Österbottniska Posten nr 35/1934


     Ett minne från Topeliussläktens tid i Nykarleby finnes på Herpmansgrundet, på nordöstra sidan av Alö-fjärden och snett emot Majniemi. Den sommarbostad, som lärar Elis Johansson för många år sedan uppbyggde åt sig här, har nämligen som stomme en stuga, vilken ursprungligen uppförts på Frill utanför Norra tullen av skalden Topelius' far, provinsialläkaren Zacharias Topelius. Denne, som en tid före sin död på grund av lamhet var oförmögen att fritt röra sig ute, hade som sköterska en kvinna, vilken allmänt kallades Doktorns Stina, och åt henne lät Topelius d. ä. uppföra en stuga på södra sidan om landsvägen mitt emot Kuddnäs. Stugan, som var 4 meter i längd och bredd, saknade farstu. Den ägdes en tid av kantor J. W. Nessler, vars arvingar år 1914 sålde den till lärar Johansson.
      Nämnda Stina skall ha varit något självrådig och konstig till sin natur. Då hon förde doktorn omkring i hans rullstol, ville han gärna stanna och prata några ord med en och annan av de mötande. Men Stina, som inte tyckte om detta, avgjorde oftast saken med ett kärvt: »Strunt, int behöver tu veta allt», uttalat med några kraftigare ord, än här använts. Och så förde hon rullstolen med doktorn vidare.

 

Läs mer:
Beskrivningen av stugan passar bra in på lotsen och fyrvaktaren Johan Bromans stuga.
Stugan finns kvar, men den är ordentligt på- och ombyggd meddelade Lars Pensar.


      Gårdsköp. Fru Hanna Löfsten har försålt sin ägande gård n:o 99 vid Gref Tottgatan till bonden Karl Granlund för 20,000 mark.
      Bondesonen Albert Härmälä från Purmo har av bonden Karl Granlund tillhandlat sig dennes ägande Lippjärvi skattelägenhet i Kyrkoby för 45,000 mark.
      Bägge fastigheterna tillträdas den 15 sept.


      En vit rosenbuske blommar för andra gången i sommar hos Alfred Häger i Forsby.

      Telefonnätet i staden undergår för närvarande en vidlyftig omläggning, i det att en jordkabel drages från Helsingfors banks hörn [Topeliusesplanaden-Bankgatan] till Norr tull. Kabeln innehåller 30 par ledningar. Dessutom har en särskild kabel om 10 par dragits mellan Helsingfors banks hörn till Samskolans hörn, vadan denna sålunda innehåller 40 ledningar.

Läs mer:
Staden får telefon av Erik Birck.Österbottniska Posten nr 35/1934.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-09-05.)