 1,353. Alltså en minskning av 6 personer. Antalet födda var 13 och döda 28. Nativitetssiffran var således på 1,000 personer endast 9,6 under det dödssiffran var 14,8. Dödsorsakerna voro: lungsot 3 fall, kräfta 3, lunginflammation 2, hjärt- och kärlsjukdomar 2. hjärnblödning 2, övriga dödsorsaker 1 fall var.

De epidemiska sjukdomarna hava förekommit oftare än under föregående år. Sålunda uppträdde influensa med icke mindre än 158 fall, därav 128 fall enbart under januari—februari. Av angina anmäldes 80 fall. Difteri förekom 1 fall, mässling 12 och kikhosta 16 fall.

Under året ha sedvanliga inspektioner hållits av bagerier, kaféer, gårdstomter och latriner m. m., och förefintliga brister påpekats, för vilka årsberättelsen närmare redogör. På nämndens förslag har ett enkelt simhus uppförts vid Andrasjön. Under sökningen av vattnet i stadens brunnar har fortsatts, varvid vattnet från brunnen vid Källbacken, från stora brunnen vid Rummelbacken och från källan vid Ebba Brahes ruddamm av Agrikultur-Handelskemiska laboratoriet i Vasa betecknats såsom tillfredsställande, ehuru järnhalten är något hög. Vattnet i sjukhusbrunnen var av något sämre art. Hälsovårdsnämnden har beslutit ingå till stadsfullmäktige med förslag om att över källan vid Ebba Brahes ruddamm låta inrätta en lämplig brunnsanläggning. Även vattnet i älven har blivit undersökt, men befunnits innehålla så pass mycket organiska ämnen, att det icke är tjänligt som dricksvatten. Diakonissan, syster Ida Tanskanen, har liksom tidigare varit behjälplig vid sjukvården med inalles 1,299 förrättningar under sistlidna år. Barnmorska har varit frk. Gerda Seger. Antalet förlossningar i hemmen 11. Kommunala yrkesinspektören Uno Sarlin har under året verkställt 49 inspektioner och har därvid ej funnit anledning till några särskilda anmärkningar.

Läkarvården har handhafts av provincialläkaren. prof. Wold. Backman och stadsläkaren d:r Elisabet Backman med undantag för tiden juli—september, då stadsläkaren åtnjöt tjänstledighet; vikarier: under juli med. kand. Bruno Enkvist och under aug.—sept. provinsialläkaren.

 

Ur kommunala sjukhusets
årsberättelse.

Kommunala sjukhuset i Nykarleby har utan avbrott varit i verksamhet under hela året 1927. Patienternas antal utgjorde 200 (mot 176 år 1926). Av dessa voro 61 män, 131 kvinnor och 8 barn under 12 år. Liggdagarnas antal var 2,885, mot 2701 föreg. år.

Med avseende å yrken och samhällsställning tillhörde patienterna; Tjänstemannaklassen 8, affärsidkare och fastighetsägare 11, hantverkare 7, jordbrukare 91, utarbetare 46, fabriksarbetare 2, betjänte 3, sjöfolk 1, kvinnliga yrken 5, studerande och skolelever 13, tjänarinnor 9, fiskare 3, fattighjon 1.

Patienternas hemorter voro:

Nykarleby stad 52, N.-by landskommun 34, Munsala 64, Jeppo 23, Oravais 14, Vörå 1, Jakobstad 2, Pedersöre 3, Purmo 2 och andra kommuner 5.

Av patienterna voro 180 betalande och 20 gratialister (därav 10 seminarister). Utskrivna voro såsom friska 117, förbättrade 52, obotade 8, obehandlade 8, döda 11 och kvarliggande till följande år 4. Antalet operationer var 100, vartill komma 45 polikliniska operationer.


Hälso- och sjukvårdsförhållandena i staden av Erik Birck


Städernas allmänna brandstodsförening
, som utövar sin verksamhets i landets städer och köpingar, tillsammans 42 orter, har utsänt sin redogörelse för år 1927, föreningens nittiofjärde.

Av berättelsen framgår, att i Nykarleby stad voro vid senaste årsskifte försäkrade i föreningen 121 gårdar till ett sammanlagt belopp av 9,516 525 mk. Under förra året hade tillkommit försäkringar för 1,467,000 mk och avförts sådana för 657,000 mk. I försäkringsavgifter tillkommo under året 9,549 mk 75 p. och avfördes 5,092 mk 13 p. Under sin verksamhetstid har föreningen erlagt för brandskador i denna stad inalles 198,328 mk 44 p., medan föreningens samtliga erlagda brandskadeersättningar stigit till 29,370,025 mk 76 p. I föreningen voro vid utgången av år 1927 försäkrade inalles 16,181 fastigheter för ett sammanlagt belopp av 6,791,770,347 mk 87. Fonderna jämte den allmänna reserven stego vid samma tid till 149,775 458 mk 92 p.

Brandskydd.


Scoutnytt.
Finlands Svenska Scoutförbunds årsmöte försiggår i Helsingfors lördagen den 7 april. I samband med årsmötet anordnas under påskveckan scout fester, utfärder, musei- och teaterbesök m. m. för scouter från landsorten, vilka rest in till årsmötet. Från Nykarleby scoutkår ha icke mindre än 15 scouter rest in till vår huvudstad. Det är att hoppas, att de där i landets äldsta och troligen längst hunna scoutkårer skola få se och höra ett och annat, som kan ge uppslag till månget lyckat företag för ett framgångsrikt bedrivande av arbetet inom Nykarleby scoutkår.


Medeltemperaturen
för mars månad var i Nykarleby —3,5 C. Nederbörden utgjorde 13,7 mm.  [Nederbördsmätaren fanns vid kraftverket.]


Bankkontoren
hållas stängda påsklördagen.


Marthaföreningens
påskmarknad å rådhuset i tisdags hade trots det mindre vackra vädret lockat en köplysten publik och hade särskilt memman och glacen stor åtgång, varför marthorna känna sig mycket nöjda, men blevo dock en del handarbeten osålda, varför auktion å dessa hålles i samband med föreningens symöte å samskolan fredagen den 13 april kl. 7,30 e. m.


Sonja Loofts
vinterturné gästar åter Nykarleby instundande torsdag, då »Revansch» gives å Finska arbetarföreningens lokal kl. 8 e. m. Pjäsen betecknas av den finländska pressen som ovanligt rolig, och spelet lär vara mycket gott. Regin även denna gång fru Loofts. Primadonnan i sällskapet är ny, heter Maj Lindqvist, en mycket god rikssvensk skådespelerska, som på ett förtjänstfullt sätt ersätter fru Looft.
     Utom i Nykarleby den 12 dns spelas »Revansch» i Storsved den 11 april. Efter föreställningarna dans.


Österbottniska Posten den 5 april 1928, nr. 14, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Annons för en tidigare turné i Österbottniska Posten den 19 november 1926.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-10-07.)Looft var, åtminstone i mina öron, ett ovanligt efternamn. Kollade då med kollegan Lally Looft och Sonja visade sig vara hennes pappas faster.


Lally Looft tillhandahöll bild.
(Inf. 2018-03-14.)Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2018-02-26, rev. 2022-01-19 .)