ETT BARNHEM

     Öppnas i förra Herkepaeuska gården i Nykarleby den 15 jan 1919.
     I hemmet intagas tolv barn, i åldern från sex månader till tre år
och företrädesvis sådana, som genom kriget senaste vinter blevo värnlösa.
     För varje barn erlägges 30 mark i månaden; dock kan i särskilt ömmande fall en lägre avgift ifrågakomma.
     Närmare upplysningar lämnar undertecknad, barnhemmets föreståndarinna, till vilken anmälningar jämväl sändas, helst före nyåret.
     Penningbidrag och gåvor in natura, avsedda för hemmet, mottagas med tacksamhet.

Nykarleby den 27 nov. 1918.
ANNA NORDQVIST.Österbottniska Posten den 29 november 1918.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Läs mer:
Barnhemmet av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2009-01-14, rev. 2009-01-14.)